WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

укладання договорів з відповідними організаціями) .
11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацією. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.
11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв'язку з цим збитки.
13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі ___________________________________________________
(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
14. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
15. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов'язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору , і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".
ІНШІ УМОВИ
16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
17. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.
18. Суперечності, що виникають в процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.
19. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору:
20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами.
21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.
22. З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.
23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.
24. Видатки по укладенню Договору сплачуються Заставодавцем.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Заставодержатель Заставодавець
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
______________________________ ___________________________
( підпис ) ( підпис )
М. п. * М.п. (для юридичної особи)
Заставодержатель Заставодавець
Додаток 2.3
(Складається, якщо Заставодавець - юридична особа (тільки як майновий поручитель) або фізична особа (позичальник або майновий поручитель) надає узаставу квартиру)
ДОГОВІР
ЗАСТАВИ КВАРТИРИ № ________
(зразок)
м. _________________ "____"_______________199___р.
__________________________________________________________________
(найменування відділення Ощадного банку)
( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і
* (для фізичних осіб: ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) ( в подальшому - заставодавець )
який проживає за адресою_________________________________________ _________________________________________________________________,)
*(для юридичних осіб:
_________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи) ( в подальшому - заставодавець )
в особі ________________________________, який діє на підставі ________
(прізвище, ім'я, по-батькові керівника)
_______________________________________________________________,
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний Заставодержателю до "____"_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до "____"___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
ПРИКЛАД (у разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):
Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов'язаний Заставодержателю
до "___"________________199__р. повернути кредит у розмірі ___________________________________ гривень до "____"__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
2. Предметом застави є належна Заставодавцю на праві власності квартира № ______ , яка знаходиться в місті ________________ по вулиці ________________________________ в будинку № _______ (в подальшоиу- Майно) .
Заставлена квартира загальною площею __________ кв.м , складається з _____ кімнат, жилою площею _______ кв.м, кухні площею ______кв.м, холу площею ______кв.м, ванної кімнати, туалету та інших підсобних приміщень.
(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).
Інвентаризаційна оцінка майна становить______________________ гривень,
* балансова ціна ________________________ гривень (додати для юридичних осіб) .
Сторони цього Договору оцінюють майно у

 
 

Цікаве

Загрузка...