WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова звітність - Курсова робота

Фінансова звітність - Курсова робота

вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість. Частково зміст статті "Додатковий капітал" відображається в статті "Інший додатковий капітал", оскільки в цю статтю включається сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих від інших юридичних і фізичних осіб, інші види додаткового капіталу.
У статті "Резервний капітал" (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" (рядок 350) відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначені підсумку власного капіталу.
У статті "Неоплачений капітал" (рядок 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначені підсумку власного капіталу.
У статті "Вилучений капітал" (рядок 370) господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сумавилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
Підсумок по розділу I обчислюється наступним чином: Статутний капітал + Пайовий капітал + Додатковий вкладений капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток - Непокритий збиток - Неоплачений капітал - Вилучений капітал.
Для заповнення балансових статей розділу I і II пасиву балансу необхідно користуватися даними з рахунків класу 4.
II розділ пасиву Балансу
У складі забезпечень наступних витрат і платежів (рядки 400-430) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.
В балансі виділяють такі види забезпечень:
- забезпечення виплат персоналу;
- інші забезпечення;
- цільове фінансування.
Забезпечення виплат персоналу включають витрати на оплату майбутніх відпусток та на пенсійне забезпечення.
Інші забезпечення включають гарантійні зобов'язання, непередбачені зобов'язання та інші забезпечення.
Цільове фінансування включає залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.
У розділі 2 пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів" за статтею "Інші забезпечення" відображають непередбачені зобов'язання.
Непередбачені зобов'язання відображаються в балансі, якщо:
- вони є дійсними;
- існує ймовірність їх погашення у майбутньому;
- можлива їх експертна оцінка.
Приклад
ТзОВ "Беверс" вимагає відшкодування моральних збитків від ПП. "Касандра" за поставку неякісних товарів. Загальна сума претензії становить 200000грн. Судові витрати становлять 10000грн. і відшкодуються винною стороною. У разі виграшу справи ТзОВ "Беверс" може одержати компенсацію моральних збитків.
Згідно з принципів обачності ПП. "Касандра" повинно визнати у цьому випадку короткострокове зобов'язання на суму 210000грн.
Приклад
ПП. "Таміла" реалізує кольорові телевізори та здійснює їх обслуговування протягом двох років.
Витрати на гарантійне обслуговування, за оцінкою попередніх періодів, становить близько 5% від загальної вартості реалізованих телевізорів.
Протягом з. р. чистий дохід від реалізації становив 100000грн. Отже, у балансі на 31.12 з. р. у II розділі пасиву по статті "Інші забезпечення" необхідно відобразити непередбачене зобов'язання у сумі:
100000?0,05=5000грн.
III розділ пасиву Балансу
У статті "Довгострокові кредити банків" (рядок 440) показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним.
У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" (рядки 450) наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.
У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" (рядки 460) показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
Відстрочені податкові зобов'язання виникають у випадку перевищення величини податку на прибуток, обчисленої з величини фактично отриманого прибутку, над величиною цього податку, обчисленою згідно з даними декларації.
У статті "Інші довгострокові зобов'язання" (рядок 470) показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".
Для заповнення розділу III пасиву балансу необхідно використовувати інформацію з рахунків класу 5.
IV розділі пасиву Балансу
У балансі виділяють такі види поточних зобов'язань:
- короткострокові кредити банків;
- векселі видані;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків;
- інші поточні зобов'язання.
У статті "Короткострокові кредити банків" (рядок 500) відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отримання від них позиками.
У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510) показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті "Векселі видані" (рядок 520) показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
Сума заборгованості дорівнює номінальній вартості векселя, яка у випадку відсоткового векселя не містить, нарахованих відсотків, а у випадку безвідсоткового векселя може містити і суму нарахованих відсотків.
У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи , послуги" (рядок 530) показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченими векселями).
У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" (рядок 540) відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
У статті

 
 

Цікаве

Загрузка...