WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

прихідний ордер;
- товарно-транспортна накладна;
- податкова накладна;
- акт приймання матеріалів;
- вимога;
- накладна на відпуск матеріалів на сторону.
Вихідною інформацією складського обліку є:
- оборотна відомість матеріальних цінностей;
- довідкова інформація;
- інформація про переоцінку матеріальних цінностей;
- реєстр первинних документів;
- інвентаризаційна відомість.
Основною регламентованою вихідною інформацією в бухгалтерії з обліку виробничих запасів є:
- інвентаризаційна відомість;
- відомість надходження матеріальних цінностей;
- відомість витрачання матеріальнихцінностей;
- оборотна відомість матеріальних цінностей;
- відомість відображення господарських операцій з обліку матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку;
- відомість переоцінювання матеріальних цінностей;
- реєстр первинних документів;
- журнал обліку відпуску матеріальних цінностей.[67]
Схематично комп'ютерний облік надходження і використання виробничих запасів на ТзОВ "Уніплит" можна представити у вигляді схеми наведеної на рис.2.11.
Але при такому автоматизованому обробленні даних з обліку виробничих запасів виникає багато проблем, які керівництво ТзОВ "Уніплит" намагається вирішити шляхом придбання універсального програмного продукту- бухгалтерської програми "1 С - Бухгалтерія".
Ця програма дасть можливість більш ефективно налагодити роботу бухгалтерів.
Рис.2.11. Комп'ютерний облік надходження і використання виробничих засобів[68]
РОЗДІЛ 3
АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Завдання та інформаційне забезпечення аудиту
виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання
На більшості підприємств, в тому числі й ТзОВ "Уніплит" обсяг операцій з виробничими запасами є досить значним, тому їх перевірка є досить трудомістким процесом. Основною метою проведення аудиторської перевірки виробничих запасів є: встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку. Виходячи з мети аудиту виробничих запасів формуються основні завдання аудиту виробничих запасів:
1. Превірка фактичної наявності запасів.
2. Превірка організації складського господарства, стану збереження запасів.
3. Перевірка організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів.
4. Перевірка повноти оприбуткування запасів при наявності документів, які підтверджують їх придбання.
5. Перевірка правильності визначення первісної вартості запасів при їх надходженні на підприємство.
6. Перевірка правильності оформлення надходжень та відпуску запасів.
7. Перевірка дотримання лімітів з відпуску запасів.
8. Перевірка законності списання запасів при втратах.
9. Перевірка незавершеного виробництва, правильності формування собівартості продукції.
10. Визначення правильності ведення синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів.
11. Оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій із запасами в бухгалтерському обліку та звітності.
Джерелами інформації для аудиту операції із запасами є наступні:
1. Наказ про облікову політику.
2. Первинні документи з обліку запасів.
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку запасів.
4. Акти і довідки попередніх аудиторських перевірок, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність.[34]
У процесі фінансово -економічного аналізу виробничих запасів підприємства виникають питання, які пов'язанні з аналізом матеріального забезпечення підприємства та ефективності використання матеріальних ресурсів. Тому основними завданнями фінансово- економічного аналізу виробничих запасів є:
1. Аналіз якості розрахунків, які здійснюються на підприємстві для визначення потреби у матеріальних ресурсах та аналіз якості норм витрат
сировини на виробництво продукції.
2. Оцінка роботи служб матеріально- технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними видами матеріальних ресурсів.
3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів.
4. Факторний аналіз ефективності використання виробничих запасів.
5. Виявлення резервів зниження матеріальних витрат.
6. Аналіз впливу запроваджених резервів.
Серед обов'язкових державних форм бухгалтерської та статистичної звітності, запроваджених в Україні, немає таких, які давали змогу оцінити стан використання предметів праці у суб'єктів підприємницької діяльності хоча б за узагальнюючими показниками. Тому основну інформаційну базу фінансово-економічного аналізу становлять дані бухгалтерського та управлінського обліку, планові та звітні калькуляції собівартості продукції, матеріали планових та фінансових служб та інших підрозділів підприємства, які беруть безпосередньо участь в організації безперебійного постачання підприємства всіма необхідними виробничими запасами та в пошуку резервів економії цих ресурсів.[53]
Аудит виробничих запасів
Згідно нормативу №9 "Планування аудиту" були закладені методичні рекомендації щодо планування діяльності аудиторської фірми, які спрямовані на якісне і своєчасне виконання аудиторських робіт.
В процесі планування складають два основних документи:
1.Загальний план.
2.Програму перевірки.
Найголовнішою вимогою до сучасного аудиту є його обов'язкове планування. Такі науковці як С.Ф.Голов, С.Я.Зубілевич зазначають, що планування - це визначення засобів для досягнення цілей аудиту.
Під час планування використовується наступна інформація:
- умови договору;
- складаються і заповняються анкети оцінки ризику;
- нормативно- правові документи, що регулюють аудит;
- наявність аудиторських доказів;
- рівень довіри до системи внутрішнього контролю;
- облікова інформація підприємства;
- визначений рівень ризику та суттєвості.
План розробляється таким чином, щоб у ньому визначався час проведення кожної конкретної аудиторської процедури. У плані відображається перелік і обсяг виконаних робіт, строки виконання, процедури, що здійснюється аудитором.
Одним із найважливіших моментів виконання плану аудиторських робіт є програма аудиту - це документ, який містить завдання аудиту для конкретного об'єкту, процедури, необхідні для виконання поставлених завдань (обсяг та термін їх виконання).[47]
Аудит виробничих запасів здійснюється за двома напрямами:
1.Перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою інвентаризації.
2.Перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності.
У рамках першого напрямку проводиться інвентаризація, яка дає можливість виявити недостачі або лишки запасів та інші відхилення в обліку, якщо такі мають місце на підприємстві. Послідовність проведення

 
 

Цікаве

Загрузка...