WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

"Запаси"[25]
При огляді нормативно-правової бази неможливо не звернути увагу на міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку , оскільки Україна з 2007 року планує перейти на міжнародні стандарти.
Національні стандарти з обліку були розроблені на основі міжнародних зврахуванням національних особливостей економіки України тому П(С)БО 9 "Запаси" має ряд спільних моментів з Міжнародними стандартами фінансової звітності 2 "Запаси" МСФ 2 "Запаси", зокрема, щодо умов визнання запасів і основних понять, пов'язаних з ними; рекомендації щодо використання методів оцінки запасів; розкриття інформації про запаси у формах фінансової звітності. Однак, поряд з цим можна виділити наступні відмінності у положеннях (табл.1.6)
Таблиця 1.6
Порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку запасів
Ознака П(С)БО 9 "Запаси" МСФЗ 2 "Запаси"
Оцінка запасів
При надходженні Собівартість формується з таких витрат:
1.При придбанні у постачальника.
Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням
запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно заготівельні витрати; інші витрати.
2.При виготовлені власними силами. Витрат, що утворюють виробничу собівартість, визначену за П(С)БО 16 "Витрати".
3.При внесенні до статутного капіталу. Справедливої вартості, погоджена із засновниками підприємства з урахуванням витрат, що включаються до первісної вартості запасів, придбаних у постачальника.
4.При безоплатному отриманні. Справедливої вартості.
5.При отриманні у результаті обміну на подібні активи.
Балансової вартості переданих запасів.
6.При отримані в результаті обміну на неподібні активи.
Справедливої вартості отриманих запасів.
До собівартості не включаються витрати: понаднормові витрати і нестачі запасів; проценти за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські та інші витрати. Собівартість формується з таких витрат:
1.Витрати на придбання.
Ціни придбання ; мита, та інших податків; витрати на транспортування; вартості робіт з навантаження та розвантаження й інших витрат.
2.Витрати на переробку.
Витрати , безпосередньо пов'язанні з одиницею виробництва.
3.Інші витрати .
Інші витрати, якщо вони відбулися при доставці до їх теперішнього місця розпакування та приведення до теперішнього стану.
До собівартості не включаються : понаднормативні суми відходів матеріалів, оплата праці або інші виробничі витрати; витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва; адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення у теперішній стан; витрати на продаж
Продовження табл.1.6
При витрачанні Собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО), ідентифікована собівартість, середньозважена собівартість.
Нормативні затрати; ціни продаж Собівартість останніх за часом надходжень (ЛІФО)
На дату балансу Найменша з двох оцінок: первісна вартість або чиста вартість реалізації. Чиста вартість реалізації
Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.
Методи оцінки запасів; балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; балансова (облікова) вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації.
Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; сума збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, яка визначається як дохід певного періоду; обставини або події, що спричинили сторнування списання запасів, переданих як застава для гарантії зобов'язань.
Отже, щоб зберегти об'єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, вони відображаються в балансі за правилом найнижчої оцінки - у вітчизняному обліку і за чистою вартістю реалізації - в європейських країнах.
1.4. Загально-економічна характеристика ТзОВ "Уніплит", як базового підприємства
В 2000 році на базі ВАТ "Вигодський лісокомбінат" створено товариство з обмеженою відповідальністю "Уніплит".
ТзОВ "Уніплит" - самостійний господарський суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює комерційно-виробничу діяльність.
Товариство при здійсненні своєї діяльності керується Законами України "Про підприємства України", "Про господарські товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про податок та додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", а також Положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку, інструкціями постановами КМУ та наказами Мінфіну України, а також внутрішніми документами.
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має право:
- укладати від свого імені договори (контракти);
- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і громадянам, а також обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування споруди, устаткування, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності;
- передавати на договірних засадах матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які забезпечують товариство запасами і виконують роботи і послуги.
Виробничою базою товариства стали основні фонди передані у фінансовий лізинг, які попередньо експлуатувались власником понад 30 років. На основній площадці розміщені: цех технологічної тріски, головний корпус, котельня, склад мастил та хімікатів, корпус адміністративного приміщення та інші допоміжні об'єкти.
ТзОВ "Уніплит" на теперішній момент є одним підприємством в Україні з виробництва деревоволокнистих плит мокрим способом і основним постачальником якісної продукції як в Україні так і за її межами.
За час діяльності підприємства проведена значна модернізація виробництва та оновлення кадрів. Було проведено модернізацію цеху технологічної тріски та баржі сировини, реконструйовано очисні споруди, збудовано цех обезводнення сирого осадку. Впроваджнно систему диференційного обліку електроенергії, змонтовано і введено в експлуатацію автоматичний облік використовуваного об'єму газу. Закуплено і введено в експлуатацію нову компресорну установку польського виробництва. Впроваджено систему автоматизованого бухгалтерського обліку !!!.Також відновлено виробництво оздоблених деревоволокнистих плит, закуплено і встановлено нове устаткування шпаклювання плит та її сушіння ефективним УФА методом.
З липня 2003 року до складу підприємства увійшло фанерне виробництво с.Дзвиняч Богоричанського району. Предметом діяльності цього виробництва є випуск фанери клейної та деталей гнутоклеєних. Приєднання даного виробництва дало щомісячний приріст обсягів виробництва більше, ніж на 0,7 млн.грн.
З квітня 2004 року

 
 

Цікаве

Загрузка...