WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

(3.3)
Важливо: в останній рік експлуатації об'єкта суму річної амортизації визначають як різницю між його залишковою та ліквідаційною вартістю, оскільки останню не беруть до уваги при підрахунку суми зносу перших чотирьох років.
4.Кумулятивний.
При його використанні протягом перших років експлуатації накопичується більша частка амортизаційних відрахувань, а в наступних звітних періодах сума знижується. Річну суму амортизації обліковують як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Коефіцієнт визначають, поділивши кількість років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта ОЗ, на загальну суму числа років його використання:
Кк=кількість років використання, що залишилася / суму порядкових номерів років використання (3.4)
Формула нарахування амортизації за кумулятивним методом:
Nрічна= (Первісна вартість-Ліквідаційну вартість) * КК (3.5)
Знайдений річний показник ділимо на 12, і маємо місячну суму амортизації.
5.Виробничий.
За виробничимметодом місячну суму амортизації визначають як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації. Останню знаходять, поділивши амортизаційну вартість на загальний обсяг продукції, який підприємство планує виробити на даному об'єкті:
Св= (Первісна вартість-Ліквідаційна вартість) / Плановий обсяг продукції (3.6)
Тобто місячну норму амортизації можна подати:
N місячна= Обсяг продукції за місяць*Св (3.7)
Сума нарахованої амортизації прямо пропорційна до обсягу виробленої продукції.
6.Податковий.
Цей метод базується лише на амортизаційних нормах Закону про прибуток.
Незважаючи на можливість вибору економічно обґрунтованого методу амортизації, більшість підприємств вдаються до податкових ставок.
Негативні сторони:
1.використання норм із Закону про прибуток у жодному разі не знижує трудовитрат. Адже податкова та бухгалтерська вартість одних і тих самих об'єктів частіше за все не однакова, і виходить, будуть різними амортизаційні суми;
2.застосування податкових ставок призводить до перекручення достовірності суми витрат з амортизації й залишкової вартості ОЗ. Мета бухобліку не збігається з метою податкового. Кожен із них ґрунтується на різних нормативних, законодавчих актах. Перенесення окремих ставок з податкового обліку до бухобліку позбавляє останній цілісного підходу.
При розрахуванні вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
1.якщо існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
2.якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставіінформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
Стаття 8 Закону про прибуток (амортизація) каже:
1.Для амортизації НА застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид НА амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості.
2.Строк , протягом якого амортизується кожний окремий НА, платник податків визначає самостійно, але цей строк не може перевищувати 10 років безперервної експлуатації.
3.Амортизаційні відрахування здійснюються до досягнення залишковою вартістю НА нульового значення.
Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими:
1.віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки рахунків класу 9):
Дебет 23 "Виробництво"
Дебет 91 "Загальновиробничі витрати"
Дебет 92 "Адміністративні витрати"
Дебет 93 "Витрати на збут"
Дебет 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Дебет 97 "Інші витрати"
Дебет 99 "Надзвичайні витрати"
Кредит 133 "Знос нематеріальних активів"
2.включення витрат на амортизацію до вартості певного необоротного активу.
Наприклад, нарахування амортизації на нематеріальний актив, який використовується у ході виконання робіт, пов'язаних з капітальними інвестиціями:
Дебет 15 "Капітальні інвестиції"
Кредит 133 "Знос нематеріальних активів"
При застосуванні рахунків класу 8 запис з нарахування амортизації матиме вигляд:
Дебет 833 "Амортизація нематеріальних активів"
Кредит 133 "Знос нематеріальних активів"
Дебет 23 "Виробництво"
Дебет 91 "Загальновиробничі витрати"
Дебет 92 "Адміністративні витрати"
Дебет 93 "Витрати на збут"
Дебет 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Дебет 97 "Інші витрати"
Дебет 99 "Надзвичайні витрати"
Кредит 833 "Амортизація нематеріальних активів"
Особливістю відображення амортизації в бухгалтерському обліку є нарахування амортизації на:
1.безоплатно одержані нематеріальні активи;
2.нематеріальні активи, придбані (створені) за рахунок цільового фінансування.
При нарахуванні амортизації на безоплатно одержані нематеріальні активи одночасно визнається дохід від безоплатно одержаних активів.
При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи придбані (створені) за рахунок цільового фінансування одночасно частина доходів майбутнього періоду визнається як інші доходи від звичайної діяльності і відображається у Звіті про фінансові результати за звітний період.
Термін експлуатації та метод амортизації нематеріального активу оцінюються на кожну дату балансу на предмет відповідності новим умовам використання активу. Якщо у наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод, то в кінці звітного періоду переглядаються термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації. Нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання та нового методу, починається з місяця, наступного за місяцем змін.
В податковому обліку амортизуються витрати на придбання і створення. Таким чином, якщо ви одержали об'єкт безкоштовно, амортизувати нічого, хіба що у вас були витрати, пов'язані з одержанням цього подарунка і вони перевищували 1000 грн. Сума амортизації зменшує скоригований валовий доход, а не збільшує валові витрати.
Суму амортизаційних відрахувань кварталу визначають, застосовуючи норми амортизації до БВ на початок кварталу.
Незважаючи на те, що амортизацію нараховують щокварталу, у декларації показують її суму наростаючим підсумком із початку року.
Те, що амортизацію нараховують на БВ на початок

 
 

Цікаве

Загрузка...