WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

інструктаж на ТзОВ "Уніплит" проводиться в таких випадках:
- при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними роботами працівника;
- при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха.
Первинний, повторний, позапланований та цільовий інструктажі на ТзОВ "Уніплит" проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, майстер, інструктор виробничого навчання тощо). Перевірка знань здійснюється усним опитуванням, а також перевіркою навичок виконання робіт відповідно до вимог безпеки.
Первинний, повторний та позапланований інструктажі, стажування та допуск до роботи на ТзОВ "Уніплит" реєструються в спеціальних журналах.
Крім того керівник структурного підрозділузобов'язується видати працівнику примірник інструкції з охорони праці за його професією, або вона повинна висіти на робочому місці.
Новоприйняті на ТзОВ "Уніплит" працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку роботи проходять під керівником кваліфікованих фахівців стажування протягом 2- 15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Допуск стажування (дублювання) оформляється наказом по підприємству, в якому зазначається тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального керівника.
Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також їх тривалість визначена керівником підприємства. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, посади чи робочого місця, які були розроблені на підприємстві і затверджені керівником підприємства.
Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях безпосередньо на ТзОВ "Уніплит". У процесі стажування працівники виконують роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються їх функціональними обов'язками.
У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:
- поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;
- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях за нормальних і аварійних умов праці;
- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці.
Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу (начальником виробництва, цеху тощо) в журналі реєстрації інструктажів.[38]
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку економіки України роль виробничо-господарських підприємств підвищилась у зв'язку з необхідністю забезпечення ринку продукцією з високою якістю, конкурентноздатністю та низькою собівартістю.
Враховуючи те, що основою виробництва є запаси сировини, матеріалів, енергії то для забезпечення ефективного виробництва необхідно вживати комплекс заходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації резервів забезпеченості виробничими запасами та ефективного їх використання. А для цього необхідно здійснювати систиматичний облік, аудит та аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих запасів на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Саме в цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження.
У першому розділі розглядалась економічна сутність запасів як об'єкт обліку, аналізу та аудиту. Вивчено оцінку виробничих запасів для цілей обліку та здійснено огляд нормативно-правової бази з обліку та аудиту виробничих запасів.
У другому розділі вивчено організацію систематичного і аналітичного обліку вироничих запасів, дано характеристику первинних документів їх обліку та руху на підприємстві.
Звернено увагу на облік надходжень та вибуття запасів на виробництво та особливості обліку результатів інвентаризації виробничих запасів базового підприємства.
Вивчено організацію обліку виробничих запасів в умовах використання інформаційних технологій на базовому підприємстві, з'ясовано її переваги і недоліки. На їх основі надано пропозиції підприємству щодо вдосконалення організації обліку виробничих запасів шляхом придбання бухгалтерської програми "1С - Бухгалтерія".
У третьому розділі визначено завдання та інформаційне забезпечення аудиту виробничих запасів та аналізу ефективного їх використання на базовому підприємстві.
Було вивчено методичні аспекти проведення аудиту виробничих запасів, для чого:
- було визначено мету, завдання та джерела інформації для проведення аудиту;
- було складено програму аудиту;
- було досліджено методику проведення аудиту виробничих запасів.
При проведенні аудиту виробничих запасів втанослена відсутність суттєвих порушень в обліку виробничих запасів. Результати аудитирської перевірки були представлені у вигляді робочих документів аудитора.
Проведено аналіз забезпеченості базового підприємства виробничими запасами в ході якого було встановлено, що:
- розрахункова потреба за кісопродукцією вцілому в 2005 році була завишена на 184,00 тис.гривень;
- виконання програми матеріально-технічного забезпечення покращилась порівняно з 2004 роком і складає 100,7%;
- оцінюючи виконання плану матеріально-технічного забезпечення було виявлено, що постачання відбувалось не ритмічно, оскільки коефіцієнт ритмічності 0,91 (менше 1).
Проведено аналіз ефективності використання виробничих запасів, зокрема проведено аналіз матеріаломісткості та визначено вплив факторів на основі методу ланцюгових підстановок в ході якого втановлено:
1. Найбільший вплив на зміну матеріаломісткості на 0,105, спричинила зміна стрктури продукції;
2. Зміна матеріальних витрат на окремі вироби, що зменшила матеріаломісткость на 0,226;
3. Збільшення цін на виробничі запаси збільшила матеріаломісткость на 0,223 тобто на 23 гривні;
4. Збільшення відпускних цін на продукцію знизила матеріаломісткость на 0,072 тобто на 72 гривні.
Проведено аналіз рівня ефективності використання запасів, з чого втановлено що в 2004 році були здійснені перевитрати запасів, а в 2005 році була їх економія.
В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні пропозиції щодо покращення облікового процесу на базовому підприємстві:
1. Необхідно покращити аналітичний облік запасів, присвоєння номенклатурного номера кожному найменування чи сорту запасів, не є достатнім, необхідно ввести картки складського обліку, в яких після кожної позиції запасів по приходу і розходу виводиться залишок.
2. Необхідно покращити графік документообігу з метою вчасного надходження первинних документів до бухгалтерії та складання звітності.
Планово-економічному відділу необхідно оцінити обгрунтованість потреб у запасах, зокрема запасів, які мають велику питому вагу у собівартості продукції. Перегляд норм і встановлення змін дасть можливість підприємству підвищити ефективність

 
 

Цікаве

Загрузка...