WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

адміністрації 14,3 0,5 7,15
4 Компетентність кадрового контролю 6,6 0,7 4,62
5 Наявність служби внутрішнього контролю 6 0,5 3
6 Підпорядкованість контролюючому персоналу 7,6 1 7,6
7 Санкціонування операцій 4,5 1 4,5
8 Організація системи обліку і внутрішнього контролю 2,8 0,5 1,4
9 Наявність технічних і технологічних засобів контролю 4,6 0,7 3,22
10 Контроль за документами та їх зберігання 7,5 0,3 2,25
11 Правомірність відображення операцій в обліку 5 0,9 4,5
12 Використання контрольних процедур 3,6 1 3,6
13 Нагляд за виконання контрольних процедур 4,6 0,5 2,3
14 Розподіл повноважень і обов'язків 6,8 0,5 3,4
15 Складна кооперативна структура 10,4 1 10,4
16 Інші фактори 5,2 1 5,2
Разом 100 72,52
Отже, з вище наведених таблиць ми бачимо, що ризик зовнішнього контролю-71,72%, а ризик внутрішнього контролю-72,52%. Визначивши всі необхідні дані, ми можемо розрахувати ризик невиявлення (DR): DR=0,1/0,7172* 0,5753*0,7252=0,3790=37,90%
Отже, ризик того, що аудитор не виявить після перевірки помилки становить 37,9%
Отже, чим менший коефіцієнт невиявлення, тим детальніше проведена перевірка. Ми повинні взяти досить велику вибірку і провести досить ретельну перевірку, звертаючи особливу увагу на фактори, які мають суттєвий вплив на результати діяльності підприємства.
В загальному, рівень аудиторськогоризику значною мірою залежить від професіоналізму аудиторів, їхніх морально-вольових та етичних якостей. А прогнозування оптимального рівня аудиторського ризику залежить від організації контрольно-аудиторського проесу.
Встановлення рівнів суттєвості для цілей аудиту
Концепція суттєвості є одним з основних понять аудиту. Встановити чіткі й однозначні критерії суттєвості зовсім не просто.
Суттєвість-це максимально допустимий розмір помилкової суми, яка може бути показана у звітності і розглядається як несуттєва, тобто така, що не вводить користувачів в оману.
Допустимо, що рівень суттєвості становить 1%, тобто відхилення до 1% є не значним, а відхилення більше 1% є суттєвими. Для розрахунків планового рівня суттєвості використаємо Звіт про фінансові результати і результати запишемо в таблицю 3.4.
Таблиця 3.4-Розрахунок рівня суттєвості для цілей аудиту
Назва статті Сума, тис. Грн. Коефіцієнт, суттєвості % Показник суттєвості, тис грн.
Нематеріальні активи
Залишкова вартість 1884,7 1% 0,33
Первісна вартість 2356,3 1% 1,35
Накопичена амортизація
-471,6 1% 1,02
За даними розрахунку ми можемо прийняти за показник суттєвості 1,35 тис. грн. і помилки за даними розрахунками можливі. І будь-які зловживання незалежно від розміру є суттєвими.
Визначення основних завдань аудиторської перевірки об'єкта аудиту
Важливою ділянкою діяльності аудитора є перевірка стану організації і ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів на ЗАТ "Лукор". Ефективна організація обліку має велике значення для управління виробництвом і збереження майна.
Завданнями аудиту нематеріальних активів, які формуються на основі якісних аспектів, є:
-перевірка наявності посадових інструкцій розподілу функціональних обов'язків та їх дотримання працівниками бухгалтерії підприємства;
-встановлення правильності документального оформлення здійснення господарських операцій щодо нематеріальних активів;
-встановлення якості оформлення документів по нематеріальних активах;
-перевірка наявності внутрішніх документів, якими оформляється обрана облікова політика;
-перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів;
-перевірка правильності визначення строку корисного використання нематеріальних активів;
-перевірка правильності нарахування зносу нематеріальних активів;
-підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій із нематеріальними активами.
Типові порушення в системі контролю, веденні бухгалтерського обліку та відображенні об'єкта аудиту у фінансовій звітності
Відхилення в бухгалтерській звітності присутні майже завжди. В ході перевірки потрібно виявити ту їх частину, в резуьтаті якої суттєво перекручена звітність в цілому.
Типовими порушеннями, які виявляються аудиторами при дослідженні документів, операцій і записів щодо обліку ведення нематеріальних активів є:
-невідповідність нематеріальних активів встановленим критеріям визнання активу;
-неправильна оцінка нематеріальних активів в результаті розробки;
-порушення щодо вимог обліку придбаних нематеріальних активів;
-неправильний облік придбання нематеріальних активів в обмін на подібні об'єкти;
-порушення щодо обліку придбання нематеріальних активів в обмін на неподібні об'єкти;
-порушення обліку безоплатно одержаних нематеріальних активів;
-неправильне визначення вартості нематеріальних активів, за якою вони зараховуються на Баланс підприємства;
-порушення вимог щодо визначення вартості нематеріальних активів, за якою вони зараховуються на Баланс підприємства;
-порушення обліку нематеріальних активів щодо отримання їх внаслідок об'єднання підприємств;
-порушення в обліку створення нематеріальних активів;
-порушення в обліку амортизації нематеріальних активів;
-порушення в обліку переоцінки нематеріальних активів;
-неправильне відображення суми зменшення корисності нематеріальних активів;
-порушення в обліку вибуття нематеріальних активів;
-порушення у відображенні інформації про нематеріальні активи в Примітках до річної фінансової звітності.
Правопорушення поділяються на дві групи: помилки і шахрайство.
Аудитор відповідає за виявлення шахрайства і виправлення помилок.
Аналітичні процедури для визначення основних тенденцій стану та руху об'єкту дослідження
Про результати фінансово-господарської діяльності товариства свідчать такі документи: Баланс, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про фінансову звітність.
З Балансу можемо зробити наступні висновки про ситуацію, яка є на товаристві. Як ми бачимо з Балансу, товариство володіє значною кількістю нематеріальних активів. Незавершене будівництво значно збільшилось: на початок року становило 451,6 тисю грн., а на кінець 551,9 тис. грн. Товариство володіє значною часткою основних засобів, котра на початок року становила 79036,1 тис. грн., а на кінець-77879,7.Якщо говорити про оборотні активи, то можемо побачити, що запаси

 
 

Цікаве

Загрузка...