WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення обліку - Курсова робота

Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення обліку - Курсова робота

від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації
20 "Виробничі запаси" (відповідні субрахунки)
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до за-лишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі ліквідації виробничих основних засобів)
976 "Списання необоротних активів"
641 "Розрахунки за податками"
Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів
Те саме
66"Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.
3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів
Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю
976 "Списання необо-ротних активів"
10 "Основні засоби"
Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах
131 "Знос основних засобів"
Те саме
Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів)
976 "Списання необо-ротних активів"
641 "Розрахунки за податками"
4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства
Списано передані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
10 "Основні засоби"
Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах
131 "Знос основних засобів"
Те саме
Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів і справедливою вартістю інвестицій
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів.
На досліджуваному підприємстві ВАТ "Нива" облік основних засобів не автоматизовано. Тому робота з обліку основних засобів надзвичайно громіздка та займає багато часу. При таких умовах досить часто виникають помилки як в синтетичному, так і в аналітичному обліку основних засобів.
З економічної точки зору обгрунтованими були б витрати на придбання програми для автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів
Спеціальні комп'ютерні програми суттєво спрощують ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також складання звітності.
Сучасний рівень розвитку економіки характеризується комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства, застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин і автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ), що дозволяє вирішувати принципово нові задачі обліку, аналізу, контролю і управління.
Більший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку можна досягнути шляхом вдосконалення методології і організації самого процесу обліку, підвищення його контрольних властивостей, а також за рахунок більш повного задоволення потреб управління в необхідній інформації. У даний час автоматизація бухгалтерського обліку в основному розвивається по шляху раціоналізації існуючої технології обробки облікової інформації і зниженні її трудомісткості, однак можливості такої автоматизації вельми обмежені. Це пояснюється тим, що існуюча методологія і організація обліку формувалися для ведення обліку вручну.
Досягнуті в останні роки результати розвитку засобів обчислювальної техніки, методів проектування програмного та інформаційного забезпечення різного рівня та призначення сприяли суттєвому перегляду прийнятих раніше підходів до створення автоматизованих систем, і перш за все, призвели до створення нової інформаційної технології, основними принципами якої є :
1. Забезпечення спілкування кінцевого користувача (бухгалтера, комірника, економіста і т.п.) з системою автоматизації на професійній мові, представлення вхідної та результативної інформації в звичайній та зручній користувачеві формі.
2. Забезпечення можливості вирішення задач обліку, контролю аналізу та аудиту по їх постановкам та початковим даним незалежно від складності та наявності формальних математичних моделей задач.
Створення кінцевому користувачеві таких умов роботи, при яких він здійснює процеси управління та пошук нових рішень в режимі активного розширеного діалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями своєї предметної області, використовуючи свій професійний досвід, навички та приймаючи рішення одночасно по множині критеріїв, частина з яких не описана формально та не має кількісного вираження.
ВИСНОВКИ
Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинної-натуральної форми.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.
При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).
У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7 висловлюється абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крім економічної і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну, оскільки, згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатації основних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум розбиратися в експлуатаційних властивостях об'єктів основних засобів.
Найбільша цінність ПБО 7 - надання підприємствам права самостійно провадити амортизаційну політику, що дасть змогу визначати термін експлуатації основних засобів і

 
 

Цікаве

Загрузка...