WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з оплати праці в установах здоров’я - Контрольна робота

Облік розрахунків з оплати праці в установах здоров’я - Контрольна робота


Контрольна робота
з курсу:''Бюджетний облік''
на тему:
Облік розрахунків з оплати праці в установах здоров'я.
План
Вступ
1. Економічна сутність оплати праці. Форми, системи
та види оплати праці
Облік розрахунків з оплати праці в установах охорони здоров'я
Висновок
ВСТУП
В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від ефектив-ності діяльності виробничих підрозділів.
Оплата праці - це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним ор-ган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.
Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джереом дохо-дів робітників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною складо-вою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
Заробітна плата - є важливим засобом підвищення зацікавленості пра-цюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів ви-робленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціону-вання, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогре-су, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшен-ня використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисе-льності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фі-рми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежу-ються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інфор-мацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стежен-ня за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робо-чого часу, стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робо-чого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, до-триманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробіт-ної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях госпо-дарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення тру-дового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкре-тизуючи права та обов'язки робітників, а також оплата за працю, відраху-вання у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв'язку з цим на під-приємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на під-приємстві створені:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робо-чого часу;
- розподіл заробітної плати по об'єктах калькулювання;
- правильність документального оформлення виробки робо-чих та службовців;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
- планування звітів про працю.
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомоги, а також їх видача;
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
1. Економічна сутність оплати праці. Форми, системи та види оплати праці.
Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як економічну категорію відносять до числа найскладніших. Саме з цієї причини, а також внаслідок однобічного, не комплексного підходу до її визначення у політичній економії соціалізму в колишньому Радянському Союзі та, на жаль, нині і в Україні відсутнє єдине розуміння суті заробітної плати.
У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати, як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за працею між окремими працівниками.
Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з`єднувальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з другого - засобом досягнення певних якісних показників. Ці елементи організації оплати праці є способом установлення залежності величини заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів.
Організація оплати праці проводиться на основі:
- законодавчих та інших нормативних документів;
- генеральної угоди на державному рівні;
- галузевих, генеральних угод;
- трудових договорів.
Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.
Тарифна система оплати праці - це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці.
Як зазначалося вище тарифна система оплати праці включає:
а) тарифну сітку - коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від кваліфікації;
б) тарифні ставки - суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад, працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна гривня, а працівнику шостого розряду - шість

 
 

Цікаве

Загрузка...