WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

с.
82. Челноков В.А. Банки : букварь кредитования . Технология банковских ссуд. - М.: АО " Антидор" , 1996. - 368 с.
83. Черкасов В.Е., Платицина Л.А. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты: Учебно-практическое пособие , -М.: Метаинформ, 1995.- 208 с
84. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке . -М.: ИНФРА-М, 1995.- 272 с.
85. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов - М.: Дело, "Business Речь", 1995. - 320 с. ( 2-е изд.)
Додаток 1.1
Рейтинг оцінки якості кредиту
кате-горія № п/п Назва показнику Бали
А Призначення та сума кредиту
1 Призначення розумне та сума повністю виправдана 20
2 Призначення сумнівне, сума прийнятна 15
3 Призначення непереконливе, сума проблематична 8
В Фінансовий стан претендента на кредит
1 Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів 40
2 Гарне фінансове становище, сильний грошовий потік 30
3 Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік 20
4 Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік 10
5 Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий 4
С Застава
1 Не потрібна застава або надається обширна грошова застава 30
2 Значна ліквідна застава 25
3 Достатня застава прийнятної ліквідності 20
4 Достатня застава, але обмеженої ліквідності 15
5 Недостатня застава невисокої якості 8
6 Нема прийнятної застави 2
D Термін та схема погашення
1 Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело 30
2 Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік 25
3 Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком 20
4 Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях
12
5 Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має 5
E Кредитна інформація на позичальника
1 Чудові відносини в минулому з позичальником 25
2 Гарні кредитні відгуки з надійних джерел 20
3 Обмежені відгуки, нема негативної інформації 15
4 Нема відгуків 9
5 Несприятливі відгуки 0
F Взаємовідносини з позичальником
1 Існують постійні вигідні відносини 10
2 Існують посередні відносини або ніяких 4
3 Банк несе втрати на відносинах з позичальником 2
G Вартість кредиту
1 Вище звичайного для такої якості кредиту 8
2 відповідності до якості кредиту 5
3 Нижче звичайного для такої якості кредиту 0
Додаток 1.2
Оцінка результатів рейтингу
№ п/п Рейтинг кредиту на основі загальної суми балів Бали
I Найкращий 163-140
II Високої якості 139-118
III Задовільний 117-85
IV Граничний 84-65
V Гірше граничного 64 та нижче
Додаток 2.1
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________
"__" ________ м. ___________
Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
________________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________199__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
рік та місце народження ______________________________________________,
працює_________________________________________________________,
( у подальшому - "Позичальник" ) , з іншої сторони , уклали між собою цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Банк надає Позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі _______________________________________________ гривень
(сума цифрами та літерами)
на строк ________________ місяців (днів) до _____________________________ (зазначити кінцевий строк погашення кредиту) .
на________________________________________________________________
( вказати ціль кредиту)
1.2. За користування кредитом встановлюється плата в розмірі ______________ процентів річних.
2. Банк зобов'язується
2.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № ____________ відповідно до правил, що діють у Банку.
2.2. Кредит надавати з позичкового рахунку _______________________________________________________________
(готівкою, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця чи позичальника)
2.3. Проводити нарахування процентів за користування кредитом:
-щомісячно, за поточний календарний місяць;
- останнє нарахування - на дату повного погашення кредиту.
2.4. Консультувати Позичальника з питань виконання цього кредитного Договору
2.5. У разі зміни розміру процентної ставки за користування кредитом повідомити про це Позичальника рекомендованою поштою протягом 5 днів.
3. Позичальник зобов'язується
3.1. Забезпечити своєчасне та повне погашення кредиту та сплату процентів за користування ним у строки, передбачені пп.3.3, 3.4 кредитного Договору чи графіком, який є невід'ємною частиною кредитного Договору.
3.2. З метою своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та сплати пені забезпечити виконання цих зобов'язань __________________________________________________________________
(заставою, закладом, іншими зобов'язаннями, номер і дата поданого документа)
Документ, що встановлює забезпечення, є невід'ємним додатком до цього Договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього Договору або протягом _____ днів після підписання Договору.
3.3. Погашення кредиту здійснювати щомісячно рівними частинами в сумі ______________________ гривень, починаючи з "__"_______ 199_р. ,
(сума цифрами та літерами)
шляхом перерахування з рахунку № ______, відкритого в ___________________________________________________, МФО ________ ,
(найменування банку і його місцезнаходження , назва банку, установи банку)
або внесення готівкою.
3.4. Щомісячно, не пізніше ______числа сплачувати Банку за користування кредитом проценти згідно з пунктом 1.2.
Сплату процентів за користування ним здійснювати __________________________________________________________________
(шляхом утримання із заробітної плати на підставі заяви Позичальника, перерахування з особистого рахунку № _ або внесення готівкою).
3.5. В разі зміни розміру процентів за вкладами в установах Ощадбанку сплачувати за наданим кредитом змінену процентну ставку, про що укладається додаткова угода до цього Договору.
У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку у місячний строк з дня отримання повідомлення погасити достроково заборгованість за отриманим кредитом.
3.6. У випадку порушення строків платежів за кредитом і процентів за користування ним та виникнення простроченої заборгованості сплатити Банку пеню у розмірі ________ за кожний день прострочки платежу.
3.7. Повідомити Банк у 3-денний строк про зміни місця проживання, роботи, прізвища чи імені та

 
 

Цікаве

Загрузка...