WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

очікуваних витрат на завершення виробництва і на їх реалізацію. Недоцільно уцінювати запаси цілої галузі або всі наявні на підприємстві. Лише в окремих випадках доцільно переоцінити окрему групу запасів.
Чиста вартістьреалізації запасів повина бути досить надійною їх оцінкою, яка базується виходячи з можливої вартості їх реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію. При цьому слід враховувати можливі коливання цін, або собівартості, які можуть бути до моменту реалізації виготовленої із наявних запасів продукції. Основою для такої оцінки можуть бути дані прайс-листів підприємств- виробників, спеціальні дослідження коливань цін на ринку на окремі види запасів, тощо.[50]
Чиста вартість реалізації продукції запасів на практиці не завжди співпадає з їх первісною вартістю, при цьому можливі дві ситуації:
1) первісна вартість перевищує чисту вартість реалізації;
2) первісна вартість запасів нижча за чисту вартість реалізації.
В першому випадку сума перевищення первісної вартості списується на витрати звітного періоду. Таким же чином списується вартість зіпсованих запасів або запасів, яких не вистачає.
Сума часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації визначається витратами того періоду в якому була здійснена їх переоцінка (стаття "Інші операційні витрати"ф. №2 "Звіт про фінансові результати").
Дооцінка запасів як окрема бухгалтерська процедура в П(СБО) 9 не передбачена, що пов'язано із дотриманням принципу обачності в оцінці з метою уникнення завищення вартості запасів, а також принципу співвідношення доходів і витрат.
Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були раніше уцінені, на дату балансу збільшується внаслідок їх до оцінки, то на суму збільшення чистої вартості реалізації сторнується запис про попередне зменшення вартості цих запасів про попередне зменшення вартості цих запасів.При цьому дооцінка запасів обмежується сумою попередньої їх оцінки.[9]
На практиці можуть виникати різні ситуації, внаслідок яких виникає різниця між первісною вартістю запасів та чистою вартістю їх реалізації, при цьому шляхи відображення в обліку такої різниці різні і представлені в табл.1.3
Таблиця 1.3
Порядок відображення в обліку різниць між первісною вартістю запасів та чистою вартістю їх реалізації
Ситуація, Порядок відображення в обліку.
1 2
Первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації. Різниця списується на витрати звітного періоду (Дт рах.946, 947 Кт рах. 20)
Запаси повністю втратили свою форму(зіпсовані) Вартість таких запасів списується на витрати звітного періоду (Дт рах.946, 947 Кт рах. 20)
Рішення щодо сум недостач і втрат від псування запасів за конкретними винуватцями не прийняте Такі суми відображаються на позабалансових рахунках (Дт рах. 072 та Дт рах. 947 Кт рах.20
Продовження табл.1.3
1 2
Суми недостач і втрат від псування запасів віднесені Належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості і доходу звітного періоду (Дт рах. 375 Кт рах. 716, 719; Кт рах. 072)
Чиста вартість реалізації раніше уцінених запасів збільшилась. На суму такого збільшення, але не більше суми попереднього зменшення, створюється запис про попереднє зменшення вартості цих запасів (Дт рах. 946, 947 Кт 20)
Оцінка виробничих запасів в зарубіжних країнах дещо відрізняється від оцінки в національному обліку України і має свої певні особливості, зумовлені особливостями національного обліку та нормативно-правовою базою.
У США запаси оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на момент отримання або використання запасів у процесі виробництва. Оцінка вимірюються чистою сумою грошових платежів, здійснених в минулому або в майбутньому при придбанні запасів. Витрати на доставку цих запасів можуть включатись або не включатись до собівартості запасів. До вартості запасів також не включаються загально-виробничі, адміністративні витрати та витрати на їх збут. До собівартості запасів включаються лише ті витрати, які покупець вважає складовими вартості товару на момент їх придбання.
У Польщі запаси оцінюються за цінами придбання, у випадку не неможливості виявлення ціни запасів або при їх безоплатній передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або подібні запаси.
У Німеччині, в Люксембурзі та у Франції запаси оцінюються за найменшою величиною - за собівартістю або ринковою вартістю.
У Португалії та Іспанії запаси оцінюються за ціною їх придбання або витратами на їх виробництво. В Іспанії ціна придбання включає суму, зазначену в рахунку постачальника, плюс додаткові витрати по збереженню запасів, включаючи податок з продажу. Слід також відмітити, що коли ціна придбання запасів (або витратами на їх виробництво) вища за ринкову ціну, то запаси обліковуються за ринковими цінами. В Іспанії ринкова ціна для сировини - це найменша з двох величин - відновлювана вартість та чиста вартість завершення робіт; для готової продукції - всі витрати ( за винятком відповідних витрат).
В Швейцарії та Італії запаси оцінюються за найменшою з двох величин - первісною вартістю ( витрати на придбання або виробництво) або чистою вартістю можливої реалізації.
Дані табл. 1.4 свідчать про те, що найпоширенішими методами обліку запасів є методи ФІФО, ЛІФО, середньої вартості.
Особливостями методів оцінки запасів в деяких країнах є:
- в Португалії в деяких галузях (сільському господарстві, лісовій промисловості, рибальстві) запаси можуть оцінюватись наступним чином: облікова ціна визначається як продажна за винятком деякої норми прибутку.
Таблиця 1.4
Методи оцінки запасів при їх вибутті, прийняті у зарубіжній практиці

з/п Країна Методи оцінки запасів
ФІФО ЛІФО Середньозваженої (середньої) вартості Чистої вартості реалізації Інші
1 Великобританія + + + -
2 Греція
+
+
+
-
Метод базового запису готових виробів
3 Іспанія + + + - -
4 Італія + + + - -
5 Люксембург + + + + Фактичні витрати
6 Нідерланди
+
+
+
- Метод базового запису готових та незавершених робіт
7 Німеччина + + + + -
8 Португа
лія
+
+
+
- Стандартна та спеціальна (ринкова) ціна базового запасу
9 Росія
+
+
+
- Метод собівартості кожної одиниці
10 США + + + - Роздрібний метод
11 Україна
+
+
+
- Метод ідентифікованої собівартості, ціни продажу
12 Франція
+ Використовується при складанні консолідова
ної звітності
+
+
-
13 Швейца
рія + + + - -
14 Швеція
+
-
-
+ Метод проценту від виконання, метод завершення контракту
Також цей метод може використовуватись при обліку запасів в оптовій торгівлі;
- в Іспанії запаси оцінюються за загальною фіксованою ставкою, якщо вони постійно оновлюються, а їх загальна вартість та структура змінюється

 
 

Цікаве

Загрузка...