WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

затверджено наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000р.
19. Баканов М.И., Шерешет А.Д. Теорія анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 608 с.
20. Бандурка О.М., Червяков І.М., Посилкіна О.В. Фінансово-економічний аналіз.- Харків, 1999.
21. Білуха М.Т.Курс аудиту : Підручник,2-ге вид.перероб. - К.: Вища шк.:Т-во "Знання". КОО.1999.514с.
22. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута" 2002. - 544с.
23. Бутинець Ф.Ф.,Давидюк Т.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.Бухгалтерський управлінськийоблік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута" 2002. - 480с.
24. Бутинець Ф.Ф.,Горецька Л.Л. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута" 2002. - 544с.
25. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 6-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута" 2005. - 756с.
26. Вовчак О.Д.,Власюк Н.І.,Сорока Р.С.Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб. - Львів: Львів. комерц. акад.,2002. - 96 с.
27. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник.3-є вид./За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравелла, 2005. - 392с.
28. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнарадними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник.- К.: Лібра.2001.- 840с.
29. Гончарук Я.Н., Рудницький В.С. Аудит: 2-е вид.перероблене та доповнене - Львів : Оріяна - Нова, 2004. - 292с.
30. Грищук М.П. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кандор, 2005. - 240с.
31. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб. -2-е вид.перероблене та доповнене - К. : Т-во "Знання", КОО,2001. - 363с.
32. Девачук Л.П.,Ермолаєва В.І.,Квач Я.П.,Рудницька О.В. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку; Навч. посіб. - Х.: ТОВ"Одісей",2001.-496с.
33. Должанський М.І., Должанський Н.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Л.:Львівський банківський інститут НБУ,2003. - 494с.
34. Дорош Н.І.Аудит: методологія і організація. - К.:Т-во "Знання", КОО,2001. - 402 с.
35. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП "Рута" 2003. - 680с.
36. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. -К.:КНЕУ,2001.
37. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ "Неглава" 1999. - 204с.
38. Жедецький В.Й.,Джиририст В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навч. посіб. - Вид. 4-те, доп. - Львів: Афіша, 2000. - 350с.
39. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Переклад із рос. К.: Вища шк., 1992. - 191с.
40. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.:Знання. - Прес.,2000. - 207с.
41. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - : МАУП,2000. - 144с.
42. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. - К.:Знання. - 2004. - 473с.
43. Ковалев В.В.,Волкова О.Н.Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Проспект, 2002.
44. Коробов М.Я. Фінансово - кономічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.:Знання.,КОО,2000. - 378с.
45. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури. 2003.- 224 с.
46. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 331 с.
47. Кузьминский А.,Кужельный Н., Петрин Е., Савченко В. и др. Аудит: Практическое пособие. Под ред. А.Кузьминского, -Учетинформ,1996.- 238 с.
48. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.: Організація і методика аудиту: Навч. Посіб. -2-е вид. - К. : Каравелла,2005. - 560с.
49. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.: Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти. - Львів, 2000. - 504с.
50. Кулаковська Л.П.,Основи аудиту: Курс лекцій. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608с..
51. Макальськая М. Л., Пирошкова Н.А. Основи аудита. - М.,2000. - 459с.
52. Мник Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 412с.
53. Мник Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промислових підприємствах: Навч. посіб. - Львів: Світ,1998. - 208с.
54. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576с. (с.139-167).
55. Ляшиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік . Навчальний посібник. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. - 528с. (с.109-165).
56. Нашкерська Т.В.Фінансовий облік . Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2005. - 303с.
57. Нестеренко Ж.К.Бухгалтерський облік промислових підприємств. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-311с.(34-42).
58. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф.Бутинць, О.В. Олійник,М.М.Шигун,С.М.Шумкова; 2-ге вид. доп. і перероб.-Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576с.
59. Пушкар М.С..Фінансовий облік . Підручник. - Тернопіль: Карт - бланш, 2002. - 628с.
60. Браум О.М. Організація і методика проведення аудиту. Навчально - практичний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 624с.
61. Сопко В.В..Бухгалтерський облік . Навч. посібник. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.
62. Терещенко Л.О., Матвієнко - Зебенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 187с.
63. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України:Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - 6-те вид.,- К.: А. С. К., 2005. - 734с.
64. Павлюк І.Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення / Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №6. - с. 40-41.
65. Пантелійчук Л., Жданова Л., Буданова Т., Інвентаризація 2004 в запитаннях і відповідях/ Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - №11. - с. 14-17.
66. Пархоменко В.Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №1. - с. 32-34.
67. Тетянич Л. Зміни у П(С)БО / Головбух. - 2006. - №4. - с.7.

 
 

Цікаве

Загрузка...