WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова звітність - Курсова робота

Фінансова звітність - Курсова робота

реалізації та молодняку тварин.
У статті "Незавершене виробництво" (рядок 120) показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги)
За П(С)БО 2 "Баланс" у статті "Незавершене виробництво" відображаються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).
Незавершене виробництво відноситься до запасів підприємства. Методологія обліку запасів і порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається П(С)БО 9 "Запаси".
Незавершене виробництво підприємства, що виготовляє продукцію, включає витрати, розподілені на продукцію, обробка якої не закінчена. Для підприємства, що надає послуги, запаси включають витрати з надання послуг, для яких підприємство не визнало дохід.
До складу витрат, що включаються до незавершеного виробництва, відносяться:
- прямі витрати сировини та основних матеріалів, на оплату праці та інші прямі витрати;
- накладні виробничі витрати допоміжнихматеріалів, на оплату праці управлінського та обслуговуючого виробничого персоналу, на виконання робіт з обслуговування та ремонту основних виробничих запасів тощо.
У статті "Готова продукція" (рядок 130) показуються записи виробів на складі, обробка за яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.
У статті "Товари" (рядок 140) показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.
У статті "Векселі одержані" (рядок 150) показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядки 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.
У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" (рядок 170) показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів. А також передплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" (рядок 180) показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів"(рядок 190) показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті, тощо, які підлягають надходженню.
У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" (рядок 200) показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (рядок 210) показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.
У статті "Поточні фінансові інвестиції" (рядок 220) відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент ( крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Фінансові інвестиції визнаються в балансі як поточні, якщо дотримуються такі вимоги:
1) існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод підприємством від фінансових інвестицій;
2) їх оцінка може бути достовірно визначена;
3) строк утримання не повинен перевищувати один рік;
4) інвестиція може бути легко реалізована.
Якщо перші три вимоги по відношенню до інвестиції виконуються, але вона не може бути легко реалізована, її слід класифікувати як довгострокову фінансову інвестицію.
Первісна оцінка поточних фінансових інвестицій при зарахуванні на баланс здійснюється за фактичною собівартістю.
Подальша оцінка поточних фінансових інвестицій здійснюється або за ринковою вартістю, або за нижчою з двох оцінок - собівартістю чи ринковою вартістю.
Зменшення балансової вартості поточних фінансових інвестицій необхідно визнавати як витрати, а збільшення - як доходи.
У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" (рядки 230, 240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.
У статті "Інші оборотні активи" (рядок 250) відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".
Для заповнення розділу II активу балансу необхідно використовувати інформацію з рахунків 2 і 3.
III розділ активу Балансу
У складі витрат майбутніх періодів (рядок 270) відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
Прикладом таких витрат може бути наперед сплачені орендна плата, страховка, рекламні послуги, передплата періодичних видань тощо.
По стаття "Витрати майбутніх періодів" можуть відображатися як оборотні (витрати, які стосуються наступного облікового періоду), так і необоротні активи (витрати, які будуть віднесені на більш пізні періоди). Якщо їх величина є суттєвою, то у Балансі їх слід відображати окремо.
Для заповнення розділу III активу балансу слід брати дані з одноіменного рахунку 39.
I розділ пасиву Балансу
У статті "Статутний капітал" (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
У статті "Пайовий капітал" (рядок 310) наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
У статті "Додатковий вкладений капітал" (рядок 320) акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
У статті "Інший додатковий капітал" (рядок 330) відображаються сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Стаття "Додатковий вкладений капітал" відображає тільки ту суму, на яку

 
 

Цікаве

Загрузка...