WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

Облік зносу (амортизації) основних засобів - Курсова робота

веде до збільшення амортизаційних відрахувань у порівнянні з методом зменшення залишкової вартості.
Строк корисного використання об'єкту, роки Доля ліквідаційної вартості у первинній, % Строк корисного використання об'єкту, роки Доля ліквідаційної вартості у первинній, %
3 Не менше 3,7 7 Не менше 9,5
4 Не менше 6,2 8 Не менше 10,0
5 Не менше 7,8 9 Не менше 10,4
6 Не менше 8,8 10 Не менше 10,8
Ці ж самі умови можна представити, як показано у табл. 3.10.
Таблиця 3.10. Умови, при яких застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості веде до збільшення амортизаційних відрахувань у зрівнянні з методом зменшення залишкової вартості.
Строк корисного використання об'єкту, роки Доля ліквідаційної вартості у первинній, % Строк корисного використання об'єкту, роки Доля ліквідаційної вартості у первинній, %
1 Менше 3 7 Менше 5
2 Менше 3 8 Менше 6
3 Менше 3 9 Менше 7
4 Менше 4 10 Менше 8
5 Менше 4 11 Менше 18
6 Менше 4 12 Менше 52
Як бачимо, метод прискореного зменшення залишкової вартості відповідає своєму призначенню лише за умов невеликих строків експлуатації та при достатньо значній ліквідаційній вартості. Коли ж ліквідаційну вартість приймають рівною нулю, умов для застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості практично не залишається. Аналогічні результати та без будь-яких оговірок дає систематичний метод залишкової вартості.
Який метод обрати - питання, яке повинно бути вирішено разом зкерівником, головним бухгалтером та економічними службами. Так, дослідження, що були проведені у 1984 році у США, показали, що прямолінійний метод нарахування амортизації використовувало на той час 94%, а прискорені методи - 13%, виробничий метод - 10%, кумулятивний метод - 2.5% з 600 великих компаній, що досліджувалися.
Незалежно від обраного методу амортизації його послідовне застосування є необхідною умовою для забезпечення порівнянності результатів за різні періоди, не дивлячись на рівень прибутковості підприємства або правила оподаткування. У США таке збереження послідовності вважається хорошим тоном ведення бухгалтерського обліку. Зміни, що направлені виключно на підвищення показнику прибутковості, визнається недопустимою.
МСБО вимагають послідовного від одного періоду до іншого застосування методу нарахування амортизації. Виняток складають лише випадки, зміна умов виправдовує зміну методу нарахування амортизації. Причини зміни розкриваються у додатках до фінансової звітності.
У зв'язку з тим, що амортизаційна політика дозволяє корегувати долю витрат у сумі доходу від реалізації, у деяких вітчизняних економістів виникає опасання, що надана підприємствам самостійність приведе до маніпулювання сумою нерозподіленого прибутку у залежності від мети підприємства. Як відомо, прибуток, визначений по даним фінансового обліку, не є базою для визначення реальної заборгованості перед бюджетом по податку на прибуток. Разом з цим вона впливає на вартість акцій підприємства, його інвестиційну привабливість та прийняття рішень користувачів інформації.
Таким чином, до вибору методу нарахування амортизації основних засобів керівництво підприємства повинно підійти зважено, що важливо для формування облікової політики (в частині амортизації), яка повинна бути закріплена на підприємстві наказом.
Метод нарахування амортизації об'єкту основних засобів переглядають у разі зміни очікуваного способу отримання економічної корисності від його використання. Нарахування амортизації по новому методу починається з місяця, що йде за місяцем прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації.
Нарахування амортизації робиться щомісяця. Підприємство з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховує протягом періоду роботи підприємства у звітному році.
Місячна сума амортизації при використанні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, що йде за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизації зупиняється, починаючи з місяця, що йде за місяцем вибуття об'єкту основних засобів.
Для мети бухгалтерського обліку сума нарахованої амортизації по усім основним засобам - виробничого та невиробничого призначення - відноситься на збільшення суми витрат підприємства.
Для мети податкового обліку на збільшення суми валових витрат підприємства відноситься сума нарахованої амортизації лише по основним фондам, зайнятим у процесі виробництва.
Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань використовується типова форма № ОЗ - 14 "Розрахунок амортизації основних засобів". Вона складається з 4 розділів:
- По основним засобам у запасі (резерві);
- По основним засобам в експлуатації;
- Контрольні дані;
- Розрахунок амортизації (зносу) основних засобів.
Показники типової форми № ОЗ - 14 служать основою для відображення на відповідних рахунках сум нарахованої амортизації за звітний місяць та суми зносу основних засобів.
3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності
У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться така інформація:
- вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі;
- методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації);
- наявність та рух у звітному році первісної (переоціненої) вартості та суми зносу на початок звітного року; первісної вартості основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств; суми зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки; первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів, які вибули; суми нарахованої амортизації; суми втрат від зменшення корисності, відображеної в звіті про фінансові результати в звітному періоді; інших змін первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів; первісної (переоціненої) вартості та сума зносу на кінець звітного року.
У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:
- вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;
- вартість переданих у заставу основних засобів;
- сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік;
- сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів;
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція

 
 

Цікаве

Загрузка...