WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота


Дипломна робота на тему:
Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ "Уніплит").
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ1.Теорико-економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об'єкту обліку та аудиту
1.1. Економічна сутність запасів та іх класифікація
1.2. Оцінка виробничих запасів для цілей обліку
1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту виробничих запасів
1.4. Загально-економічна характеристика ТзОВ "Уніплит", як базового підприємства
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
2.1. Характеристика первинних документів з обліку виробничих запасів та їх руху на підприємстві
2.2. Організація синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів
2.3. Облік надходжень та вибуття запасів на виробництво
2.4. Особливості обліку результатів інвентаризації та переоцінки виробничих запасів
2.5. Облік виробничих запасів в умовах використання інформаційних систем та комп'ютерної технології
РОЗДІЛ 3. АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
3.1.Завдання та інформаційне забезпечення аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання
3.2. Аудит виробничих запасів
3.3. Аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві
3.4. Аналіз ефективності використання виробничих запасів
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТЗОВ "УНІПЛИТ"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.
Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною складовою при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи це виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів.
Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих запасів. В цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження. Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського та фінансової звітності.
Метою магістерської роботи є вивчення методичних аспектів обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів. Для досягнення вказаної мети були поставленні і вирішені наступні задачі:
- досліджено економічну сутність виробничих запасів як об'єкту обліку, аналізу та аудиту;
- вивчено методику аналізу забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів;
- досліджено методичні аспекти зовнішнього (незалежного) аудиту виробничих запасів.
Предметом дослідження є методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства.
В якості об'єкта дослідження виступає ТзОВ "Уніплит".
Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, які регулюють питання обліку і аудиту виробничих запасів ; а також підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті.
Магістерська робота складається з вступу, 4-ох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.
У вступі обґрунтована актуальність вибраної теми, визначена мета, задача, об'єкт дослідження.
У першому розділі досліджується економічна сутність виробничих запасів, оцінка виробничих запасів для цілей обліку та аудиту виробничих запасів, дається загально-економічна характеристика базового підприємства.
У другому розділі роботи висвітлюється облік виробничих запасів. Спочатку дається характеристика первинних документів з обліку виробничих запасів та їх руху на підприємстві, розкривається організація синтетичного обліку виробничих запасів, потім розкривається облік надходження та вибуття запасів на виробництво та вказується особливості обліку результатів інвентаризації та переоцінки виробничих запасів.
У даному розділі також висвітлюється облік виробничих запасів в умовах використання інформаційних систем та комп'ютерної технології.
У третьому розділі висвітлюється методика аналізу і аудиту виробничих запасів. Насамперед визначаються завдання та інформаційне забезпечення аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання.
Визначаються методичні аспекти зовнішнього (незалежного ) аудиту: досліджується методика проведення аудиту виробничих запасів, здійснюється узагальнення результатів аудиторської перевірки.
Проводиться аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві, визначається ритмічність постачання та оптимальний розмір партії поставок. Крім того, здійснюється аналіз ефективності використання виробничих запасів та визначається вплив факторів, які вплинули на ефективність використання виробничих запасів.
У даному розділі застосовуються наступні методи аналізу: складання аналітичних таблиць, обчислення абсолютних та відносних показників, методи факторного аналізу.
У 4-ому розділі розкривається питання охорони праці на підприємстві.
У завершенні сформовані висновки і пропозиції за результатами дослідження.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРИКО - ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ'ЄКТУ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
1.1 Економічна сутність запасів та їх класифікація
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарно-виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності.Товарно-виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси. Товарно-виробничі запаси у складі економічних ресурсів можна представити у вигляді рис.1.1.
Економічні ресурси
Фінасові
Трудові Матеріальні Природні
Засоби у сфері виробництва Засоби у сфері обігу
Засоби праці
Предмети праці Продукти праці
-необоротні -виробничі запаси -готова продукція
-оборотні -незавершене виробництво -товари
Рис. 1.1 Товарно-виробничі запаси у складі економічних ресурсів[25].
В обліковій літературі зустрічаються багато різних понять, пов'язаних із запасами, проте, слід врахувати, що кожне з них має власне тлумачення. Так, в обліковій літературі часто застосовуються поняття "виробничі запаси", замінене поняттям "матеріали". Деякі автори при визначенні поняття "матеріальні оборотні активи" застосовують термін "цінності". Однак, поняття "цінність" є описовою категорією, ознакою, якісним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають

 
 

Цікаве

Загрузка...