WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку - Реферат

Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку - Реферат

різних країнах світу. Міжнародні стандарти регулюють лише основні принципові моменти обліку, від яких залежить формування фінансових результатів діяльності підприємств та порядок відображення їх у звітності.
3. Концептуальні основи бухгалтерського обліку
Для інформаційного забезпечення управління підприємством, установою чи організацією побудова бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності мають здійснюватися з дотриманням концептуальних засад. До концептуальних основ бухгалтерського обліку належать:
1) вимоги до якісних характеристик інформації, яку подають у фінансових звітах;
2) умовності, принципи й обмеження, що їх застосовують у бухгалтерському обліку та звітності. Суттєвими ознаками облікової інформації є: Зрозумілість (інформація має бути зрозуміла
користувачам);
Доцільність (інформація повинна бути корисна при прийнятті рішень);
Матеріальність або суттєвість (інформація матеріальна, якщо вона впливає на результати економічних рішень);
Достовірність (інформація достовірно характеризує явище);
Суть форми (інформація відображає суть економічного явища);
Нейтральність (інформація вільна від відхилень);
Обачливість (інформація подається обачливо за наявності частки невизначеності);
Повнота (інформація дає повну характеристику явища);
Порівняльність (інформація зіставна з даними попередніх періодів і даними інших підприємств);
Своєчасність (інформація надходить у встановлений термін);
Економічна доцільність (дохід від використання інформації має бути більшим від затрат на її збирання, оброблення і подання).
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік повинен ґрунтуватися на таких основних принципах:
1) принцип консерватизму (обачності), згідно з яким доходи обліковують, коли можливість їх отримання є цілком визначеною подією, а витрати відображають, коли їх здійснення є можливою подією для запо-бігання оцінки зобов'язань та витрат і завищення оцінки активів і доходів підприємства;
2) принцип повного висвітлення, відповідно до якого фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та можливі наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що його приймають на її основі;
3) принцип автономності підприємства, згідно з яким підприємство розглядають як самостійну господарську одиницю, воно має свої відокремлені від власників рахунки, складає бухгалтерський звіт;
4) принцип послідовності, згідно з яким облікова політика на підприємстві (методи оцінювання активів, нарахування амортизації, зношування МШП тощо) має бути постійна протягом тривалого періоду часу;
5) принцип безперервної діяльності, відповідно до якого вважають, що підприємство продовжує свою діяльність необмежений час і не буде ліквідоване;
6) принцип нарахування, тобто доходи й витрати відображають у бухгалтерському обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані, незалежно від того, коли отримано чи заплачено гроші;
7) принцип відповідності передбачає розмежування доходів і витрат між відповідними періодами;
8) принцип превалювання сутності над формою, згідно з яким операції обліковують відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
9) принцип історичної собівартості, відповідно до якого в бухгалтерському обліку господарські засоби відображають за фактичними витратами на їх придбання (за собівартістю), а не за ринковими цінами;
10) принцип единого грошового вимірника, який передбачає узагальнення облікової інформації в єдиній грошовій одиниці;
11) принцип періодичності (облікового періоду) відповідно до якого діяльність підприємства поділяють на звітні періоди (рік, квартал, місяць тощо).
Згідно з міжнародними стандартами в концептуальних основах бухгалтерського обліку поряд із принципами виділяють умовності обмеження і процедури обліку (див. рис. 1.3.1). У бухгалтерському обліку застосовують специфічні умовності, принципи й обмеження. Облікова інфор-мація повинна відповідати певним загальноприйнятим характеристикам.
4. Вимірники обліку
У бухгалтерському обліку для кількісного відображення руху засобів, коштів, обсягів здійснення господарських процесів використовують три види вимірників:
o натуральні;
o трудові;
o грошові (вартісні).
Натуральні вимірники застосовують для отримання даних про кількість однорідних об'єктів обліку в кг, м2, м3, га тощо. Ці вимірники використовують для обліку матеріальних цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів.
Трудові вимірники використовують для обліку кількості відпрацьованого часу та обліку затрат праці на виготовлення продукції у людино-днях, людино-годинах, людино-хвилинах тощо. Трудові вимірники необхідні для нарахування заробітної платні, визначення середньоспискового складу працівників, продуктивності праці тощо.
Грошовими (вартісними) вимірниками є гривні, долари, рублі, марки тощо. Грошові вимірники є найбільш універсальними, дають можливість узагальнювати всі господарські операції підприємства, які вимірюють різноманітними натуральними вимірниками, їх використовують для складання бухгалтерської звітності.
5. Мета і завдання бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік має на меті забезпечити управлінський апарат, відповідні служби і фахівців необхідними достовірними даними про господарські процеси та фінансовий стан підприємства.
Як складова частина інформаційної системи підприємства бухгалтерський облік повинен забезпечувати отримання точної, повної, оперативної і вірогідної економічної інформації про господарські процеси, стан та використання ресурсів підприємства, розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, персоналом, бюджетом, використання коштів тощо.
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності має на меті надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльностіта рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерська інформація потрібна апаратові управління підприємством для обґрунтованого прийняття короткотермінових і довготермінових управлінських рішень, а також широкому колу зовнішніх користувачів (інвесторам, банкам, постачальникам, фінансовим аналітикам, податковим службовцям тощо).
Основними завданнями бухгалтерського обліку є:
o здійснення безперервного, суцільного, взаємопов'язаного й документального спостереження за економічними процесами та явищами на підприємстві;
o забезпечення достовірною і своєчасною інформацією про господарські процеси і явища, що здійснювалися на підприємстві, про наявність і стан господарських засобів та їх джерел внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації;
o формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, що його веде підприємство. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються наданих бухгал-терського обліку. Для вирішення поставлених завдань у бухгалтерському обліку застосовують особливі прийоми: документування, збирання, оброблення і трансформацію облікової інформації про господарську та фінансову діяльність підприємства.
Література
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с
2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. Жутельного. - 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2000. - 272 с
3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України: Підручник. - 5-те вид., доп. і перероб. - К.:А.С.К., 2000. - 784 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...