WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування - Контрольна робота

Види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування - Контрольна робота

прибуток і сприяє прискоренню науково-технічного прогресу, тому воно підтримується державою, виробничими фірмами, різними благодійними фондами, але найчастіше банками.
Ризикове фінансування може проводитись кількома способами. Найбільш поширеними є: придбання акцій фірми, що здійснює інвестиції з підвищеним ризиком; організація спільного виробництва (участь в заснуванні фірми); надання кредиту.
2. Практичне завдання :
Опишіть фінансову послугу на фінансовому ринку і вкажіть :
- до якого ринку відноситься ( ринок грошей ) .
- який фінансовий інструмент використовується .
- позитивні фактори, які отримають покупець та продавець.
- негативні фактори, які отримають покупець та продавець.
- роль фінансової послуги в ринковій економіці.
Операцiї на мiжбанкiвському валютному ринку України дозволяється здiйснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать:
- Нацiональний банк України;
- уповноваженi банки (комерцiйнi банки, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України на право здiйснення операцiй з валютними цiнностями);
- уповноваженi кредитно-фiнансовi установи (якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення операцiй з валютними цiнностями);
- валютнi бiржi.
Суб'єкти мiжбанкiвського валютного ринку України купують iноземну валюту для власних потреб та за дорученням клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) з метою перерахування iноземної валюти за межi України .
Пiдставою для купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операцiями вважаються такi документи:
- договiр з нерезидентом, оформлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, або iнший документ, який згiдно з чинним законодавством України має силу договору;
- вантажна митна декларацiя
- акт здавання-приймання, акт виконаних робiт (наданих послуг) або iнший документ, який свiдчить про надання послуг, виконання робiт;
- документи, передбаченi при документарнiй формi розрахункiв (акредитив, iнкасо);
- довiдка державної податкової адмiнiстрацiї (iнспекцiї), в якiй резидент зареєстрований як платник податкiв.
Iноземна валюта, яка придбана у встановленому порядку через уповноваженi банки та уповноваженi кредитно-фiнансовi установи на мiжбанкiвському валютному ринку України, повинна бути використана резидентом протягом п'яти робочих днiв з часу зарахування її на його поточний рахунок на цiлi, вказанi в заявi на купiвлю iноземної валюти. Придбана iноземна валюта може бути перерахована резидентом для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку в iноземнiй валютi, який визначений резидентом як рахунок, з якого здiйснюються всi перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цiй iноземнiй валютi.
У разi порушення резидентами строкiв, передбачених в абзацi першому цього пункту, придбана iноземна валюта продається уповноваженим банком протягом п'яти робочих днiв на мiжбанкiвському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова рiзниця, що може виникнути за такою операцiєю, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова рiзниця вiдноситься на результати господарської дiяльностi резидента.
Якщо у клiєнта пiсля оплати його зобов'язань в iноземнiй валютi залишається невикористана безготiвкова iноземна валюта в загальнiй сумi до 1000 (однiєї тисячi) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi, яка ранiше придбана у встановленому порядку через уповноваженi банки та уповноваженi фiнансово-кредитнi установи на мiжбанкiвському валютному ринку України, вона може бути зарахована на його поточний рахунок.
Суб'єкти мiжбанкiвського валютного ринку України (у тому числi валютнi бiржi) при проведеннi безготiвкових операцiй з купiвлi- продажу iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України отримують комiсiйну винагороду вiд клiєнтiв у гривнях.
Уповноваженому банку та уповноваженiй кредитно-фiнансовiй установi згiдно iз власними їх тарифами дозволяється отримувати комiсiйну винагороду в iноземнiй валютi за рахунок коштiв клiєнтiв, якщо операцiї, якi вони виконують за дорученням клiєнтiв, пов'язанi зi сплатою комiсiйної винагороди в iноземнiй валютi iноземному банку-кореспонденту (здiйснення переказу, документарнi операцiї, операцiї iз чеками, що прийнятi на iнкасо, операцiї за пластиковими картками мiжнародних платiжних систем тощо) та зi сплатою коштiв мiжнародним платiжним системам i мiжнародним системам зв'язку за користування їхнiми послугами.
Суб'єкти мiжбанкiвського валютного ринку України здiйснюють на цьому ринку операцiї з купiвлi-продажу iноземних валют за вiльним договiрним курсом купiвлi та продажу за кожною операцiєю без обмеження розмiру маржi мiж курсами купiвлi та продажу i комiсiйної винагороди.
З усього зазначеного вище походить :
Ринок до якого відноситься послуга - ринок грошей .
Фінансова послуга - операція купівлі валюти уповноваженим банком клієнту-експортеру на УМВР.
Фінансовий інструмент - УМВР ( український міжбанківський валютний ринок ).
Позитивні фактори :
- для покупця ( клієнта ) - виконання його зобов`язань по зовнішньоекономічному договору перед партнером-нерезидентом.
- для покупця ( банк ) - комісійні від операції купівлі валюти на УМВР згідно тарифам самого банку.
Негативні фактори :
- для покупця ( клієнта ) - обов`язкові внески до пенсійного фонду від операції купівлі валюти на УМВР ( 1% від суми гривні затраченої на купівлю валюти ) .
- для покупця ( банк ) - валютний контроль за імпортною операцією резидента.
Роль фінансової послуги - взагалі можливість проведення зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарської діяльності України.
3. Задача.
Акціонерне товариство випустило у 1999 році 30 % облігації із строком погашення 5років із номіналом 100 грн.
1. Ринкова доходність облігацій у 2000 році склала 32 %. Розрахуйте вартість облігації при цих умовах.
2. Якщо у 2001 році процентні ставки знизяться до 20 %, як це вплине на вартість облігацій? Порівняйте з попереднім роком.
Розрахуємо ринкову вартість облігації у 2000 р.:
1). Vобл.рин. 2000р. 32% = + + … + =
= 30 / (1+0,32)1 + 100 / (1+0,32)1 = 22,73 + 75,76 = 98,5 грн.
Так як доходність облігацій у 2000 р. збільшилась на 2%, то вартість облігації зменшилась і склала 98,5 грн.
2). Розрахуємо вартість у 2001 році:
Vобл.рин. 2001р. 20 % = 30 / (1+0,2)1 + 30 / (1+0,2)2 +100 / (1+0,2)2 = 25 + 20,8 + 69,44 = 115,3 грн.
Якщо продаємо на другий рік і відсоткова ставка зменшується, то вартість облігації збільшується, в порівнянні з попереднім роком склала 17 грн. (115,3 - 98,5 = 16,80 грн.)
Література:
1. ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" - м. Київ, 12 липня 2001 року N 2664-III;
2. ЗУ " Про цінні папери і фондову біржу " - м. Київ, 18 червня 1991 року N 1201-XII;
3. ЗУ "Про банки і банківську діяльність " - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;
4. "Банківська енциклопедія" під редакцією д.ек.н.професора Мороза А.М.;
5. Банківська справа під редакцією д.ек.н.професора Лаврушина О.І. Москва "Фінанси та статистика" 1999 рік.;
6. Журнал "Ринок цінних паперів України" № 1-2/2002;
7. Постанові Кабінета Міністрів України "Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання".

 
 

Цікаве

Загрузка...