WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → 1. Порядок створення і реєстрації комерційних банків. 2. Поняття банківського капіталу - Контрольна робота

1. Порядок створення і реєстрації комерційних банків. 2. Поняття банківського капіталу - Контрольна робота

починаючи з дня встановлення факту зменшення рівня капіталу, подати на розгляд Нацiонального банку України план заходів щодо порядку i строків вiдновлення рiвня регулятивного капiталу банку.
Банку забороняється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу адекватностi капiталу.
Капiтал банку не може бути менше сумимiнiмального розмiру статутного капiталу, визначеного статтею 31 цього Закону.
У разi, якщо за попереднiй рiк дiяльнiсть банку була неприбутковою, банку дозволяється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв вiд рiзницi мiж капiталом банку i рiвнем регулятивного капiталу.
Стаття 36. Резервний та iншi фонди банку.
Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.
Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.
У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.
Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Практична частина.
Завдання 1. (варіант №2)
Вкладник поклав в минулому році на депозитний рахунок певну суму на 1 рік (з 1.01 по 31.12). Визначити реальний доход вкладника за рік. Чи була ця операція вигідною для нього?
Процентні ставки по депозитних владах в минулому році змінювались так (%річних):
з 1.01 з 1.05 з 15.05 з 15.06 з 15.07 з 21.08 з 10.10
160 80 48 38 30 44 55
Щомісячний рівень інфляції в минулому році склав (%):
Січень 18,6 Травень 4,4 Вересень 13,2
Лютий 15,2 Червень 3,2 Жовтень 10,2
Березень 11,8 Липень 4,8 Листопад 6,2
Квітень 5,8 Серпень 4,2 Грудень 5,4
Сума вкладу, згідно з моїм варіантом, становить 14 тис. грн.
Розв'язок:
Розрахунок проведемо у табличній формі
Місяці Дні Середньо-добова % Середньо-місячна % Доход Інфляція Втрати
1. Січень 31 0,44 13,64 1909,6 18,6 2604
2. Лютий 28 0,44 12,32 1724,8 15,2 2128
3. Березень 31 0,44 13,64 1909,6 11,8 1652
4. Квітень 30 0,44 13,2 1848 5,8 812
5. Травень 1-14
15-31 0,22
0,13 3,08
2,21
сума 5,29 740,6 4,4 616
6. Червень 1-14
15-30 0,13
0,10 1,82
1,6
сума 3,42 478,8 3,2 448
7. Липень 1-14
15-31 0,10
0,08 1,4
1,36
сума 2,76 386,4 4,8 672
8.Серпень 1-20
21-31 0,08
0,12 1,6
1,32
сума 2,92 408,8 4,2 588
9. Вересень 30 0,12 3,6 504 13,2 1848
10. Жовтень 1-9
10-31 0,12
0,15 1,08
3,3
сума 4,38 613,2 10,2 1428
11. Листопад 30 0,15 4,5 630 6,2 868
12. Грудень 31 0,15 4,65 651 5,4 756
Разом 11804,8 14420
Висновок: реальний доход вкладника за рік становить 11 тис. 804 грн. 80 коп. Але ця операція для вкладника є не вигідною, оскільки втрати від інфляції значно перевищують доходи, і становлять 14 тис. 420 грн.
Завдання 2.
Підприємство представило в банк звітні дані для отримання кредиту. На основі наведених даних проаналізувати кредитоспроможність підприємства та зробити висновок про доцільність надання кредиту.
1. Основні засоби - 17; (А)
2. Готова продукція - 18; (А)
3. Виробничі запаси - 3; (А)
4. Каса - 1; (А)
5. Розрахунковий рахунок - 21; (А)
6. Дебітори - 16; (А)
7. Статутний фонд - 18; (П)
8. ФЕС - 24; (П)
9. Амортизаційний фонд - 10; (П)
10. Довгострокові позики - 6; (П)
11. Кредитори - 18; (П)
12. Балансовий прибуток - 50;
13. Витрати - 90.
Розв'язок.
Для визначення кредитоспроможності використовують:
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності - характеризується, на скільки швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами:
Кл1 = Авл / Зпот = (1+21) / 18 = 1,22 > 0,2;
Коефіцієнт поточної ліквідності - характеризує наскільки швидко зобов'язання покриваються ліквідними активами:
Кл2 = Ал / Зпот = (1+21+16) / 18 = 2,11 > 0,5;
Коефіцієнт загальної ліквідності:
Клз = Ао / Зпот = (18+3+1+21+16) / 18 = 3,28 > 2.
2. Коефіцієнт фінансової стійкості:
- коефіцієнт маневреності власних коштів - характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:
Км = (ВК - Ан) / ВК = (18 + 24 + 10 - 17) / (18 + 24 + 10) = 35 / 52 = 0,67 > 0,5;
- коефіцієнт незалежності - характеризує ступінь незалежності підприємства від залучених коштів:
Кн = ЗК / ВК = (6 + 18) / (18 + 24 + 10) = 24 / 52 = 0,46 < 1;
3. Коефіцієнт рентабельності:
- рентабельність витрат:
Рв = (П / В) х 100 = (50 / 90) х 100 = 56 %;
- рентабельність активів:
Ра = (П / А) х 100 = 50 / (17+18+3+1+21+16) х 100 = (50 / 76) х 100 = 65,8 %.
Висновок. Отже, виходячи з проведених розрахунків, дане підприємство повністю кредитоспроможне, оскільки всі показники задовольняють економічним вимогам кредитоспроможності. На мою думку, цьому підприємству доцільно надати кредит.
Завдання 3.
На основі наведених даних скласти баланс комерційного банку та проаналізувати дотримання нормативів капіталу, ліквідності та ризику:
1. Статутний фонд - 21; (П)
2. Каса - 17; (А)
3. Отримані від інших банків кредити - 13; (П)
4. Строкові вклади фізичних осіб - 26; (П)
5. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ - 10; (А)
6. Основні засоби - 31; (А)
7. Поточні рахунки підприємств - 58; (П)
8. Кредити, надані іншими банками - 64; (А)
9. Кредити, отримані від НБУ - 17; (П)
10. ФЕС - 25; (П)
11. Дебітори - 15; (А)
12. Резервний фонд - 11; (П)
13. Інвестиції в цінні папери - 21; (А)
14. Кредити, надані підприємствам - 13. (А)
Розв'язок:
Активи банку:
А = 17+10+31+64+15+21+13 = 171;
Пасиви банку:
П = 21+13+26+58+17+25+11 = 171;
Власні кошти - з пасиву:
ВК = 21 + 25 + 11 = 57;
Залучені кошти (кредити і депозити):
ЗК = 26 + 13 = 39;
Запозичені кошти:
ЗК = 58+17 = 75;
П = 57 + 39 + 75 = 171.
Використана література
1. Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30)
2. Ющенко В. Банківська система України в ринковій економіці // "Економіка України" № 3 1994 р.
3. Закон України "ПРО цінні папери і фондову біржу" 1992 р.
4. "Урядовий кур'єр" 8 листопада 1994 р.
5. Закон України "ПРО банки і банківську діяльність" 1992 р.
6. Е.Дж. Доллан "Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика". М.1994р.
7. Мороз А.Н. "Основи банківської справи". Київ 1994 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...