WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

матеріально-відповідальними особами, винними у її виникненні.
Перевірка матеріальних цінностей - це трудомістке питання, тому аудитори найчастіше застосовують вибірковий метод контролю і тільки в кращому випадку застосовують суцільний.
При проведенні аудиту виробничих запасів було перевірено такі ділянки обліку:
- правильність визначення вартості їх заготівлі (правильність включення витрат до собівартості запасів);
- документообіг із руху матеріальних цінностей;
- своєчасність і повнота оприбуткування запасів на складах і прчини ненадходження запасів у разі їх оплати;
- ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів;
- правильність списання виявлених нестач та надлишків.
Під час аудиту виробничих запасів на підприємстві ВАТ ВТШП "Галичина" не було виявлено ніяких порушень щодо обліку надходження (оприбуткування) і вибуття (методу оцінки виробничих запасів, правильності списання) запасів.
Отже, однією з важливих умов правильної організації і проведення обліку запасів є попередня розробка норми запасу матеріалів по кожному номенклатурному номеру і норм витрат кожного виду матеріалів на кожний вид вироблюваної продукції, що необхідно для контролю за станом залишків матеріалів на складах підприємства в межах потреб, а також за правильним їх використанням у виробництві.
Використана література
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - № 996-XIV від 16 липня 1999 р.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями.
3. Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 3 квітня 1997 р., зі змінами і доповненнями.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125- XI / ВВР, 1993 р., № 23, а 243 (із змінами і доповненнями) // Світ бухгалтерського обліку - 1998 р. - № 7-8.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Запаси" (затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 751/4044 від 02.11.99 р.).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (затверджено наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.99 р., зареєстровано в Міністерстві юстицій України за № 725/4018 від 25.10.99 р.
7. Типові положення:
- Типове положення з планування обліку і калькулювання будівельно-монтажних робіт, затверджене постановою КМУ № 186 від 09.02.86 р. (з наступними змінами)
- Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування й розподілу в торговельній діяльності, затверджене постановою КМУ № 334 від 18.03.96 р.
- Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджене постановою КМУ № 452 від 23.04.96 р.
- Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене постановою КМУ № 473 від 26.04.96 р.
- Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджене наказом Держкомунгоспу України № 24 від 31.03.97 р.
8. Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, затверджено наказом МФУ № 88 від 24.05.95 р.
9. Наказ Міністерства фінансів України "Про зміни та доповнення до нормативних документів з бухгалтерського обліку" № 240 від 19.11.96 р.
10. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування /129/ від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 892/4185 від 21.12.99 р.
11. Наказ Міністерства фінансів України "Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей № 226 від 18.10.96 р.
12. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів" № 193 від 21.06.96 р.
13. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типової форми первинного обліку" № 192 від 21.06.96 р.
14. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей № 99 затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р.
15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстицій України за 892/4185 від 21.12.99 р.
16. Рекомендації по бухгалтерському обліку валових витрат і валових доходів, затверджені наказом МФУ № 168 від 04.08.97 р.
17. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) та порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) затверджений наказом ДПА України № 165 від 30.05.97 р. (зі змінами і доповненнями внесеними наказом ДПА України № 469 від 08.10.98 р.
18. Бухгалтерський облік в Україні, нормативно-практичні матеріали. За ред. Хом'яка Р. - Львів, Інтелект - Захід, 2001.
19. Бондаренко Н.О., Полікарпов В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004-300 с.
20. Бюлетень законодавства і юридичної практики України - 2004 - № 4. Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль - 416 с.
21. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник - К.:2000. - 692 с.
22. Войтенко Т., Кавторєва Л., Ринда А., Соломенко Л. Сучасний облік: "два в одному". - Х.: Фактор, 2004. - 176 с.
23. Голов...
24. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник - 2-ге вид., перероб і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001 - 363 с.
25. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій - Тернопіль: Джура, 2002 - 86 с.
26. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація - К.: Т-во"Знання", КОО, 2001 - 400 с.
27. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали станом на 1 листопада 2000 р. - Львів "Інтелект-Захід", 2000 - 444 с.
28. Онищенко Т., Борщ Н., Мякота В., Кавтоєва Я. Альбом бухгалтерських проводок - 7-ме вид., доп. І перероб. - Х.: Фактор, 2003 - 164 с.
29. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця - 3-6 вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП. "Рута" - 592 с.
30. Податки та бухгалтерський облік: Бліц-бібліотека - Інвентаризація і оформлення, проведення, облік - Х.: Фактор, 1998 р.- 54 с.
31. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 1999 - 500 с.
32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002 - 784 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...