WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

виробництва.
Враховуючи те, що постачання запасів відбувалась неритмічно і не могло призводити до простоїв виробництва, необхідно віддлілу матеріально-технічного постачання по основних видах запасів визначити оптимальний розмір партії та кількість поставок в рік. Визначення оптимального розміру поставок мінімізує витрати на зберігання та придбання запасів, а також дозволяє уникати простоїв у виробництві.
Додаток Е
Робочий документ аудитора
Справа №35 стор.1 Аудиторська фірма
Підприємство клієнт: "Ефект"
ТзОВ"Уніплит" Нац. Реєстр №000159
Період перевірки Аудитор Литвиненко І.І
З 01.11.2005р. по 05.11.2005р. Сертифікат №1577
351/33975
Тест оцінки системи внутрішнього
контролю і рух обліку виробничих запасів
№з/п Зміст питання або об'єкт тестування Зміст відповіді або результат перевірки
1 Внутрішній контроль
Чи є програма внутрішньо-господарського контролю? Є, розділи програми не деталізовані за групами і підгрупами виробничих запасів.
2 Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія, постійно діюча інвентаризаційна комісія? Ревізійної комісії служби внутрішнього аудиту не має, створена лише постійно діюча інвентаризаційна комісія.
3 Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи внутрішнього контролю? Ні
4 Чи проводиться інвентаризація виробничих запасів. Якщо так, то коли і скільки разів? Інвентаризація проводиться щоквартально та в кінці року комісією, призначеною наказом керівника.
5 Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування виробничих запасів ? Так, але тільки за первинними документами
6 Чи виявляються особи, винні в перевитрачанні виробничих запасів? Ні
7 Чи порівнюються первинні дані про витрачання виробничих запасів з даними обліку про рух матеріальних цінностей? Так, у виняткових випадках за дорученнями керівництва підприємства
8 Чи перевіряється законність і доцільність витрачання виробничих запасів Так
9 Чи перевіряється правильність оцінки і облвку виробничих запасів? Так
10 Система обліку
Чи проводиться класифікація виробничих запасів для їх обліку?
Так
11 Чи встановлені відповідні методи оцінки обліку на рахунках виробничих запасів в обліковій політиці? Так методи оцінки запасів встановленні в обліковій політиці і здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку
12 Чи розроблений проект постановки обліку на рахунках по руху запасів? Визначений тільки робочий план рахунків, а проекту немає
13 Чи організований аналітичний облік виробничих запасів на необхідному рівні, чи ведуться картки складського обліку Аналітичний облік ведеться в розрізі цехів, картки складського обліку не ведуться
Продовження додатку Е
14 Чи здаються до бухгалтерії звіти про рух матеріальних цінностей? Так. Але часто із запізненням.
15 Чи виділяється ПДВ окремим рядком в розрахункових, товарних і платіжних документах? Так
16 Чи синтетично порівнюються дані аналітичного і синтетичного обліку? Щомісячно
Складено аудитором Литвиненко І.І.
Перевірено керівником
аудиторської групи Савчин Г.П.
Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІПЛИТ"
НАКАЗ
№ 19/11-Б "05" січня 2004р.
" Про облікову політику підприємства
на 2004 рік "
На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIY "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами і доповненнями, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку НАКАЗУЮ затвердити наступні положення для підприємства
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дата державної реєстрації 07 травня 2000 року, свідоцтво № 483, інд. код 30905968
1.2 Свідоцтво платника ПДВ № 12535935 від 17 травня 2000 року
1.3 Органіцаційно-правова форма - Товатиство з обмеженою відповідальністю
1.4 Форма власності - колективна
1.5 Види господарської діяльності - виробництво деревоволокнистих плит, фанери та продукції деревообробки.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.1 Господарські операції підприємства відображати в бухгалтерському обліку, базуючись на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
2.2 організувати ведення бухгалтерського обліку бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером.
2.3 Головному бухгалтеру ГАФІНЕЦЬ Д.Д. забезпечити дотримання на підприємстві встановлених принципів бухгалтерського обліку, упорядкування і надання у втановлені терміни фінансової звітністі на основі бухгалтерського обліку з допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.4 Забезпечити відображення господарських операцій підприємства відповідно до робочого плану рахунків.
2.5 Для визначенні основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів такими, визначення терміну корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно-діючу експертно-технічну комісію в складі -
Голова комісії ПИЛИПІВ В.Ф. - головний інженер
Члени комісії ДУРИДІВКА В.М. - головний енергетик
КОЛОМІЄЦЬ А.А. - головний механік
ДЗВОНКОВСЬКИЙ Я.В. - начільник виробничого відділу
2.6 Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік - основними засобами, первісною вартістю менше 1000 тис.гривень - іншими необоротними матеріальними активами.
2.7 Нарахування амортизації основних засобів проводити за нормами і методами передбаченими податковим законодавством та згідно П(С)БО 7.
2.8 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну корисного використання ( 10 років ).
2.9 Організувати бухгалтерський облік запасів зі застосуванням П(С)БО 9.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначити кожне їх найменування
2.10 Застосовувати метод оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому їх вибутті - індетифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
2.11 На вартість малоцінних та швидкозношуючих предметів, які обліковуються на рах.112 нараховувати знос 100% який відображати на рах.132.
2.12 Товарно-заготівельні витрати узагальнювати на окремому субрахунку (29) із щомісячним розподілом між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів. Що вибули, за середнім відсотком.
2.13 Резерв сумнівних боргів не нараховувати.
2.14 Методи відображення фінансових інвестицій відображати відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".
2.15 Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання актів про надані послуги (виконані роботи).
2.16

 
 

Цікаве

Загрузка...