WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів та результатів діяльн - Реферат

Облік доходів та результатів діяльн - Реферат

активах об'єкта інвестування.
Щомісячне списання доходів від участі в капіталі на результат" фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівником бухгалтерії.
Облік інших фінансових доходів
Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено рахунок 73 "Інші фінансові доходи".
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:
731 "Дивіденди одержані";
732 "Відсотки одержані";
733 "Інші доходи від фінансових операцій".
За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.
На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.
На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи".
Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Товарно-трансопортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", контракти та договори про передачу необоротних активів в фінансову оренду та ін.
Облік інших доходів
Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи".
За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:
741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";
742 "Дохід від реалізації необоротних активів";
743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";
744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
745 "Дохід від безоплатно одержаних активів";
746 "Інші доходи від звичайної діяльності".
На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.
На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.
На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.
На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів.
На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.
Бухгалтерськими документами по обліку інших доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Товарно-транспортна накладна", "Прибутковий ордер", "Рахунок-фактура", "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", контракти і договори, які заключались із постачальниками і фінансово-кредитними установами та ін.
Облік надзвичайних доходів
Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи". Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:
751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";
752 "Інші надзвичайні доходи".
За кредитом рахункувідображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.
На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
79 "Фінансові результати" 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з іншими дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
Документами по обліку надзвичайних доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, а також договори, які заключено із страховими організаціями.
Облік страхових платежів
Для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування призначено рахунок 76 "Страхові платежі".
За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом - повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.
Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рахунок 76 "Страхові платежі" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса" 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках" 31 "Рахунки в банках "
36 "Розрахунки з покупцями та 36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками" замовниками"
70 "Доходи від реалізації" 70 "Доходи від реалізації"
Документами по обліку страхових платежів виступають: "Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер", виписка банку із доданими до неї первинними документами, а також договори страхування.
Облік доходів майбутніх періодів
Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів".
До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса" 16 "Довгострокова дебіторська
31 "Рахунки в банках" заборгованість"
70 "Доходи від реалізації" 30 "Каса"
74 "Інші доходи" 31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Література
1. Бутаниць Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський і управлінський облік: Житомир ПП "Рута", 2002
2. Білуха Н.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник - К.: 2002

 
 

Цікаве

Загрузка...