WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова звітність - Курсова робота

Фінансова звітність - Курсова робота

"Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" (рядок 550) показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" (рядок 560) показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" (рядок 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - це сума заборгованості підприємства по нарахованій, але не сплаченій сумі оплати праці, а також по депонованій заробітній праці.
У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" (рядок 590) відображається заборгованість підприємства цього учасникам (засновникам), пов'язана з розділом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" (рядок 600) відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті "Інші поточні зобов'язання" (рядок 610) відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".
Для заповнення розділу IV пасивубалансу необхідно використовувати інформацію з рахунків класу 6.
V розділ пасиву Балансу
До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Прикладом доходів майбутніх періодів можуть бути нараховані відсотки за фінансовими інвестиціями, які відносяться як до звітного, так і до майбутнього облікового періоду.
Рахунки витрат (клас 9) і доходів (клас 7) у Балансі підприємства не відображаються, а використовуються для складання Звіту про фінансові результати.
Примітки до балансу
У примітках до бухгалтерського Балансу (форма 1) подається оцінка та розкриття окремих його статей згідно з відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО 7-14).
При складані приміток до першого розділу балансу "Необоротні активи" описується склад необоротних активів, методи оцінки, перелік та розмір фінансових інвестицій.
У примітках до другого розділу активу балансу "Оборотні активи" конкретизуються залишки за видами запасів, за дебіторами, а також залишки грошових коштів, як в національній, так і в іноземній валюті.
Примітки до розділу "Витрати майбутніх періодів" повинні містити розшифровку залишків витрат майбутніх періодів за видами на початок і кінець року.
У розділі "Власний капітал" пасиву балансу розкривається структура власного капіталу на початок і кінець року, його збільшення і зменшення за рік за даними аналітичного обліку.
У розділах пасиву балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" та "Поточні зобов'язання" характеризуються залишки на початок і кінець року за видами забезпечень, довгострокових та поточних зобов'язань. Крім того, по цих статтях вказуються строки погашення заборгованості перед кредиторами, а також порядок повернення кредитів.
По розділу "Доходи майбутніх періодів" складають примітки про залишки доходів майбутніх періодів за видами на початок і кінець року.
?
5.2.Про фінансові результати
Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства: операційної, фінансової та інвестиційної.
Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства тобто операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні доходи та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Надзвичайна подія - будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу підприємства і відображається у балансі.
5.3.Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 квітня 1999 № 87. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбули ся у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що показує
Звіт про фінансові результати показує прибутковість діяльності підприємства, але не показує надходження і вибуття грошових коштів у результаті цієї діяльності. Причина тут полягає в тому, що звіт про фінансові результати складається згідно з принципом нарахування: доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Для визначення руху грошових коштів внаслідок поточної діяльності підприємства необхідно трансформувати дані звіту про фінансові результати згідно з касовим методом, за яким доходи і витрати визнаються, якщо мали місце надходження або сплата грошових коштів
Існують два методи трансформації звіту про фінансові результати для отримання інформації про рух грошових

 
 

Цікаве

Загрузка...