WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Робочі документи аудитора - Реферат

Робочі документи аудитора - Реферат

Стівенс", свідчить, що аудитори обов'язково мають документально зафіксувати цілі та завдання наступної аудиторської перевірки, для чого складають спеціальний робочий документ "Перелік аудиторських завдань". Цей робочий документ можебути подано у вигляді таблиці (табл. 2.6.1).
Важливими робочими документами аудитора є документи з планування аудиту. Аудитори, зокрема фірми "Моор Стівенс", з цією метою складають документ "Планування аудиторської програми". Зміст його дає змогу сформувати уявлення про його призначення (планування перевірки, запис висновків аудитора, отриманих у ході аудиторських процедур, помітки про контроль роботи аудитора менеджером (партнером) аудиторської фірми), конкретні заплановані аудиторські процедури і виконання їх. Характерно, що в зазначеному документі зарубіжні аудитори, крім інших важливих питань, визначають також аудиторський ризик наступної перевірки. Ураховуючи особливу важливість визначення аудиторського ризику, від величини якого залежить згода чи незгода на проведення перевірки, її обсяг, кількість аудиторських процедур, вибір методів перевірки та низка інших питань, вітчизняним аудиторам доцільно складати окремий робочий документ, який відбивав би встановлений аудитором ризик. Зразок форми такого документа наведено в табл. 2.6.2, де відображено оцінку рівня припустимого ризику (а саме ризику невиявлення) за основними напрямами аудиту фінансової звітності. Для оцінки інших складових аудиторського ризику (властивого ризику і ризику контролю) складають самостійні робочі документи.
Таблиця 2.6.1
Справа______________________стор._______________________________
Клієнт__________________________________________________________
Період перевірки_________________________________________________
Номер (шифр) документа__________________________________________
Аудиторська фірма_______________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Аудитор ________________________________________________________
Перелік аудиторських завдань
Цей документ призначено для визначення переліку завдань (цілей), які слід вирішити в ході аудиторської перевірки:
№ з/п Завдання (мета) Сфера перевірки контролю Шифр і порядковий номер складених документів Підпис аудитора і дата
1 Фінансова (бухгалтерська) звітність
Чи відповідає фінансова (бухгалтерська) звітність вимогам, що висуваються до неї, та чи не викривлює вона фінансового ста-новища підприємства
2 Система бухгалтерського обліку
Чи забезпечує існуюча на підприємстві-клієнті система бухгалтерського обліку належний облік активів і пасивів підприємства
Перевірка даних синтетичного обліку
Перевірка даних аналітичного обліку та ін.
3 Система внутрішнього контролю
Перевірка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю підприємства-клієнта та ін.
Складено аудитором _____________________________________________
(підпис)
Перевірено і схвалено менеджером (партнером) ___________________________
(підпис)
Таблиця 2.6.2
Оцінка рівня допустимого ризику невиявлення
Справа______________________стор._______________________________
Клієнт__________________________________________________________
Період перевірки_________________________________________________
Номер (шифр) документа__________________________________________
Аудиторська фірма_______________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Аудитор ________________________________________________________

з/п Основні напрямки перевірки Рівень ризику (високий, середній або в абсолютному виразі) Зауваження (коментарі)
1 Фінансова (бухгалтерська звітність)
2 Процес закупівлі постачання
3 Процес виробництва
4 Процес збуту
5 Основі засоби
6 Фактична наявність запасів
7 Розрахунки з дебіторами
8 Грошові засоби
9 Розрахунки з кредиторами
10 Прибуток
11 Оподаткування та ін.
Рівень припустимого ризику
невиявлення кожного напряму
аудиту оцінено по суті___________________ _________________________
(підпис аудитора) (дата)
Перевірено менеджером
(партнером) фірми____________________ ___________________________
(підпис аудитора) (дата)
Найпоширенішими у практиці документування аудиту є план і програма аудиторської перевірки. У цьому зв'язку цікавим є досвід українських ревізорів зі складання цих документів. Однак слід ураховувати особливості планування аудиту порівняно з ревізією. План проведення аудиторської перевірки може являти собою перелік етапів аудиту і головних напрямів перевірки з зазначенням строків їх виконання і поміток про контроль. Програма аудиторської перевірки має бути тісно пов'язана з планом, бути його детальним викладом, деталізувати його. Це особливо потрібно, коли аудитор має асистентів. У цьому випадку програма повинна бути детальним керівництвом для проведення аудиту.
Програма аудиторської перевірки може бути подана у формі таблиці (табл. 2.6.3).
На наступній стадії аудиторської перевірки, яку аудитори-практики Франції звичайно називають проміжною, аудитор повинен скласти робочі документи з перевірки внутрішнього контролю, дотримання принципів бухгалтерського обліку, попереднього аналітичного огляду стану справ на підприємстві.
На стадії фізичної перевірки окремих статей балансу головним прийомом є інвентаризація, на якій присутній аудитор. Після інвентаризації аудитор складає звіт для своїх цілей, у якому відображає результати інвентаризації та необхідні корективи у фінансовій звітності.
Найбільше робочих документів складають на стадії оцінки звітності, тобто під час безпосередньої перевірки статей і показників фінансової (бухгалтерської) звітності. Це документи з детального аналітичного огляду, перевірки і підтвердження окремих показників, документів тощо. З цією метою широко застосовують тести, запити, а також докази, надані підприємством-клієнтом (первинні документи, дані аналітичного і синтетичного обліку тощо), і документи, які складають самі аудитори.
Значну частину робочих документів стадії оцінки звітності становлять копії регістрів синтетичного й аналітичного обліку, на яких аудитор робить свої помітки, записи про перевірку, підтвердження сум, залишків та інші дані, застосовуючи при цьому спеціальні помітки. На таких копіях, як і на інших робочих документах, проставляють відомості про те, хто і коли виконав, перевірив. Поряд з цифрами, що становлять інтерес для аудитора, роблять помітки про результати перевірки їх і про те, на
Таблиця 2.6.3
Справа______________________стор.________________________________
Клієнт___________________________________________________________
Період перевірки__________________________________________________
Номер

 
 

Цікаве

Загрузка...