WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією - Курсова робота

Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією - Курсова робота

АНОТАЦІЯ

Асауленко О.І. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15-нервові хвороби. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України. Київ, 2008.

У роботі вивчені клінічні, клініко-нейровізуальні, реовазографічні особливості перебігу вертеброгенних больових синдромів на фоні артеріальної гіпертензії. В основі роботи - результати комплексного клініко-параклінічного обстеження 148 хворих, які сформували дві групи (І група хворих з вертеброгенним больовим синдромом, ІІ група хворих з вертеброгенним больовим синдромом та артеріальною гіпертензією). Обстеження хворих включало в себе співставлення ряду характеристик загальної гемодинаміки (до яких відноситься добовий моніторинг АТ), локальної гемодинаміки (реовазографії, реолюмбографії, реоторакографії), клінічного моніторингу перебігу вертеброгенного больового синдрому, виявлення їх патогенетичного взаємозв'язку при артеріальній гіпертензії. Встановлено, що за відсутності достовірного кореляційного зв'язку між ступенем вираженості дегенеративно-дистрофічних змін хребта та параметрами клінічних проявів радикулярного больового синдрому, при аналогічних клінічних проявах у хворих з вертеброгенним больовим синдромом на фоні артеріальної гіпертензії, загалом спостерігалась тенденція до меншого ступеня вираженості дегенеративних змін (за даними рентгенологічного та нейровізуалізаційного досліджень) ніж у хворих з вертеброгенним больовим синдромом без артеріальної гіпертензії. Підтверджено, що у пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом попереково-крижового рівня на фоні артеріальної гіпертензії при гіпертонічній кризі виникають або посилюються зміни показників локальної гемодинаміки, які мають прямі корелятивні взаємовідносини з клінічними проявами. Тобто, уточнено, що вазогенні механізми приймають участь в процесі загострення або пролонгації радикулярного больового синдрому у хворих з артеріальною гіпертензією. Обґрунтована необхідність врахування локального гемодинамічного компоненту при діагностиці та подальшій розробці лікувальних підходів.

Ключові слова: остеохондроз, вертеброгенний больовий синдром, реографічні дослідження, артеріальна гіпертензія, добовий моніторинг артеріального тиску.

АННОТАЦИЯ

Асауленко Е.И. Патогенетические особенности состояния общей и местной гемодинамики при вертеброгенных болевых синдромах у больных артериальной гипертензией. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15-нервные болезни.- Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, МОЗ Украины. Киев, 2008.

В работе изучены клинические, клинико-нейровизуальные, реовазографические особенности течения вертеброгенных болевых синдромов на фоне артериальной гипертензии. В основе работы – результаты комплексного клинико-параклинического обследования 148 больных, которые составили две группы (І группа больных с вертеброгенным болевым синдромом, ІІ группа больных с вертеброгенным болевым синдромом и артериальной гипертензией). Обследование больных включало в себя соотнесение ряда характеристик общей гемодинамики (к которым относится суточный моніторинг АД), местной гемодинамики (реовазографии, реолюмбографии, реоторакографии), клинического мониторинга вертеброгенного болевого синдрома, выявление их патогенетической взаимосвязи при артериальной гипертензии. Установлено, что при отсутствии достоверной корреляционной связи между степенью выражености дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике и параметрами клинических проявлений радикулярного болевого синдрома, при аналогичных клинических проявлениях у больных с вертеброгенным болевым синдромом и артериальной гипертензией, в общем наблюдалась тенденция к меньшей степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменений (по данным рентгенологического и нейровизуализационного исследований) чем у больных с вертеброгенным болевым синдромом без артериальной гипертензии. Подтверждено, что у пациентов с вертеброгенным болевым синдромом пояснично-крестцового уровня на фоне артериальной гипертензии при гипертоническом кризе возникают либо усиливаются изменения показателей местной гемодинамики, которые имеют прямые корреляционные взаимосвязи с клиническими проявлениями. В результате проведенной работы было уточнено, что вазогенные механизмы принимают участие в процессе обострения или пролонгации радикулярного болевого синдрома у больных с артериальной гипертензией. Обоснована необходимость учета локального гемодинамического компонента при диагностике и дальнейшей разработке лечебных подходов.

Ключевые слова: остеохондроз, вертеброгенный болевой синдром, реографические исследования, артериальная гипертензия, суточный мониторинг артериального давления.

SUMMARY

Asaulenko O.I. Pathogenic peculiarities of general and local haemocerculation in patients with vertebral pain and arterial hypertension.- Manuscript.

The dissertation for a degree of candidate of medical science, specialty 14.01.15 – nervous diseases .- National Medical Academy for Post-Graduate Education named after P.L. Shupik of Ministry of Health Protection of Ukraine, Kyiv, 2008.

The work extended presents pathogenic theories of vertebral pain in patients with accompanying arterial hypertension. The relation between vertebral pain heaviness and fluctuations of arterial tension. Different functional and organic neurological branches of peripheral nervous system are arising during arterial hypertension attack. It was proved that vertebral back pain in patients with vertebral pain and arterial hypertension has not similar cliniconeurological symptomocomplex and another reograph changes as in patients without arterial hypertension. The role of general and local vascular reactions for formation clinical picture during arterial hypertension attack was proved.

Key words: osteohondrosis, vertebral pain syndrome, reograph changes, arterial hypertension, daily arterial tension monitoring.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АІ-анакротичний індекс

АТ – артеріальний тиск

АРГ- амплітуда реограми

ВВ – венозний відтік

ВІР- відношення амплітуди інцизури до амплітуди реограми (дикротичний індекс)

ВСА – внутрішня сонна артерія

КА – коефіцієнт асиметрії

МРТ- магнітно-резонансна томографія

ПБВ – показник больового відчуття

РВГ – реовазографія

РЕГ – реоенцефалографія

РЛГ – реолюмбографія

РП – реографічний показник

РТГ – реоторакографія

ЧПР – час підйому реохвилі


 
 

Цікаве

Загрузка...