WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

відповідальності страхувальника по виконанню фінансових зобов`язань перед банком-кредитором по кредитній угоді" та виконувати умови даного договору.
3.1.Страхувальник зобов`язаний:
3.1.1. письмово повідомити Страховика про факт невиконання зобов`язань по кредитній угоді в строк не пізніше "____" _______ р. та надати усі документи, які визначають причини настання страхового випадку і обсяги невиконаних зобов`язань ;
3.1.2. використовувати одержані кредитні кошти тільки за цільовим призначенням, обумовленим кредитною угодою та договором страхування. Кожну зміну цільового використання кредиту письмово узгоджувати з страховиком та кредитором;
3.1.3. при пролонгації кредитної угоди укласти додаткову угоду до договору страхування у строки не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання пролонгації і сплатити додаткову страхову премію;
3.1.4. протягом 7 (семи) днів з моменту надання заяви про настання страховоговипадку скласти і нотаріально завірити договір застави на користь Страховика майна та товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться у власності Страхувальника на той момент.
3.2.Страховик зобов`язаний:
3.2.1. в разі повного виконання Сторонами умов договору страхування, Закону "Про страхування" при настанні страхового випадку сплатити Страхувальнику (Кредитору) страхове відшкодування не пізніше "_____" __________ р.
3.2.2. нести майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки, розмір якої не може перевищувати 0,02% від суми невиконаного Страховиком зобов`язання за кожний день прострочки;
3.3.Кредитор зобов`язаний :
3.3.1. в разі невиконання Страхувальником зобов`язань по кредитній угоді в строк до "____" ________ р. в триденний строк надати Страховику письмову інформацію про даний факт та обсяги невиконаних зобов`язань.
3.4.Страховик має право:
3.4.1. перевіряти цільове використання Страхувальником кредитних коштів;
3.4.2. у випадку необхідності, робити запити про відомості, пов`язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій що володіють інформацією про обставини страхового випадку, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. Самостійно з`ясовувати причини та обставини настання страхового випадку;
3.4.3. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, що передбачені Законом України "Про страхування", Правилами №______:
Підставою для відмови Страховика у виплаті страхових сум (страхового відшкодування) є :
а) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
б) вчинення Страхувальником, або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
в) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об`єкт страхування;
г) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
д) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин. характеру та розміру збитків;
е) інші випадки, передбачені законодавством України,
а також, якщо:
ж) без письмової згоди Страховика були змінені суттєві умови кредитної угоди, що вплинули на збільшення ризику об`єкту страхування або підписана нова кредитна угода;
з) пролонгація кредитної угоди здійснена без відома Страховика;
и) одержаний кредит використано не за цільовим призначенням, зазначеному в техніко-економічному обгрунтуванні та зафіксованому в договорі страхування;
к) договором страхування передбачене укладення договору застави, а Кредитоодержувач відмовляється від забезпечення договірних зобов`язань шляхом виконання умов даного договору застави, в тому числі передачі майна Страховику;
л) невиконання Страхувальником умов п. 3.1.4 договору страхування.
3.4.4. по письмовій заяві Страхувальника внести зміни та доповнення в договір страхування;
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.1. У випадку виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник відповідає перед Страховиком усіма своїми основними коштами, запасами товарно-матеріальних цінностей (по балансовій вартості) та готовою продукцією, а також майном і зобов`язаний відшкодувати Страховику суму фактичних витрат Страховика, пов`язаних з виплатою відшкодування з пенею, згідно частині 3 п.5.2. Правил ________.
4.2. Невиконання умов п.3.1.4. договору може служити підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
4.3. Кредитор зобов`язується не вносити змін в кредитну угоду без письмової згоди Страховика, якщо вони (зміни) збільшують суму відповідальності Страхувальника перед Кредитором або збільшують ступень ризику настання страхового випадку.
V.ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
5.1. Зміни до договору страхування можуть бути внесені тільки за письмовою згодою сторін (додатковою угодою до договору страхування) на підставі письмової заяви Страхувальника та засвідчені в страховому полісі відповідним записом з другого боку полісу.
5.2. Дія договору страхування припиняється в строк, обумовлений пунктом 2.1. договору, а також у випадках, передбачених законодавством України, Правилами ______.
VI. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо причиною невиконання, або неякісного виконання обов`язків виявилися обставини неподоланої сили та інші форс-мажорні обставини.
6.2. Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні умов договору, вирішуються шляхом переговорів, або в порядку, встановленому діючим законодавством України.
6.3. Сторони, що приймають участь в укладанні договору страхування, зобов`язуються не розголошувати на протязі 3 років з дня закінчення його дії комерційну інформацію про діяльність один одного і несуть за це відповідальність у межах чинного законодавства України.
СТРАХОВИК
____________________________________________________________________________________________________
СТРАХУВАЛЬНИК
____________________________________________________________________________________________________ КРЕДИТОР
____________________________________________________________________________________________________________
_______________ /__________ ______________ /__________ ______________ /___________

 
 

Цікаве

Загрузка...