WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів - Курсова робота

Облік виробничих запасів - Курсова робота

з постачальниками та підрядниками"
Здійснено залік заборгованостей
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами"
Закупівля підзвітною особою
12. Видано грошові кошти працівнику під звіт із каси підприємства
Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Кт 30 "Каса"
13. Оприбутковано запаси від підзвітної особи
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості запасів за наявності податкової накладної.
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
14. Описано витрати на відрядження витрати палива, пов'язані із закупівлею запасів.
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Кт 203 "Паливо"
Документи: Розрахунки бухгалтерії
На підприємстві ВАТ ВТШП "Галичина" надходження виробничих запасів здійснюється за плату, а також безоплатне одержання внаслідок ліквідації основних засобів та списання малоцінних необоротних матеріалів.
Надходження виробничих запасів за плату відображається такими записами:
1. Оприбутковано запаси
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Документи: рахунок-фактура, накладна, прибуткова накладна складу. Акт про приймання цінностей
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості оприбуткованих запасів
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Документи: податкова накладна
2. Відображено витрати на транспортування запасів
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Документи: товарно-транспортна накладна
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі суми передоплати за запаси за наявності податкової накладної
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Документи: податкова накладна
3. Оплачено придбані запаси
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках"
Документи: платіжні документи
4. Оплачено транспортні послуги
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках"
Документи: платіжні документи
Закупівля підзвітною особою
5. Видано грошові кошти працівнику під звіт із каси підприємства
Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Кт 30 "Каса"
Документи: видатковий ордер
6. Оприбутковано запаси від підзвітної особи
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Документи: квитанція, чек, накладна складу, авансовий звіт
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості запасів за наявності податкової накладної.
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
7. Списано витрати на відрядження витрати палива, пов'язані із закупівлею запасів.
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Кт 203 "Паливо"
Документи: розрахунки бухгалтерії
2.4. Облік вибуття виробничих запасів
Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" можна виділити декілька основних причин, з яких може відбутися списання виробничих запасів з балансу;
- відпуск у виробництво;
- реалізація на сторону;
- списання в результаті невідповідності критеріям активу;
- списання у зв'язку із псуванням, розкраданням;
- списання внаслідок надзвичайних подій;
- списання внаслідок передачі до статутного фонду іншого підприємства
Методи оцінки запасів при вибутті у виробництво
Підприємство може вибирати одну із двох систем обліку: постійну і періодичну. Вибір системи має бути обумовлений в наказі про облікову політику.
Підприємство ВАТ ВТШП "Галичина" згідно з наказом про облікову політику використовує періодичну систему обліку.
При застосуванні цієї системи обліку надходження та вибуття запасів, їх залишки при складанні звітності групуються на певну дату.
Періодична система обліку надходження та вибуття запасів характеризується тим, що облік за рухом та залишками запасів відображається станом на кінець робочого дня. Ця система обліку є більш точною, оскільки надає оперативну інформацію. Проте її недоліком є велика трудомісткість.
Якщо використовувати паралельно дві системи обліку ми отримуємо різні суми відпущених у виробництво запасів та їх залишки. Цей факт пояснюється різницею в часі відображення оцінки запасів
Згідно П(С)БО 9 "Запаси" передбачено такі методи оцінки виробничих запасів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)
- нормативних затрат
- ціни продажу
Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів
Конкретна ідентифікація означає, що облік витрат і розрахунок собівартості здійснюється за кожною відповідною одиницею запасів. Цей метод застосовується для визначення собівартості запасів, які відпускається, та послуг, що надаються для спеціальних замовлень і проектів (виробництволітаків, кораблів і т.д.), а також запасів, які не замінюють одне одного (торгівля автомобілями, ювелірними виробами тощо)
Алгоритм застосування методу ідентифікованої собівартості наведений на рис. 2.10.
Метод середньозваженої собівартості
Оцінка запасів проводиться по кожній одиниці запасів за формулою:
(2.1.)
де
Сс - середньозважена собівартість;
Сс і Кп - відповідно собівартість і кількість запасів на початок періоду;
Сп і Кн - відповідно собівартість і кількість запасів, що надійшли протягом періоду.
Алгоритм застосування методу середньозваженої собівартості наведений на рис. 2.11.
Метод собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО)
Оцінка запасів за цим методом базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто одиниці запасів, які надійшли (придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) також першими.
Алгоритм застосування методу "ФІФО" для визначення собівартості запасів наведений на рис. 2.12.
Отже, метод ФІФО - це метод, за яким матеріальні цінності оцінюються за ціною придбання, якщо вона менша від ціни продажу. Різниця відображає можливий прибуток. Ціна придбання визначається як середня зважена величина з усіх партій закуплених матеріальних цінностей або за вартістю першої придбаної одиниці товару ФІФО - це метод оцінки за первісною вартістю.
Метод собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)
Оцінка запасів базується на принципі, що запаси використовуються у послідовності яка є протилежною їх надходженню на підприємства, тобто одинці запасів, що надійшли (придбані, вироблені) останніми, відпускаються (продаються) першими.
Алгоритм застосовування методу "ЛІФО" для визначення собівартості запасів, що вибули, наведені на рис. 2.13.
Отже, метод ЛІФО - це

 
 

Цікаве

Загрузка...