WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” - Дипломна робота

укладання угод з питань, пов'язаних із трудовими відносинами, на всіх рівнях виступають, з одного боку - власники ( власники майна підприємств ) або уповноважені ними органи, а з іншого - профспілки або інші представницькі організації працюючих, що мають відповідні повноваження.
Дія Генерального або галузевих угод на підприємства недержавних форм власності, не поширюються, якщо їх представники не приймали участі у переговорах, не підписали угоди, або не уповноважили на це інші органи.
11. Кодекс законів про працю України (Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375)
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників (див. табл.1.7) [1].
§ Організація трудових правовідносин на підприємстві, організаціях, установах.
Діяльність кадрових служб базується на чинному законодавстві і насамперед - на КЗпП України. Їх функції коло завдань які вирішуються, і організаційна форма регламентуються низкою внутрішніх документів до яких належать:
" Колективний договір;
" Правила внутрішнього трудового розпорядку;
" Штатний розпис.
Колективний договір укладається на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форми власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи на підставі гл. 2 КЗпП України, в порядку визначеному Законом України від 01.07.93р. № 3356-ХП "Про колективні договори та угоди". Колективний договір набирає чинності з моменту його підписання представниками сторін або від дня зазначеного у ньому. Згідно з постановою КМУ від 05.04.94р. № 225 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів", усі колективні договори підлягають повідомній реєстрації у районних державних адміністраціях.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Згідно зі ст. 142 КЗпП, трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на підставі типових правил. У правилах внутрішнього трудового розпорядку зазначаються використання робочого часу, взаємні обов'язки працівників і адміністрації, порядок надання відпусток, відрядження співробітників тощо.
Штатний розпис. Тут вказується посадовий і чисельний склад підприємства із зазначенням фонду заробітної плати. Штатний розпис підписується заступником керівника, потім узгоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, який у грифі вказує загальну штатну чисельність підприємства і місячний фонд заробітної плати.
Зміни до штатного розпису за потреби вносяться наказом керівника. (див. зразок в табл.1.6).
Таблиця 1.6
Штатний розпис на 2006р.
№ з/п Посада Кількість
одиниць Посадовий оклад, грн Загальна
сума, грн Примітки
Адміністрація
1. Ген. директор 1 550,00 550,00
2. Заст.Ген. директора 2 450,00 900,00
3. Секретар-референт 2 300,00 600,00
Бухгалтерія
4. Головний бухгалтер 1 400,00 400,00
5. Бухгалтер-касир 1 320,00 320,00
6. Бухгалтер 2 300,00 600,00
...
Усього:
Склад і види кадрової документації.
Під кадровою документацією розуміють великий перелік документів, що містять інформацію про працівників, діяльність підприємства та його кадрової служби. Найбільш поширеними є розпорядчі та облікові документи.
До розпорядчих документів по особовому складу належать накази керівника підприємства:
- про приймання, переведення і звільнення працівників;
- про заохочення і стягнення;
- про надання відпусток;
- про зміни, що вносяться до трудової книжки працівника (зміна прізвища,
найменування посади тощо).
До основних облікових документів по кадрах належать:
1) особова картка - потрібна для аналізу складу і обліку руху кадрів. Типову форму П-2 "Особова картка" затверджено наказом Мінстату України від 27.10.95р. № 277. Особові картки заповнюються на підставі опитування працівника і документів, які ним надаються. Заповнюється особова картка працівником відділу кадрів, інспектором з кадрів або особою, якій наказом керівника поставлено в обов'язок ведення кадрового діловодства, в одному примірнику, від руки або друкарськими засобами;
2) особова справа (досьє) - це сукупність документів, які містять відомості про працівника. Оскільки порядок роботи з особовими справами не регламентовано загальнодержавними нормативами, підприємства самостійно вирішують питання їх оформлення. Особові справи можуть бути заведені на всіх працівників підприємства, але зазвичай їх заводять на керівників, фахівців, матеріально-відповідальних осіб. Найбільш популярним є такий порядок розміщення документів в особовій справі: внутрішній опис документів, які є в особовій справі; особовий листок з обліку кадрів або анкета; автобіографія, копії документів; доповнення до особового листка з обліку кадрів.
3) штатно-посадова книга - складається на підставі штатного розпису. У ній вказується не загальна кількість штатних одиниць (як у штатному розписі), а яка кількість цих одиниць є зайнятою. Ця книга має бути пронумерованою, прошнурованою і скріпленою підписом керівника підприємства і печаткою. Замість штатно-посадової книги можна вести штатно-посадовий список за тією ж формулою, що і посадова книга.
4) алфавітна книга і алфавітна картка - у разі невеликої кількості працюючих зручно вести алфавітну книгу особового складу. До якої вносять дані про всіх працівників у розрізі структурнихпідрозділів або категорій персоналу. Як і всі облікові книги, алфавітна книга пронумеровується, прошнуровується і скріплюється підписом керівника підприємства і печаткою. А на підприємствах з великою кількістю працюючих доцільно вести алфавітні картки, що значно полегшує роботу з картотекою. Типову форму "Алфавітна картка" затверджено наказом Мінстату України № 253.
5) графік щорічних відпусток і книга обліку відпусток - щороку між працівником і керівником підприємства узгоджується період надання відпусток, який вказується у графіку. Згідно з п.20 Порядку № 213 графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року.
6) книга обліку балансів трудових книжок і вкладок до них, книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них.
7) документи обліку використання робочого часу - наказом № 253 затверджені типові форми первинного обліку використання робочого часу і порядок їх застосування.

 
 

Цікаве

Загрузка...