WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

об'єднане разом відтворює стилізовані латинські літери "А" та "V", дві перших літери, що взяті від назви Банку "Aval". Банк має фірмовий бланк зі своєю назвою та інші атрибути.
Повна назва Банку українською мовою - акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль".
Повна назва Банку російською мовою - акционерный почтово-пенсионный банк "Аваль".
Повна назва Банку англійською мовою - joint-stock post pension bank "Aval". Скорочене найменування банку - АППБ "Аваль".
Банкздійснює свою діяльність на підставі та у відповідності з чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, які регулюють діяльність комерційних банків, цим Статутом та іншими документами банку, що приймаються та затверджуються у відповідності з цим Статутом.
По своїх зобов'язаннях Банк відповідає всім належним йому майном, на яке згідно діючого законодавства України може бути звернене стягнення. Банк не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери несуть відповідальність по зобов'язаннях Банку у межах вартості акцій, власниками яких вони є.
Банк не відповідає за зобов'язаннями держави так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Банку. НБУ не відповідає за забов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями НБУ, якщо інше не передбачено законом або договором.
Права Банку.
Для досягнення цілей та здійснення оерацій, вказаних у статуті Банку надаються наступні права:
Від свого імені укладати договори і здійснювати інші цивільно-правові угоди та юридичні дії, у тому числі по придбанню та відчуженню нерухомого майна, передбачені чинним законодавством України;
У встановленому чинним законодавством України порядком здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
Видавати у межах своєї кометенції накази, розпорядження та інструкції;
Видавати від свого імені гарантії та поруки;
Самостійно встановлювати процентні ставки при проведенні активних і пасивних операцій, а також тарифи, за розрахунково-касове обслуговування та за інші послуги, надані Банком;
Приймати дольову участь у діяльності інших організацій, банків, спільних підприємств з іноземними фірмами та в інших видах комерційної діяльності, з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.
Отримувати у встановленому чинним законодавством України порядку кредити у інших Банках, в тому числі в іноземних;
Вимагати від клієнтів Банку надання фінансової та податкової звітності, а також інших необхідних Банку документів, проводити перевірку фінансового стану клієнтів Банку на відповідність даних, які містяться у наданих Банку документах, фактичному стану справ, для прийняття рішень з питань, пов'язаних з кредитуванням, фінансуванням, наданням гарантій, продажем акцій та інше.
Банк має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними, юридичними та фізичними особами угоди (договори, контракти), як на території України, так і за її межами, самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для реалізації статутних цілей та діяльності Банку, якщо вони не заборонені чинним законодавством України.
Банк має право створювати разом з іншими підприємствами, установами, організаціями, українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, як на території України так і за її межами господарські товариства з правами юридичної особи, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, проводити операції на товарних, фондових та інших біржах. При створенні інших підприємств за участю Банку, він має право передавати власне майно до статутних к-лів створюваних підприємств.
За рішенням Спостережної Ради Банку та з дозволу НБУ, Банк має право створювати дочірні підприємства, а також дочірні банки на території інших держав, які затверджуються рішеннями Спостережної Ради Банку, а також філії та представництва на території інших держав без статусу юридичної особи.
Банк має право входити до складу (створювати) банківських об'єднань (за попередньою угодою НБУ) таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група, а також входити до складу промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.
Органи управління Банком.
Органами управління Банку є:
- загальні збори акціонерів;
- Спостережна Рада Банку;
- Правління Банку.
Органом контролю за діяльністю Банку є Ревізійна комісія Банку та внутрішній аудит банку. Вищим органом управління Банку є Загальні Збори акціонерів Банку, які здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі та основні напрями діяльності Банку.
Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними Зборами акціонерів Банку визначаються відповідно до чинного законодавства України, Регламенту Загальних Зборів, акціонерів Банку та цього Статуту.
Порядок розподілу прибутку та покриття збитків.
Резервний та інший фонди Банку.
Прибуток Банку формується з доходів його діяльності, зменшених на суму операційних та інших витрат.
За рахунок прибутку, отриманого Банком за фінансовий рік, після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, обов'язково формується резервний фонд для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань у розмірі відрахувань не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.
Після формування резервного фонду Банк створює:
- страховий фонд під різні ризики;
- фонд виплати дивідендів;
- фонд розвитку Банку.
Фонди Банку розподіляються згідно Положення про порядок створення та використання фондів.
Порядок покриття збитків Банку.
У разі виникнення збитків в результаті діяльності Банку за рік недостатності коштів у створених фондах, їх покриття здійснюється за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Бухгалтерський облік та звітність.
Банк організовує бухгалтерський облік та порядок обігу документів відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених НБУ відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень (стандартів) України.
Обсяг і форми звітності Банку встановлюється згідно нормативно-правових актів НБУ. Звітність Банку не може бути розголошена без згоди Банку.
Результати діяльності Банку за звітний період відображаються у фінансовому звіті, який затверджується Загальними Зборами.
Фінансовим роком Банку за звітний період відображаються у фінансовому звіті, який затверджується Загальними Зборами.
Річний фінансовий звіт і баланс Банку, підтверджений зовнішнім аудитором,

 
 

Цікаве

Загрузка...