WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

Способи забезпечення кредитів - Курсова робота

наступні документи:
а) копію документів, що підтверджують право власності на предмет застави;
б) рішення про передачу Майна у заставу;
в) _______________________________________________________________________
7.2. не пізніше 24 годин з моменту виявлення втрати або пошкодження Майна сповістити про це Заставодержателя та у триденний строк відновити або замінити Майно на інше за погодженням такої ж або більшої вартості, а також сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулись стосовно обставин, передбачених в п. 4 договору не пізніше 1 доби з часу, коли ці зміни сталися.
7.3. сплачувати передбачені законодавством всі податки та збори, пов`язані з Майном, яке передане у заставу.
7.4. не розпоряджатися (не відчужувати, не заставляти і не закладати, не передавати у користування і найом (оренду) та інше) Майно без письмовоїзгоди Заставодержателя.
7.5. вживати заходи, необхідні для збереження Майна, включаючи цілодобову охорону протягом дії даного договору.
7.6. безумовно і за першою вимогою Заставодержателя дати можливість його представникам ознайомитися з бухгалтерськими документами, звітами та іншими документами щодо руху грошових коштів Заставодавців, у тому числі в іноземній валюті.
7.7. не розривати договір на розрахунково-касове обслуговування з Заставодержателем, не закривати рахунки в установі банку до повного виконання всіх зобов`язань по цьому договору, кредитному договору №____ від "___" ________ р. та додатковим угодам до них, в разі їх укладання.
7.8. при правомірному відчуженні Майна замінити його іншим майном такої ж, або більшої вартості, при обов`язковому узгодженні з Заставодержателем.
8. Заставодавець має право:
8.1. володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.
8.2. достроково виконати основне зобов`язання, якщо це не суперечить змісту зобов`язання.
Відповідальність сторін
9. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов`язань, передбачених цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні всі завдані у зв`язку з цим збитки.
10. За невиконання чи неналежне виконання пп. 7.2 - 7.8 договору Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі 100 відсотків від суми заставленого майна.
Ризик загибелі та зіпсування майна
11. Ризик загибелі Майна або його зіпсування несе Заставодавець.
Реалізація заставленого майна
12. Реалізація заставленого Майна, на яке звернено стягнення, проводиться шляхом продажу цього Майна за аукціоном, поза аукціону (за договором купівлі-продажу, через посередника шляхом укладання договору доручення, через судового виконавця) або іншим шляхом згідно до діючого законодавства України. Право вибору способу реалізації предмету застави належить Заставодержателю.
13. Звернення стягнення на заставлене Майно може здійснюватися сторонами: в судовому порядку (за рішенням арбітражного або третейського суду), в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Порядок звернення стягнення передує доарбітражне врегулювання спору. В разі недосягнення згоди звернення стягнення проводиться за рішенням арбітражного чи третейського суду або шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.
Додаткові умови
14. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами. Договір діє до повного виконання зобов`язань Заставодавцем за кредитним договором №___ від "___" _______ р. та додатковими угодами до нього, в разі їх укладання.
15. Одностороння відмова Заставодавця від договору не дозволяється. Одностороння відмова Заставодержателя від договору можлива у випадках, передбачених законодавством та договором.
16. Доповнення договору та зміна окремих його положень здійснюється за письмово оформленою згодою сторін крім п. 5.
17. Всі повідомлення між сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів.
18. По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
19. Даний договір складений у двох оригінальних примірниках по одному для сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________/__________________ _______________/________________
Додаток №2
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ №_______
Дійсний ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(повне найменування гаранта)
гарантує погашення позик, виданих _________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(кому - найменування позикоотримувача)
на _____________________________________________________________________________
(призначення позики)
на строк до ____________________________________
в сумі __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(цифрами та прописом)
При несплаті зазначено позики в строки, передбачені в кредитній угоді з _________________ ________________________________________________________________________________
(найменування позикоотримувача)
надаємо право ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)
в безакцептному порядку здійснити її погашення з урахуванням належних відсотків платіжною вимогою (своїм розпорядженням) з нашого рахунку № ______________________ в ______________________________________________________________________________
(найменування установи банку)
МФО __________________________________________
а у випадку недостатності грошових коштів - шляхом звертання стягування в установленому порядку на інші, належні нам цінності.
Дія гарантії припиняється після погашення зазначеної позики і відсотків по неї, а також по закінченню граничного строку гарантії, встановленого на ______________________________
Гарантійний лист укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу (по одному примірнику для банку, де відкрито рахунок гаранта, і установи банку).
М.П. Керівник _____________/__________________
Головний бухгалтер

 
 

Цікаве

Загрузка...