WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.
3.8. Заздалегідь Банк (за 10 днів) повідомляти про можливе недовикористання кредиту.
3.9. Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов'язаннях, що випливають з умов цього Договору.
4. Банк має право
4.1. Контролювати виконання Позичальником взятих на себе зобов'язань на час всього періоду користування кредитом.
4.2. У разі ненадходження платежів від позичальника у встановлений термін суми непогашених платежів на наступний день перераховувати на рахунок прострочених позичок і звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на заставлене майно або до нотаріального органу відповідно до статей 20, 21 Закону України "Про заставу".
4.3. Достроково стягувати кредит і реалізовувати заставне (закладне) право у разі наявності простроченої заборгованості за кредитами або нарахованими процентами понад місяць або незгоді Позичальника із змінами процентної ставки відповідно до умов, викладених у п. 3.5 цього Договору.
4.4. Якщо вирученої від реалізації заставленого майна суми коштів недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом , пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна боржника.
4.5. У разі встановлення в період дії цього Договору неплатоспроможності поручителів, що уклали договір поруки з Банком при видачі кредиту, вимагати від позичальника заміни поручителів та оформлення нових договорів поруки.
4.6. Змінювати у період користування кредитом процентну ставку по наданому кредиту залежно від умов кредитного ринку.
4.7. У разі виникнення не погашеної в строк заборгованості по кредиту і процентах за користування ним (включаючи підвищені) суми, що виплачуються Позичальником у погашення зазначеної заборгованості, спрямовуються спочатку на погашення боргу по процентах, а потім по кредиту.
4.8. У встановленому законодавством порядку Банк може звернутися в суд із заявою про порушення справи проти Позичальника у зв'язку з невиконанням ним умов цього Договору.
5. Позичальник має право
5.1. Достроково погашати кредит та сплачувати відсотки за користування кредитом, попередивши про це Банк за 5 днів , або вносити наперед платежі в погашення заборгованості за кредитом, при цьому проценти на залишок заборгованості за кредитом сплачуються щомісяця.
5.2. Достроково розірвати Договір з Банком за умови повного повернення одержаного кредиту і сплати процентів за користування ним , повідомивши про це Банк за 7 днів.
5.3. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових або інших ускладнень з не залежних від нього причин.
6. Особливі умови
6.1. Строк дії Договору встановлюється з дня його укладання і до повного повернення кредиту, а також одержання Банком всіх належних йому процентів та штрафів.
6.2. Зміни до Договору оформлюються додатковими угодами сторін, що є невід'ємними частинами цього Договору.
6.3 Суперечки за Договором вирішуються у встановленому Законом порядку.
7. Юридичні адреси сторін
Поштова адреса, телефон, факс, Поштова адреса, телефон, факс
реквізити Банку: банківські реквізити
Позичальника:
Про зміну зазначених реквізитів сторони повідомляють одна одну негайно.
За Банк За Позичальника
___________________ _________________
(підпис) (підпис)
М.п.
Підстава: рішення кредитного комітету ( протокол №______ від_____ ).
Додаток 2.2
(Складається, якщо Заставодавець (юридична особа - тільки як майновий поручитель або фізична особа - як позичальник або майновийпоручитель) надає у заставу будинки,
будівлі, споруди, інше нерухоме майно, яке безпосередньо пов'язане із землею)
ДОГОВІР
ПРО ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА (ІПОТЕКУ) №__________
(зразок)
м.___________________ "____"____________199__ р.
_________________________________________________________________
(найменування відділення Ощадного банку)
( в подальшому - "Заставодержатель") в особі _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і
*(для фізичних осіб: ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
який проживає за адресою ________________________________________________________,)
*(для юридичних осіб: __________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
в подальшому "Заставодавець"
в особі ________________________________, який діє на підставі
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________________________________,
, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний Заставодержателю до "____"_______________199_____р. повернути кредит у розмірі __________________________________________________________гривень, до "____"___________________199__ р., сплатити _____________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
ПРИКЛАД (в разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):
Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _________________________________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов'язаний Заставодержателю
до "___"________________199__р. повернути кредит у розмірі ____________________________________гривень до "____"__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
2. Предметом застави є: ______________________________ (в подальшому- Майно)
(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких Договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).
ПРИКЛАД:
Предметом іпотеки є нерухоме майно: двоповерховий будинок, який розташований й місті Києві по вулиці Кримська, 12. На першому поверсі вказаний будинок має 5 приміщень загальною площею 250 (двісті п'ятдесят) квадратних

 
 

Цікаве

Загрузка...