WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік вибуття товарів (продаж) - Курсова робота

Облік вибуття товарів (продаж) - Курсова робота

випадку, якщо у групу основних засобів додаються нові, але їх вартість не змінює первісну вартість засобів групи на значну величину, та таке додавання не забезпечує значного впливу на строк експлуатації групи основних засобів.
При обліку групи однорідних активів при включенні в неї нових активів допускається збереження попередньої норми амортизації, яка у цьому випадку використовується застосовної до нової балансової вартості групи, збільшеної на вартість доданих до неї активів. Якщо група активів неоднорідна, то додавання до неї нових ( якщо вартість останніх суттєва) веде до перегляду норми амортизації.
Об'єднання основних засобів у групи з метою обліку зносу допустимо при відносно не великих розбіжностях у строках експлуатації елементів, що в неї входять.
Метод оцінки товарно-матеріальних запасів.
Він передбачає, що наприкінці кожного звітного періоду основні засоби оцінюються відповідно з їх станом на поточний момент. Така оцінка робиться шляхом відіймання відсотку на обезцінення із вартості основних засобів на кінець попереднього періоду. З цією метою компанія також користується зовнішньої оцінки вартості заміни наданих основних засобів.
Зниження вартості основних засобів у наданий період у зрівнянні з періодом попереднім реєструються як витрати на їх обезцінення (знос). Обезцінення записується безпосередньо за рахунокосновного засобу. Отриманні при його утилізації готівкові кошти відносяться на кредит рахунку витрат на обезцінення основного засобу як коригування витрат на обезцінення на суму ліквідаційної вартості. Таким чином, при такій системі балансова (оціночна) вартість основних засобів на кінець періоду є оцінкою поточної вартості їх придбання з поправкою на знос та можливості використання. Переоцінка вартості основних засобів у сторону підвищення не робиться.
Наданий метод застосовується для оцінки зносу як окремого основного засобу, так і їх групи.
Амортизаційна політика є важливою складовою частиною облікової політики та взагалі господарсько-фінансової діяльності підприємства. Вона дозволяє альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних відрахувань, виконувати управління витратами та фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси та раціонально використовувати їх на нужди відтворення необоротних активів тощо.
За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та виробнича політика на підприємстві.
Але ж на сьогодні відсутні чіткі правила (рекомендації) відносно вибору методу амортизації, який був би найкращім для підприємств різноманітних організаційно-правових форм та галузей, об'єктів основних засобів та способів їх використання.
Таблиця 3.8. Методи нарахування амортизації основних засобів та фактори, що пов'язані з їх експлуатацією.
№ Метод амортизації Фактори експлуатації об'єкту основних засобів, що впливає на очікуваний спосіб отримання економічної корисності від його використання
1 2 3
1 Прямолінійний Рівномірна експлуатація об'єкту, пов'язаного з експлуатацією різноманітної продукції
Незначний моральний знос
2 Зменшення залишкової вартості Об'єкт використовується у виробництві різноманітної продукції
Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос
Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів
3 Прискореного зменшення залишкової вартості Об'єкт використовується у виробництві різноманітної продукції
Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос
Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів
4 Кумулятивний Об'єкт використовується у виробництві різноманітної продукції
Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос
Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів
Строк експлуатації об'єкту виміряється цілим числом років
?
1 2 3
5 Виробничий Об'єкт використовується для виробництва одного виду продукції або надає один вид послуг
Не рівномірна експлуатація об'єкту
Економічна корисність, що є складовою основних засобів, зменшується не просто протягом часу, а залежно від експлуатації об'єкта
Строк корисного використання об'єкту безпосередньо визначається його ресурсом: кількість вироблених за його допомогою одиниць продукції, пробігом, годинами роботи тощо
6 Зменшення залишкової вартості (податковий) Не враховується строк експлуатації
Не враховується фізичний та моральний знос
Не враховуються виробничі фактори використання основних засобів
Розрахована лише для цілей оподаткування
7 Прискореної амортизації (податковий) Розрахована в основному для мети оподаткування
Не допрацьована нормативно
Виробничий метод не має чіткої природи у результаті коливання обсягів виробництва. За відомими причинами виділяються із загальної тенденції метод зменшення залишкової вартості за податковим законодавством.
Згідно з П(С)БО №7 метод амортизації основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуємого способу отримання економічної корисності від його використання. Обраний метод повинен сприяти прискоренню відновлення основних засобів, визначення реальної величини прибутку, найкращим образом враховувати усі фактори, що пов'язані з об'єктами основних засобів тощо (табл.3.8).
Поряд з цим детальний аналіз усіх методів приводить до думки, що між деякими з них немає суттєвої різниці як у теоретичному плані, так і на практичних результатах (наприклад, табл. 3.8), що може бути основою для їх скорочення. Мова йде про методи зменшення залишкової вартості у зрівнянні з методом простого зменшення залишкової вартості. Цей метод не повністю відповідає своєму призначенню та не гарантує систематично повного списання вартості об'єкта основних засобів. Його використання обумовлює необхідність корегування нарахування амортизації у останні роки строку експлуатації. Це робиться різноманітними способами. Крім розглянутого нами методу може робитися комбінування з прямолінійним методом, починаючи з другої половини строку експлуатації або за два останніх роки. Все це лише ускладнює застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості.
Прискорене зменшення залишкової вартості у зрівнянні з простим можливе лише при визначених комбінаціях строку експлуатації та співвідношення ліквідаційної та первісної вартості об'єкту основних засобів. Це легко вивести з нерівності - норма амортизації згідно з прискореним зменшенням повинна бути більшою, ніж при простому:
(3.11)
Результати розрахунків приведені у таблиці 3.9.
Таблиця 3.9. Умови, при яких застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...