WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік касових операцій - Курсова робота

Облік касових операцій - Курсова робота

питань.
При проведенні перевірки правильності організації видачі готівки під звіт на відрядження встановлюється наявність розпорядчого документа (наказу, розпорядження) на службові відрядження, правильність ведення записів у журналі реєстрації посвідчень на відрядження, дотримання граничної тривалості службового відрядження, наявність відміток у посвідченні про відрядження, своєчасність звітування за витрачені під час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо.
Також потрібно враховувати те, що в разі виявлення порушення видачі конкретному працівнику під звіт готівкового авансу за наявності в нього раніше одержаних підзвітних коштів, за якими в установленому порядку не був складений авансовий звіт, то незалежно від того, закінчився чи ні термін, на який ці кошти були видані, штраф за таке порушення (25% від одержаної під звіт суми) має розраховуватися, виходячи із суми попередньо одержаних і не повернених до каси підприємств підзвітних коштів, щодо яких не був складений звіт. У разі своєчасного повернення лише частини підзвітних коштів штраф розраховується щодо суми не повернених до каси підзвітних коштів.
Факти подання авансового звіту до бухгалтерії в установлені строки без одночасного повернення до каси підприємства невикористаних підзвітних сум є порушенням порядку видачі готівки під звіт і її використання.
Дані про виявлені під час перевірки порушення зазначаються в розділі VII акта перевірки.
Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків:
Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень (З тис.грн.) при здійсненні між ними готівкових розрахунків перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства - платника готівкових коштів.
Також має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами протягом дня з іншими підприємствами (під­приємцями) за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств із фізичними особами та інших випадків, які визначені цим Положенням.
Якщо готівкові розрахунки підприємств перевищують установлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахункове до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, у який було здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій з готівкою, пов'язаних як з реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), так і з позареалізаційними операціями.
Для перевірки використовуються потрібні касові документи підприємств (касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, авансові звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки при придбанні товарів, оплаті наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).
Під час перевірки підприємства аналізуються записи в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів підзвітних осіб та інших підтверджувальних документів. Можуть також перевірятися обороти за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Порушення встановлених обмежень на здійснення готівкових розрахунків виявляються шляхом порівняння фактичних витрат готівки підприємств-платників за придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за конкретним розрахунком, що підтверджені відповідними обгрунтувальними документами, з діючими обмеженнями. У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні перевірки підприємств з порівнянням даних (за сумами і строками) відповідних касових документів підприємств-платників і підприємств - одержувачів готівкових коштів.
У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень при розрахунках підприємств вони зазначаються з наведенням їх конкретних розмірів у таблиці VIII розділу акта перевірки.
Висновок.
В даній курсовій роботі викладено матеріал про те як мають зберігатись грошові кошти підприємств, організацій, установ, а також їх ліміти, відображення надходжень та вивільнення з каси, цільове використання готівки та видача під звіт. Також ми навчились правильно документально оформляти ці операції пов'язані з рухом грошей в касі.
?
Використана література
1. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 339 с.
2. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
3. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
4. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
5. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.
6. ЗавгороднийВ. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К.: Вира-Р; Дакор, 2000. - 608 с
7. НидлзБ. И. др. Принципы бухгалтерского учета (Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ.) / Под ред. Я. В. Соколова. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 496 с.
8. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.-метод. пособ. В 2 т. - Харьков, 1999.
9. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98.
10. Про внесення змін в Указ Президента України від 03.10. 98 № 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку й звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.99.
11. Про затвердження Правил застосування ЗаконуУкраїни "Про оподаткування прибутку підприємств": Постанова Верховної Ради України від 27.06.95 № 247/95-ВР.
12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.
13. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку і збереження дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів: Затв. наказом Мінфіну України від 06.04.98 № 84.
14. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99 №291.
15. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДШ України від 21.04.93 № 12 (із змін, та допов.).
16. Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат: Наказ ДПАУ Про внесення змін у форму Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи і Порядку її ведення" від 12.10.99.

 
 

Цікаве

Загрузка...