WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова звітність - Курсова робота

Фінансова звітність - Курсова робота

позикодавцями, якщо тільки вони не залежать від існування підприємства як головного клієнта;
- клієнти, які виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довгострокові угоди з підприємством або залежать від нього;
- уряд та урядові установи, які зацікавлені у розміщенні ресурсів, а отже, і у діяльності підприємства. Інформація їм також потрібна для того, щоб регулювати діяльність підприємств, визначати податкову політику і як основа статистичних даних про валовий внутрішній продукт (ВВП) тощо;
- громадськість. Підприємства впливають на членів суспільства по-різному. Наприклад, підприємства можуть робити істотний внесок у місцеву економіку різними шляхами, у тому числі забезпечуючи зайнятість. Фінансові звіти можуть допомогти громадськості наданням інформації щодо останніх тенденцій і досягнень у соціальній сфері підприємства та обсягів його діяльності.
З погляду відношення до підприємства користувачів фінансової інформації можна поділити на внутрішніх (акціонери, вищий управлінський персонал та ін.) та зовнішніх (інвестори, уряд та урядові органи та ін.). Останні, у свою чергу, можуть мати прямий фінансовий інтерес до підприємства (тобто бути зацікавленими в результатах діяльності підприємства - інвестори, кредитори та ін.) або непрямий (державні органи).
Слід зазначити, що фінансова звітність має задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх інформаційних потреб.
?
Висновок
Бухгалтерський облік, як відомо, - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, тобто період з 1 січня по 31 грудня.
Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рухкоштів підприємства.
З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування, терміном подання, ступенем узагальнення, обсягом, періодичністю подання, охопленням видів діяльності, поширенням на галузі народного господарства, характером спрямування і використання, ступенем використання обчислювальної техніки.
Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених законодавством. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність має задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх інформаційних потреб.
Нормативні та регулюючі документи, додаткова література
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 966-XIV.
2. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291.
5. "Бухгалтерський облік в Україні" за редакцією Хом'яка Р. Л.,
Львів 2003 р., навчальний посібник.
6. "Теорія бухгалтерського обліку" Грабова Н. М., Київ 2002 р., навчальний посібник.
ДОДАТОК 1
Форми фінансової звітності та їх призначення
Форми фінансової звітності Зміст Використання інформації
1 2 3
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства
Прогнозування майбутніх потреб у позиках
Оцінка та прогнозування змін економічних ресурсів, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у вланому капіталі
Закінчення табл.
1 2 3
Звіт про рух грошових коштів
Генерування та вико-ристання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Примітки до звіту Обрана облікова політика
Інформація, не наведена безпосередньо у фі-нансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Оцінка та прогноз облікової політики ризиків або непев-ності, які впливають на підприємство, його ресурси та зо-бов'язання; діяльності підроз-ділів підприємства тощо.
Структура фінансових звітів узгоджена зі структурою Плану рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків Фінансовий звіт
Клас Назва класу
1 Необоротні активи Баланс Розділ 1 активу
2 Запаси
Розділ 2 активу
3 Кошти, розрахунки та інші активи
Розділи 2 і 3 активу
4 Власний капітал та забезпечення зобов'язань
Розділи 1 і 2 пасиву
5 Довгострокові зобов'язання
Розділ 3 пасиву
6 Поточні зобов'язання
Розділи 4 і 5 пасиву
7 Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати
8 Витрати за елементами
9 Витрати діяльності
10 Позабалансові рахунки Примітки до фінансових звітів

 
 

Цікаве

Загрузка...