WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

виконання соціальних гарантій і пільг, викладених у колективному договорі між адміністрацією і профкомом ЗАТ "Лукор".
Основну частину коштів в 2005 році у сумі 519,3 тис. грн. використано на оздоровлення в санаторіях і базах відпочинку 581працівника підприємства. У літніх таборах , на узбережжі Чорного моря відпочило 533 дитини працюючих.
Здійснюється соціальна підтримка працівників і пенсіонерів, а саме: виплачується матеріальна допомога працівникам і членам їхніх родин; працюючих, котрі мають дітей-інвалідів; одноразова допомога при виході на пенсію; матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам; ветеранам війни; похорон. На ці потреби за рік використано 681,5 тис. грн.
ЗАТ "Лукор" володіє значною кількістю необоротних активів. Бачимо, що товариство вкладає значні кошти в будівництво (451,6 тис.грн на кінець досліджуваного періоду). Зпочатку періоду до кінця величина незавершеного виробництва зросла з 154 до 375,6 тис.грн. Підприємство володіє значною часткою основних засобів, котра на початок періоду становить 79036,1 тис.грн, а на кінець періоду їхня вартість становить 77879,7 тис.грн.
Якщо аналізувати оборотні активи, то величина запасів підприємства підтримується на досить невисокому рівні: 3665,8 тис.грн на початок та 388 тис.грн на кінець звітного періоду.
Незначна величина запасів пояснюється недоцільнісю відволікати з виробництва значні оборотні кошти, котрі в той же час можуть приносити прибуток, працюючи на підприємство.
Величина товарної продукції товариства постійно зростає, що означає, що попит на продукцію підприємства є, і воно вводить нові потужності та більш продуктивно використовує наявні, щоб задовольнити попит на продукцію та не відстати від конкурентів.
Аналізуючи Баланс, можемо сказати, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги дещо збільшилась. Причому присутність резерву сумнівних боргів не спостерігаємо як на початок, так і на кінець аналізованого періоду.
Продовжуючи аналізувати Баланс, можна зауважити, що підприємство збільшило запас грошових коштів на рахунках у банку. Треба сказати, що товариство зберігає свої кошти в банку як в національній валюті, так і в іноземній. Грошові кошти потрібні підприємству для оперативних розрахунків з партнерами, для розрахунків з боргами, для здійснення поточної господарської діяльності. Значна частка грошових коштів товариства вкладена в цінні папери-70250 тис.грн.
З Балансу бачимо, що підприємство для здійснення господарської діяльності взяло в банку кредит, а також має кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги-3370,9 тис.грн. Це означає, що підприємство поступово розраховується з боргами не доводячи їх до критичної відмітки.
Незначна кредиторська заборгованість у процесі господарської діяльності-це цілком зрозуміле явище, що не викликає великих побоювань до того, як дійде до критичної відмітки.
1.2.2 Організаційна структура підприємства
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. До виняткової компетенції загальних зборів акціонерів належать такі питання:
- визначення основних напрямків господарської діяльності товариства;
- затвердження виробничих планів та звітів господарських одиниць;
- внесення змін в установчі документи;
- обрання та відкликання членів ради товариства;
- обрання та відкликання членів виконавчих органів та ревізійної комісії;
- затвердження звітів та висновків перевірок ревізійної комісії товариства;
- затвердження порядку розподілу прибутку та формування фондів, кошторису їх витрат;
- визначення організаційної структури керівництва товариства та його підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб;
- вирішення питань про притягнення до майнової відповідальності службових осіб товариства.
Загальні збори визнаються правомірними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають 60% голосів. Загальні збори не можуть приймати рішень з питань , які не були включені до порядку денного. Повідомлення про збори робиться не менш як за 45 днів до їх скликання. Усі власники іменних акцій повідомляються про збори особисто. Кожний з акціонерів може вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, але ця процедура повинна закінчуватись приблизно за 45 днів до визначеної дати скликання зборів. У такий же строк, згідно із законодавством, акціонери, які мають у сукупності понад 10% голосів, можуть вимагати включення питань, запропонованих ними до порядку денного зборів.
На зборах голосування проводиться за принципом: одна акція дорівнює одному голосу. Збори, як правило, скликаються не менше одного разу на рік. Позачергові збори скликає виконавчий орган при зазначених у статуті обставинах, або коли цього вимагають інтереси підприємства. Позачергові збори скликаються і на вимогу наглядової ради або ревізійної комісії.
Для контролю за діяльністю виконавчих органів в акціонерному товаристві утворюється рада акціонерного товариства, члени якої не можуть бути членами виконавчого органу.
Найпоширенішим керівним органом акціонерного товариства є правління, яке вирішує всі питання діяльності товариства. Правління завжди підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді. Воно призначається для безпосереднього виконаня їх рішень. Роботою правління керує голова, якого обирають чи призначають у відповідності з статутом товариства.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління і в цілому всього товариства здійснює власна ревізійна комісія. Членів ревізійної комісії обирають з числа акціонерів та представників трудового колективу. Порядок роботи ревізійної комісії затверджується загальними зборами акціонерного товариства.
Перевірки фінансово-господарської діяльності правління чи інших керівників та виконавчих органів комісія проводить за власною ініціативою, за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства, а також на вимогу акціонерів, які разом мають понад 10% голосів. Про підсумки перевірки комісія доповідає загальним зборам акціонерів чи наглядовій раді. Без висновків ревізійної комісії загальні збори не затверджують річного звіту та балансу акціонерного товариства.
1.3 Методика обліку нематеріальних активів
1.3.1 Визнання нематеріальних активів
Відповідно до ПБО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які:
- не мають матеріальної форми;
- не можуть бути ідентифіковані;
- утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, постачання товарів або послуг, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.
Придбаний нематеріальний актив визнається підприємством і відображається в обліку та звітності, якщо він відповідає всім критеріям визнання:
1. Критерії

 
 

Цікаве

Загрузка...