WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

подібний або неподібний об'єкт, внеску в статутний фонд інших підприємств, безоплатної передачі, вибуття внаслідок неможливості отримання підприємством майбутніх економічних вигод від їх використання.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття, їх залишковою вартістю та витратами, пов'язаними з вибуттям.
При списанні нематеріальних активів з Балансу внаслідок повного зношення:
1. Списання нагромадженого зносу, грн:
Дебет 133 "Знос нематеріальнихактивів";
Кредит 12 "Нематеріальні активи".
При списанні нематеріальних активів за непридатністю(частково зношених) у бухгалтерському обліку складають такі записи:
1. На списання нагромадженого зносу:
Дебет 133 "Знос нематеріальних активів";
Кредит 12 "Нематеріальні активи".
2. На суму залишкової вартості:
Дебет 976 "Списання необоротних активів";
Кредит 12 "Нематеріальні активи".
3. Нарахування ПДВ на суму залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів, грн:
Дебет 976 "Списання необоротних активів";
Кредит 641 "Розрахунки за податками".
Реалізація нематеріальних активів.
Приклад. Підприємством "Орбіта" після двох років використання було реалізоване право на користування земельною ділянкою на десять років, придбане ним на аукціоні за 18000 тис. грн. За час використання об'єкта був нарахований знос у сумі 4000 грн. Витрати на реалізацію становили 400 грн.
Наведені операції відображаються в обліку, грн:
Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 18000
Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 18000
2. Одночасно на суму ПДВ:
Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 3000
Кредит 641 "Розрахунки за податками" 3000
3. Списання нагромадженого зносу:
Дебет 133 "Знос нематеріальних активів" 4000
Кредит 12 "Нематеріальні активи" 4000
4. На суму залишкової вартості, грн:
Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 16000
Кредит 12 "Нематеріальні активи" 16000
5. Списані інші витрати, пов'язані з продажем нематеріальних активів:
Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 400
Кредит "Розрахунки з іншими кредиторами" 400
6. Списано на фінансові результати дохід, пов'язаний з продажем права на користування земельною ділянкою, грн:
Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 15000
Кредит 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 15000
7. Списано на фінансові результати витрати, пов'язані з продажем права користування земельною ділянкою, грн:
Дебет 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 16400
Кредит "Собівартість реалізованих необоротних активів" 16400
Результат реалізації-збиток 1400 грн.
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться за окремими об'єктами, що можуть бути ідентифіковані.
Якщо термін використання об'єктів, передбачених п. 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" становить менше від 12 міс., то вони не визнаються як нематеріальні активи і оприбутковуються на баланс у складі витрат майбутніх періодів.
При цьому здійснюється запис:
Дебет 39 "Витрати майбутніх періодів";
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".
Щомісячна частина цієї суми буде включатись до витрат даного періоду записом:
Дебет 91 "Витрати на збут";
Дебет 92 "Адміністративні витрати";
Кредит 39 "Витрати майбутніх періодів".
1.3.5 Відображення нематеріальних активів в облікових регістрах та Примітках до фінансової звітності
У Примітках до річної фінансової звітності за вимогами ПБО 8 наводиться інформація, яка пояснює облікову політику підприємства щодо визнання та оцінки нематеріальних активів за кожною групою активів:
-підхід до переоцінки нематеріальних активів(вартість(первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі);
-підхід до відображення витрат на дослідження і розробки;
-обрані методи амортизації та діапазон термінів корисної експлуатації.
Крім того, у Примітках щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації про створені підприємством нематеріальні активи наводиться така інформація:
1. наявність та рух у звітному році:
- первісна(переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок періоду;
- первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств;
- сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки;
- первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули;
- сума нарахованої амортизації;
- сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати в звітному періоді;
- інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу на кінець періоду;
2.вартість нематеріальних активів щодо яких існують обмеження прав власності;
3. вартість нематеріальних активів, переданих у заставу;
4. сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів;
5. загальна сума витрат на дослідження і розробки, включена до складу витрат звітного періоду;
6.первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок коштів цільового фінансування.
Аналітичний облік нематеріальних активів та зносу цих активів ведеться за кожним об'єктом окремо в картках обліку з розподілом на власні та утримані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об'єкти.
Для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів та їх знос призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35). У першому розділі Журналу 4 відображається:
- вибуття нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання активом;
- сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків нематеріальних активів;
- сума нарахованої амортизації;
- сума збільшення зносу нематеріальних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення корисності.
У другому розділі Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію нематеріальних активів, вибуття капітальних інвестицій внаслідок продажу, уцінка тощо).
Аналітичний облік капітальних інвестицій у нематеріальні активи ведеться у Відомості 4.1 за дебетом рахунку 15. Також у цій відомості відображаються витрати на модернізацію, модифікацію нематеріальних активів, які призводять до збільшення первісно очікуваних від їх використання майбутніх економічних вигод.
Увідомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів за кожним інвентарним об'єктом.
Охорона праці
Стан охорони праці на виробництві
Сучасне виробництво вимагає, щоб охорона праці базувалася на

 
 

Цікаве

Загрузка...