WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення обліку - Курсова робота

Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення обліку - Курсова робота

амортизації.
Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання. При цьому методі вартість об'єкта основних засобів списується рівними частками протягом всього періоду його експлуатації. Перевагою такого методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартості продукції з доходом від реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні виробничіпотужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.
При використанні методів прискореної амортизації у перші роки експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально е новими, а також, тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об'єкта в разі швидкого морального старіння та інфляції.
Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й періодично переглядається.
Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів з підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізації нарахування аморти-зації призупиняється.
Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств), ф. 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій), ф.03-16 "Розрахунок амортизації по автотранс-порту".
Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" у кореспонденції з дебетом рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованої амортизації об'єктів виробничого призначення);
92 "Адміністративні витрати" (на суму амортизації об'єктів загальногосподарського призначення);
93 "Витрати за збут" (на суму амортизації об'єктів, якг використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції);
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на суму амортизації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.
Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами", то на суму нарахованої амортизації роблять запис по дебету рахунка 83 "Амортизація" в кореспонденції з кредитом рахунка 131 "Знос основних засобів".
На досліджуваному підприємстві ВАТ "Нива" амортизація нараховується прямолінійним методом.
За методом рівномірного (прямолінійного) списання вартість об'єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації залишаються постійними на весь строк корисної служби об'єкта, накопичена амортизація збільшується, а балансова вартість об'єкта зменшується.
Приклад
Первісна вартість автомобіля - 10000 грн. Очікуваний строк служби-5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів - 1000 грн.
Отже сума амортизації за рік складе:
або 1800 : 9000 = 20 % щорічно.
Нарахування амортизації за методом прямолінійного списання протягом п'яти років можна відобразити наступним чином.
Первісна вартість - Ліквідаційна вартість = 10000-1000 =
Строк служби 5
= 1800 грн
Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
1 2 3 4 5=2-4
1 10000 1800 1800 8200
2 10000 1800 3600 6400
3 10000 1800 5400 4600
4 10000 1800 7200 2800
5 10000 1800 9000 1000
Нарахована амортизація відображаєтьься проводкою:
Д 131 "Знос основних засобів"
К 92 "Адміністративні витрати" ( оскільки автомобіль є об'єктом загальногосподарського призначення).
2.4. Облік вибуття основних засобів
Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).
Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, лікві-дацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.
При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 1)
Таблиця 1.
Основні бухгалтерські проводки по обліку вибуття основних засобів із підприємства
Зміст господарської операції
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1
2
3
1. Облік операцій по реалізації основних засобів
Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю
972 "Собівартість реалізованих необо-ротних активів"
10 "Основні засоби"
Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах
131 "Знос основних засобів"
Те саме
Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби
377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
742 "Доход від реалізації необоротних активів"
Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації
742 "Доход від реалізації необоротних активів"
641 "Розрахунки за податками"
Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів
972 "Собівартість реа-лізованих необоротних активів"
66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.
1
2
3
Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовані основні засоби
31 "Рахунки в банках"
377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
2. Облік операцій по ліквідації основних засобів
Списано ліквідовані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю
976 "Списання необоротних активів"
10 "Основні засоби"
Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів
131 "Знос основних засобів"
Те саме
Зараховано в доход

 
 

Цікаве

Загрузка...