WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

_____________/__________________
"____" _________ р.
Додаток №3
ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХУВАЛЬНИКА ПО ВИКОНАННЮ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ
ПЕРЕД БАНКОМ-КРЕДИТОРОМ ПО КРЕДИТНІЙ УГОДІ
Nо ____________
м. __________ "___" ________ р.
__________________________________________________________, далі по тексту Страховик, в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________, ________________________________________________________ __________________________________________________________________________, далі по тексту Страхувальник, в особі _________________________________________________, що діє на підставі _____________________________,банк-Кредитор ___________________________________________ ___________________________________________, далі по тексту Кредитор, в особі ______________ ______________________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________,
керуючись Законом України " Про страхування" від 07 березня 1996 року та Правилами № ____ від "____" _____ р. "Добровільного страхування майнової відповідальності страхувальника по виконанню фінансових зобов`язань перед банком-кредитором по кредитній угоді ",
уклали договір про нижчезазначене:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним договором добровільного страхування страхується майнова відповідальність Страхувальника по виконанню фінансових зобов`язань перед банком-Кредитором по Кредитній угоді №_____ від "____" ______ р. в термін до "____" ______ року на слідуючих умовах:
Сума кредиту - _______________ грн. (__________________ гривень)
Строк повернення кредиту - до "____" _________ р..
Спосіб надання кредиту - ______________________________________.
Процентна ставка за користування кредитом - ___ (_________________________) % річних.
Цільове призначення - ____________________________________________________________.
(Відсотки по кредиту не страхуються.) /за текстом поданого зразка/
1.2. Страховик бере на себе зобов`язання при настанні страхового випадку провести виплату страхового відшкодування у межах страхової суми.
1.3. Страховим випадком визнається повне чи часткове невиконання Страхувальником фінансових зобов`язань по кредитній угоді на "____" _________ р. по незалежним від Страхувальника обставинам.
Не є страховим випадком :
-затримка платежів по причині неурегульованості міжбанківських розрахунків і невиконання Кредитоодержувачем зобов`язань з погашення процентів за користування кредитом по графіку, передбаченому кредитною угодою в період до закінчення строку повернення кредиту;
-відсутність грошових коштів у Страхувальника для виконання зобов`язань в результаті неправомірних дій Страхувальника. Кваліфікація неправомірності дій Страхувальника встановлюється згідно діючого законодавства України.
-невиконання Страхувальником зобов`язань по поверненню суми кредиту (і процентів по ньому) в результаті внесення в кредитну угоду змін та доповнень, змінюючих строки виконання цих зобов`язань, без погодження з Страховиком і внесення змін та доповнень в договір страхування.
1.4. Ліміт відповідальності Страховика при настанні страхового випадку становить ______________________ грн. (_________________________ гривень) і є СТРАХОВОЮ СУМОЮ.
1.5. Страхувальник уклав договір страхування на користь _____________________________ __________________________, що і є Зискоодержувачем (Вигодонабувачем) по даному договору.
1.6. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі письмової заяви Страхувальника і "Страхового акту " ("Аварійного акту"), який складається Страховиком по обставинам настання страхового випадку.
Виплата страхового відшкодування у випадку настання страхової події повинна бути проведена на рахунок _________________________ у _____________________________________, МФО ____________.
1.7. Страховий тариф встановлено у розмірі _______%, і сума страхової премії Страховику складає _____________ грн. (___________________________________________ гривень) без ПДВ.
1.8. Страховик погоджується з тим, що Страхувальник надає Кредитору право повідомляти Страховику про настання страхового випадку, надавати необхідні відомості про рух грошових коштів по рахунку Страхувальника, сприяти Страховику у визначенні обставин настання страхового випадку, виконувати всі інші дії, пов`язані з отриманням страхового відшкодування та здійсненням прав регресної вимоги Страховика до Страхувальника у разі виплати страхового відшкодування.
II.СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ
2.1. Договір діє з "____" __________ р. по "____" __________ р. (включно) при умові повної сплати Страхувальником страхової премії в обумовлених даним договором обсягах і строки.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін і набирає чинності з 00 годин доби, що слідує за днем надходження страхової премії, вказаної в п. 1.7. на розрахунковий рахунок Страховика .
2.3. Страхова премія в розмірах, обумовлених п.1.7. договору повинна надійти на р/р Страховика не пізніше "____" _________ р. У випадку ненадходження страхової премії на р/р Страховика в повному обсязі в обумовлений строк, дія договору страхування достроково припиняється на умовах ст. 27 Закону України "Про страхування" та п._____ Правил ______.
2.4. Дія договору страхування припиняється у разі :
-закінчення його терміну дії, визначеного у п.2.1. договору ;
-повного виконання Страхувальником-Кредитоодержувачем взятих на себе зобов`язань по кредитній угоді, які були покриті страхуванням по даному договору .
Дострокове виконання зобов`язань по кредитній угоді не є підставою для дострокового розірвання договору страхування. Такий договір страхування вважається успішно завершеним, страхова премія по даному договору не перераховується.
- у інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона по договору зобов`язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування. Взаєморозрахунок Сторін у випадку дострокового припинення договору проводиться у порядку, передбаченому ст.27 Закону України "Про страхування".
III. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН
Сторони зобов`язані керуватись Законом України "Про страхування" від 07 березня 1996 року, Правилами № _______ від "____" _________ р. "Добровільного страхування майнової

 
 

Цікаве

Загрузка...