WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

підприємства (організації, установи), особливо при використанні ПЕВМ, у зв'язку з чим їх проектують і розробляють самостійно.
Заключним етапом організації матеріальних носіїв є складання робочих альбомів матеріальних носіїв документів і облікових регістрів, застосовуваних на даному підприємстві (організації, установі).
Використання матеріальних носіїв облікової інформації в обліковому процесі зв'язано з виконанням цілого ряду операцій, просуванням їх по різних підрозділах підприємства, бухгалтерії. Цей процес - рух матеріальних носіїв облікової інформації - повинний бути раціонально організований з використанням графічних (документограм, оперограм, зведених графіків по ділянках обліку й ін.) і описових (робочих інструкцій з роботи з документами, регістрами й ін.) методів. Ці методи передбачають указівки про те, хто складає матеріальний носій, подальше його просування, терміни виконання.
Завершується обліковий процес здачею носіїв облікової інформації на збереження (в архів). На підприємствах (організаціяхі установах) установлюється строгий порядок збереження матеріальних носіїв облікової інформації (здачу на збереження, видачу і т.д. ), а також визначаються особи, відповідальні за їх збереження.
2.2. Облік капітальних вкладень.
Усі витрати підприємства на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, що включаються до їх первісної вартості, накопичуються на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".
За дебетом рахунка 15 відображається збільшення понесених підприєм-ством витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, а за кредитом - їх зменшення у зв'язку з прийняттям в експлуатацію або приведенням у стан використання за призначенням відпові-дних об'єктів.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
155 "Формування основного стада"
На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються:
o витрати на будівництво, що здійснюється для власних потреб підприємства господарським або підрядним способом;
o вартість устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва;
o авансові платежі для фінансування такого будівництва.
На субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" ве-деться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами об'єктів основних засобів (крім об'єктів будівництва та основного стада).
На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних ма-теріальних активів" ведеться облік витрат підприємства на придбання або виготовлення власними силами об'єктів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або розробку власними силами нематеріальних активів.
На субрахунку 155 "Формування основного стада" ведеться облік вит-рат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які облічуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за групами необоротних активів, а також за окремими їх об'єктами.
Визначена за даними аналітичного обліку первісна вартість об'єкта списується в дебет відповідного рахунка з обліку необоротних активів.
Підставою для списання первісної вартості об'єкта з кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції" є акт приймання-передачі, складений комісією, що визначена наказом керівника підприємства, і затверджений останнім.
Первісна вартість матеріальних і нематеріальних необоротних активів придбаних або створених підприємством, включає:
o суми (без непрямих податків), що сплачують постачальнику;
o суми, що сплачують підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт;
o реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт;
o суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) необоротних активів/які не відшкодовуються підприємству;
o витрати зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою об'єкта;
o витрати на установку, монтаж, налагодження об'єкта; ;
o інші витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням об'єкта у стан, у якому він придатний для використання у запланованих цілях.
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості об'єктів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
Отримання необоротних активів від інших осіб
Розглянемо порядок обліку придбання необоротних активів і визначення їх первісної вартості на конкретних прикладах.
o Приклад 1. Підприємство придбало (на умовах передоплати) комп'ютерне устаткування за 36 000 грн. (у тому числі ПДВ). Витрати на тестування та підключення устаткування спеціалізованою організацією становили 600 грн, (у тому числі ПДВ).
Для відображення придбання устаткування в бухгалтерському обліку слід зробити такі записи:
1) перерахування постачальнику оплати за устаткування, грн.:
Дебет 371 "Розрахунки за виданими авансами" 36 000
Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 36 000
Одночасно на суму ПДВ (при наявності податкової накладної), грн.:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 6 000
Кредит 644 "Податковий кредит" 6 000
2) оприбуткування придбаного устаткування, грн.:
Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 30 000
Дебет 644 "Податковий кредит" 6 000
Кредит 371 "Розрахунки за виданими авансами" 36 000
3) прийняття зобов'язання щодо оплати послуги спеціалізованої органі-зації за тестування та підключення устаткування, грн.:
Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 500
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 100
Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 600
4) прийняття в експлуатацію придбаного комп'ютерного устаткування, грн.:
Дебет 104 "Машини та обладнання" 30 500
Кредит 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 30 500
Таким чином, вартість придбаних (створених) об'єктів до приведення їх у стан використання за призначенням облічується на відповідних субрахунках рахунка 15 "Капітальні

 
 

Цікаве

Загрузка...