WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

розглядається питання обліку і аудиту основних засобів на ЗАТ "Лукор" за період 2003-2005 рр. Перехід економіки до нових методів господарювання супроводжується змінами, які відбулися в бухгалтерській системі. Ці зміни не обійшли і облік нематеріальних активів.
Серед ресурсів підприємства значну питому вагу займають нематеріальні активи, ефективне використання яких позитивно впливає на підвищення ефективності господарської діяльності в цілому.Вони є однією із важливих ланок у економічній діяльності підприємства, від якої безпосередньо залежить економіка держави.
Нематеріальні активи-це активи довгострокового використання, які не мають матеріально-предметної форми, мають вартісну оцінку і використання яких приносить економічні вигоди. Разом з тим, в процесі експлуатації вони зношуються, а свою вартість на новостворений продукт переносять по частинах, у вигляді амортизаційних відрахувань. Тобто, якщо знос-це втрата вартості нематеріальних активів, то амортизація-це частина вартості останніх, що включаються в затрати виробництва.
В цілому, порівнюючи вітчизняну і закордонну методику нарахування амортизації, слід відзначити, що останні дозволяють компаніям проводити гнучку політику стосовно регулювання величини прибутку, самостійно встановлювати терміни служби використання обладнання.
В першому розділі дипломної роботи розглядалось економічне та фінансове становище ЗАТ "Лукор" , чинники, фактори, та умови, які впливають на діяльність підприємства. Також було висвітлене питання обліку і аудиту нематеріальних активів, їх роль,місце в господарській діяльності. Виробничо-господарське становище підприємства залежить від різноманітних чинників та умов. До них належать ефективність використання, ступінь зносу, правильність оцінки.
В другому розділі дипломної роботи досліджували документальне оформлення руху об'єктів нематеріальнихактивів. За результатами дослідження, вважаємо, що одним із шляхів процесу оптимізації отримання інформації про стан і використання нематеріальних активів є: застосування комп'ютерної техніки в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі господарської діяльності; впровадження прогресивних методик нарахування амортизаціїта широке впровадження методів аналізу господарської діяльності.
В бухгалтерському обліку нематеріальні активи відіграють важливу роль, адже, завдяки їм бухгалтери та їх помічники полегшують собі роботу.
В третьому розділі дипломної роботи розглядалося питання аудиту нематеріальних активів. Аудит є незалежною формою перевірки, яка дає змогу достовірно і точно оцінити стан підприємства. Аудит нематеріальних активів є не менш важливим, тому що він дозволяє перевірити їх наявність на підприємстві, виявити нестачу чи надлишок, а також здійснити інші аналітичні процедури, що стосуються нематеріальних активів.
Проаналізувавши проведені розрахунки, результат вибіркової перевірки нематеріальних активів, інвентаризації, дані робочих документів можна сказати, що практичний стан підприємства відносно стабільний і виявлені під час перевірки відхилення не мають суттєвого впливу на загальний підсумок балансу і фінансовий стан в цілому. Кожне підприємство прагне раціонально використовувати нематеріальніактиви, для того, щоб отримати від них прибуток.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996 (зі змінами і доповненнями ) // Бух. Облік і аудит.-1999,-№9.-с.3-9.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року (зі змінами і доповненнями)//Галицькі контракти .-1993,-№23.
3. Закон України "Про підприємства в Україні". Нове законодавство України. Випуск З.К.,1992.
4. Закон України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 року.
5. Закон України "Про пожежну безпеку в Україні" від 17.12.1993р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів":Затв. Наказом Мінфіну від 31 березня 1999 року №87 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.02р.№989)// Бух .Облік і аудит .-2002.-№12.-с.27-30.
7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:Затв. Постановою Правління НБУ 19.02.2001Р. №72 //Все про бух.облік.-2004.-№23,9 березня.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бух. Обліку активів , капіталу, зобо'язань і господарських операцій підприємств і організацій.-Затв.Наказом МФУ від 30 листопада 1999 року за №893/4186//Національні стандарти бух. Обліку в Україні.-Нормативно-практичний довідник.-2000.-с.78-158.
9. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".-Затв.Постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69//Все про бух. Облік.-2001.-№25, 9 березня.
10. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України".-Затв. Постановою Правління НБУ від 02.08.1996 р.№204.
11. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995р. №436/95 (зі змінами і доповненнями )//Все про бух. Облік.-2004.-№23,9 березня.
12. СНІП П-4-79.Природне і штучне освітлення:-М.Стратиздат, 1990.
13. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зони":-М.Стратиздат, 1990.
14. СНІП 2.04.05-86 "Опалення, вентиляція та кондиціонування ":-М.:Державний будівельний комітет СРСР, 1987.
15. Порядок розслідування нещасного випадку на виробництві//Все про бух.облік-2004.-№100,26 жовтня.
16. Бутинець Ф.Ф.Аудит.-2-е видання, перероблене та доп.-Житомир::ПП "Рута", 2002.-672с.
17. Бутинець Ф.Ф.-Економічний аналіз :Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106.-Житомир:ПП. "Рута", 2003.-680с.
18. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні:Навчально-практичний посібник.-Дніпропетровськ:ТОВ "баланс-клуб", 2000.-768с.
19. Лишиленко О.В.Бухгалтерський облік:Підручник.-Київ:Видавництво "Центр навчальної літератури", 2004.-632с.
20. Зятковський І.В.Фінанси підприємств:Навч. Посіб.-2-е вид.перероб. та допов.-Київ: "Кондор",-2003.-364с.
21. Рудницький В.С.Методологія і організація аудиту.-Тернопіль:Економічна думка, 1998.-192с.
22. Макаренко М.В.Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України:Офіційне видання.-Київ, 2002.-528с.
23. Пушкар М.С. Фінансовий облік.-Тернопіль:Карт-бланш,2002.-628с.
24. Поддєрьогін А.М.Фінанси підприємств:Підручник-3-тє вид.перероб. та допов.-Київ:КНЕУ,2000.-460с.
25. Швець В.Г.Теорія бухгалтерського обліку :Навч.Посіб.-К:Знання-Прес,2003.-444с.- (Вища освіта ХХІ століття).
26. Вітвицький Я.С., Вітвицька І.Я., Данилюк М.О., "Економіка підприємства":Навчальний посібник.-Івано-Франківськ:ІМЕ, 2002.-320

 
 

Цікаве

Загрузка...