WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

вартості цього активу на дату його одержання.
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, охоплює витрати, прямо пов'язані з його створенням і доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Наступна оцінка балансової вартості нематеріального активу може відрізнятися від його первісної вартості, якщо було здійснено додаткові витрати, у результаті яких очікується збільшення майбутніх економічних вигод для підприємства.
Витрати на придбання або створення нематеріального активу капіталізуються і підлягають розподілу в часі протягом строку його корисного використання, тобто амортизації.
Отже, для підтвердження правильності оцінки нематеріальних активів необхідно перевірити:
1.правильність визначення первісної вартості нематеріальних активів;
2.правильність нарахування зносу нематеріальних активів;
3.переоцінка нематеріальних активів відповідно до вимог чинного законодавства;
4.правильність облікування витрат, які відносяться до нематеріальних активів.
Перед здійсненням перевірки документів було проведено опитування з питань обліку, переоцінки та амортизації нематеріальних активів.
Таблиця 3.11-Перевірка відповідності первісної вартості в усіх документах
Назва НА Вартість за якою обліковуються Первісна вартість в акті прийому -передачі Первісна вартість в накладній
Програмне забезпечення 20000 + +
Керівництво по обслуговуванню 1305,5 + +
Програмне забезпечення аналізу 534,1 + +
Отже, з таблиці можна зробити висновок, що первісна вартість нематеріальних активів була отримана в 2005 році, співпадає з усіма документами, що дані об'єкти обліковані за тією вартістю, яка вказана в відповідних документах.
За всіма вище наведеними данимиможемо зробити висновок, що нематеріальні активи оцінені правильно і усі операції, які в свою чергу можуть вплинути на формування їх вартості здійснено правильно і відповідно до чинного законодавства.
Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів призначено активний рахунок 12 "Нематеріальні активи". На дебеті рахунка 12 відображають придбання або одержання у результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, і суму дооцінки таких активів, на кредиті-вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством у майбутньому економічних вигод від їхнього використання, а також суму уцінки нематеріальних активів.
Тому в даному розділі, методом вибіркової перевірки, перевіримо деякі матеріальні цінності, які зараховані до основних засобів, на наявність усіх необхідних ознак для зарахування їх до складу нематеріальних активів чи на відповідному субрахунку вони обліковуються. Для проведення перевірки виберемо декілька інвентарних номерів і перевіримо нематеріальні активи, які числяться за цими номерами.
Таблиця 3.12 -Перевірка наявності ознак, необхідних для зарахування об'єктів до складу нематеріальних активів
Ін вен.
номер Назва НА Субрахунок Матеріальна форма ("+"так, "-"ні) Строк використання ("+">1року, "-"<1року)
11261 Програмне забезпечення 127 + +
11283 Керівництво по обслуговуванню 127 + +
11987 Програма контроль 127 + +
11991 НЗС навантаження блоку 127 + +
12456 Програмне забезпечення КТ 127 + +
12457 Програмне забезпечення на ВРУ-330 127 + +
12456 Програмне забезпечення Windows 127 + +
12470 Програма ретроспективного забезпечення 127 + +
Отже, за проведеними даними перевірки можемо сказати, що всі активи є нематеріальними і необоротними.
Перевірка нематеріальних активів на ЗАТ "Лукор" проводилась за допомогою певних процедур відповідно до якісних аспектів аудиту. Результати занесено в Протокол результатів перевірки.
Таблиця 3.13-Протокол результатів перевірки нематеріальних активів
№ п/п Процедура Порушення Нормативний акт, який порушений
1 Звірка даних у реєстрах синтетичного і аналітичного обліку Не виявлено
2 Перевірка первинних документів про рух НА та їх звірка з реєстрами Не виявлено
3 Проведення інвентаризації Не виявлено
4 Звірка первісної вартості у всіх документах, в яких вона показується Виявлено Акт прийому-передачі
Продовження таблиці 3.13
5 Арифметична перевірка правильності нарахування зносу та співвідношення розрахункових та облікових даних Виявлено Акт введення в експлуатацію
6 Перевірка правильності на відповідному рахунку Не виявлено
7 Нормативно-правова перевірка наявності відповідних умов для зарахування матеріальних цінностей до складу НА Не виявлено
Отже, під час проведення перевірки нематеріальних активів виявлено такі недоліки та порушення:
1.виявлення розбіжностей в реєстрі накладної на прихід нематеріальних активів, ця помилка суттєво вплине на аудиторський висновок;
2.накладна в процесі перевірки не містить печатки та підпису. Дане відхилення вплине на висновок;
3.неправильна кваліфікація нематеріальних активів, зокрема на окремих субрахунках;
4.некоректність формування первісної вартості нематеріальних активів.
Аудиторський висновок
Для перевірки Закритого акціонерного товариства "Лукор" за період з 01.01.2005р. по 30.09.2005р.
Ми провели аудиторську перевірку нематеріальних активів ЗАТ "Лукор" за ІІІ квартали, які закінчились 30 вересня 2005 року. Відповідальність за достовірність інформації та фінансову звітність несе керівництво ЗАТ "Лукор". Наш обов'язок, на основі проведеного аудиту нематеріальних активів, висловити свою думку.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і проводити аудиторську перевірку, таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість того, що реєстр та інші документи не мають суттєвих порушень. Аудиторська перевірка включає отриману на основі проведених тестів, доказів, що підтверджують балансову вартість нематеріальних активів у звітах та іншу інформацію, що розкрита в них. Аудит також включає дослідження принципів бухгалтерського обліку, що використовується керівництвом, а також оцінку загального враження від отриманих результатів. Я вважаю, що проведена мною аудиторська перевірка дає достатню основу для вираження власної думки.
На мою думку, фінансова звітність дає достовірне та об'єктивне уявлення про нематеріальні активи, які використовувались в господарській діяльності за період який закінчився 30 вересня 2005р. згідно з Міжнародними стандартами та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Дата 10.11.2005 Аудитор Вовк К.З.
ВИСНОВОК
Основною метою написання дипломної роботи було практичне застосування всіх набутих знань у процесі навчання.
В даній дипломній роботі

 
 

Цікаве

Загрузка...