WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

or CA).
Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії (The Institute of Chartered Accountants of Ireland - ICAI or ACA, FCA).
У Франції діють дві головні професійні організації аудиторів і бухгалтерів:
Орден експертів-бухгалтерів (ОЕССА).
Національна компанія комісарів з рахунків (CNCC).
Крім того, у Франції створено Асоціацію керівників аудиторських фірм (АРБФ).
У Німеччині з 1961 р. під керівництвом міністерства економіки діє Wirtschaftpruferkammer - офіційний орган для контролю за діяльністю аудиторів, який також здійснює реєстрацію всіх аудиторів країни. Крім того, існує добровільна асоціація кваліфікованих аудиторів Institute of Wirtschaftsprufer.
Протягом багатьох років діяльності аудиторських фірм узарубіжних країнах сформувалось кілька їх основних видів:
Міжнародні (транснаціональні), які складають "велику п'ятірку" аудиторських фірм;
Інші національні аудиторські фірми;
Регіональні та місцеві фірми.
До "великої п'ятірки" входять такі аудиторські фірми світового значення:
Coopers & Lybrand ("Куперс і Лайбранд").
Deloitte & Touch ("Ділойт і Туш").
Arthur Andersen ("Артур Андерсен").
Ernst & Young ("Ернст і Янг").
KPMG (КПМГ).
На підставі вивчення досвіду роботи провідних міжнародних аудиторських фірм наводимо приблизну структуру аудиторської фірми (рис. 2.2.1).
Аудит проводиться на основі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. До укладення договору на аудиторську перевірку підприємству-клієнту та аудитору (аудиторській фірмі) доцільно обмінятися листами, які б містили попередню пропозицію та згоду на проведення аудиту. Крім того, до складання і підписання договору аудитор повинен ознайомитися з підприємством-клієнтом, що передбачає особисте спілкування з керівництвом підприємства, вивчення засновницьких документів,
Рис. 2.2.1. Структура аудиторської фірми
результатів попередньої аудиторської перевірки, загальний огляд звітності, визначення ступеня аудиторського ризику та оцінку можливості додержання аудитором норм професійної етики та загальних принципів аудиту під час виконання перевірки. Таке попереднє ознайомлення проводиться з метою визначення обсягів, строків та вартості аудиторської перевірки.
Договір на проведення аудиту може бути довгостроковим (скла-дається на строк більше одного року) або стосуватися разової аудиторської перевірки. Строк, на який укладено договір, визначає його розташування в робочому досьє аудитора. Договір слід укладати не менш як у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Договір проведення аудиту повинен містити таку інформацію:
назва документа;
номер;
місце та дата укладення;
повні назви виконавця (аудиторської фірми, аудитора) та клієнта (замовника);
прізвища уповноважених посадових осіб, що підписали договір;
предмет договору (аудиторська перевірка);
період, за який проводиться перевірка;
мета та обсяг робіт;
зобов'язання сторін;
порядок здавання та приймання виконаних робіт;
строк виконання;
вартість указаних у договорі робіт та послуг;
порядок розрахунків;
відповідальність виконавця та клієнта;
особливі умови (в разі потреби);
реквізити cтopiн;
додатки до договору (в paзi потреби);
підписи та печатки сторін договору.
Укладення договору на аудиторську перевірку, підписання його обома сторонами не дають ніякої гарантії отримання підприємством-клієнтом безумовно позитивного висновку, тобто не виключається можливість негативного аудиторського висновку.
Оплата підприємством-клієнтом виконаних аудиторською фірмою (аудитором) належним чином poбiт, обумовлених у договорі, здійснюється незалежно від результату аудиту та виду аудиторського висновку, складеного аудитором. Договір набуває чинності з моменту підписання його i діє до зазначеної в ньому дати.
Разом з тим затвердженої типової стандартної форми договору на проведення аудиту немає. Вона повинна відповідати загальноприйнятій у кожній країні формі укладення договорів. Кожна аудиторська фірма (аудитор) можуть самостійно вирішувати питання вибору форми договору на аудиторську пepeвipкy з урахуванням i додержанням установлених вимог.
Узагальнивши практичний досвід вітчизняних і зарубіжних аудиторських фірм, автор розробив форму договору на проведення аудиту. Ця форма є найбільш загальною i може бути удосконалена, змінена і пристосована до конкретних умов та специфіки окремих аудиторських перевipoк, власних традицій роботи аудиторських фірм.
ДОГОВІР №
на проведення аудиту
м.______ "___"______ 200_ р.
Аудиторська фірма "_______________________________________", що іменується далі "Виконавець", в особі директора _______________, яка діє на основі Статуту, з однієї сторони, і _______________________, що іменується далі "Замовник", в особі ___________________________, що діє на основі _______________________________, з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання щодо проведення аудиторської перевірки річної бухгалтерської (фінансової) звітності Замовника за 200_ р. з "___"________ по "___"_______.
1.2. Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності проводиться з метою висловлювання думки про її достовірність.
1.3. Аудиторська перевірка проводиться відповідно до погоджених сторонами плану i програми аудиту.
2. Обов'язки сторін
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Виконувати роботи, обумовлені цим договором якісно i в установлені строки.
2.1.2. Підготувати i подати за результатами виконаних poбiт аудиторський висновок, а також акт здавання-приймання виконаних poбiт протягом 3-х днів з моменту завершення poбiт.
2.1.3. Додержуватись конфіденційності всієї без винятку отриманої під час роботи інформації про діяльність i фінансове становище Замовника, нести відповідальність за її розголошення.
2.1.4. Інформувати Замовника про виявлені під час аудиту недоліки у веденні бухгалтерського обліку i звітності, організації i функціонуванні внутрішнього контролю.
2.1.5. Самостійно організовувати свою роботу, визначати способи i методи виконання її, черговість

 
 

Цікаве

Загрузка...