WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

908 000
Кредит 151 "Капітальне будівництво" 908 000
До первісної вартості нематеріальних активів, розроблених підприємством, включаються:
o вартість матеріалів та послуг, які використані або спожиті у процесі створення нематеріального активу;
o зарплата та інші витрати на персонал (соціальне страхування, підвищення кваліфікації тощо), прямо пов'язані зі створенням нематеріального активу;
o будь-які інші прямі витрати на створення нематеріального активу (мито, сплачене за реєстрацію юридичного права, амортизація патентів і ліцензій, які були використані для створення нематеріального активу, тощо);
o накладні витрати, які потрібні для створення нематеріального активу та можуть бути включені до його первісної вартості шляхом розподілу.
Розподіл накладних витрат у цьому разі здійснюється аналогічно розподілу загально виробничих витрат, передбаченому П(С)БО 16 "Витрати".
Не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, створених підприємством:
o витрати на збут і адміністративні витрати, що прямо не пов'язані з приведенням активу у стан, у якому він придатний для використання за призначенням;
o непродуктивні витрати та первісні операційні збитки, які виникають до моменту досягнення активом запланованої потужності;
o витрати на навчання персоналу управлінню активом.
o Приклад 8. Витрати конструкторського бюро підприємства на дослідження і розробки у звітному періоді становили:
Вид витрат
Сума витрат на дослідження, грн.
Сума витрат на розробки, грн.
Прямі матеріальні витрати
20 000
45 000
Прямі витрати на оплату праці
110000
160 000
Накладні витрати
70 000
95 000
Разом
200000
300 000
У результаті розробки буде створено промисловий зразок, який відповідає критеріям визнання згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Витрати надослідження будуть відображені записом, грн.:
Дебет 941 "Витрати на дослідження і розробки" 200 000
Кредит 20 "Виробничі запаси" 20 000
Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням" 110 000
Кредит 66 "Розрахунки з оплати праці"
Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"
або
Кредит 92 "Адміністративні витрати" 70 000
Витрати, пов'язані з розробкою нематеріального активу, будуть відображені записом, грн.:
Дебет 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 300 000
Кредит 20 "Виробничі запаси" 45 000
Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням" 160 000
Кредит 66 "Розрахунки з оплати праці"
Кредит 91 "Загальновиробничі витрати"
або
Кредит 92 "Адміністративні витрати" 95 000
Після реєстрації та отримання патенту на розроблений промисловий зразок
буде зроблений запис:
Дебет 124 "Права на об'єкти промислової власності"
Кредит 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
3. Витрати на утримання необоротних активів
Після надходження необоротних активів підприємство може мати витрати, пов'язані з їх експлуатацією або поліпшенням їх стану. Підхід до відображення таких витрат у бухгалтерському обліку залежить від їх впливу на майбутні економічні вигоди, що очікуються від використання об'єкта (рис. 2.).
Рис. 2. Підходи до обліку витрат, пов'язаних з утриманням основних засобів.
Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів звичайно здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигід. Через це такі видатки списуються на витрати в момент їх виникнення.
При цьому дебетуються відповідні рахунки витрат (23, 91, 92, 93, 94) і кредитуються рахунки витрачених коштів (чи інших активів) або зобов'язань,
Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигід, включають до балансової вартості основних засобів. Прикладами такого поліпшення є:
o модифікація об'єкта основних засобів з метою подовження строку його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
o заміна окремих частин верстата для підвищення якості продукції, яка виробляється;
o впровадження більш ефективного технологічного процесу, що дає змогу зменшити первісне оцінені виробничі витрати.
Такі витрати накопичуються по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції". ( після завершення робіт списуються з кредиту цього рахунка в дебет рахунків необоротних активів (10, 11 або 12).
Витрати, пов'язані з нематеріальними активами, що виникають після їх придбання або створення, звичайно списують як витрати звітного періоду, у якому вони понесені. Проте ці витрати можуть бути капіталізовані, тобто додані до балансової вартості нематеріального активу, у таких випадках:
1) існує ймовірність, що ці витрати призведуть до збільшення первісних очіку-' ваних економічних вигід; 2) ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до конкретного активу.
o Приклад 9. Підприємство придбало програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері за 5 000 грн. І
Через рік це підприємство додатково придбало ще два модулі за 1 000 грн., які розширили можливості програмного забезпечення.
Якщо сума нарахованої амортизації програмного забезпечення за перший рік використання становила 500 грн., тоді балансова вартість цього нематеріального активу на кінець року дорівнюватиме:
5 000 -500+1 000 = 5 500 (грн.).
Витрати на придбання довідкової літератури та навчання персоналу роботі з програмним забезпеченням будуть списані як адміністративні витрати.
ВИСНОВКИ
Підприємства і господарські організації здійснюють за рахунок власних коштів технічне переозброєння, реконструкцію і розширення виробництва як підрядним, так і господарським способами. В умовах переходу до ринку відповідальність за цільове й ефективне використання власних засобів покладається на інвесторів, що обумовлює особливості фінансування таких капітальних вкладень.
Усі кошти на капітальні вкладення акумулюються на розрахунковому рахунку інвесторів. На їхнє прохання установи банків можуть відкривати окремі рахунки для обліку власних засобів на капітальні вкладення за окрему плату.
Установи банків не оформляють фінансування будівництв, вони повинні надавати їм для цього документи. Фінансування

 
 

Цікаве

Загрузка...