WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;
o сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах,
o правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;
o обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;
o незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);
o співставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;
o безперервність - оцінка активів здійснюється з огляду на те, що процес виконання бюджетів є постійним;
o окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.
У бухгалтерському обліку в бюджетних установах для кількісного відображення руху засобів, коштів, обсягів здійснення господарських процесів використовують три види вимірників:
o натуральні;
o трудові;
o грошові (вартісні).
Натуральні вимірники застосовують для отримання даних про господарські засоби і процеси в їх натуральному вираженні і надають інформацію про кількість однорідних об'єктів обліку в кг, м2, м1, га тощо. Ці вимірники використовують для обліку матеріальних цінностей. За допомогою натуральних вимірників одержують не тільки кількісну, але і якісну характеристику об'єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості витрат праці та виражаються в одиницях часу (людино-дні, людино-години, людино-хвилини ).
Подвійний запис - це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків. Подвійний запис випливає з економічної суті відображення операцій. Будь-яка господарська операція викликає зміни у двох видах господарських засобів, грошових коштів, або у одному виді засобів чи коштів, і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел.
Оцінка - це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх загалом по бюджетній установі.
Балансове узагальнення - це спосіб узагальнення і групування інформації про майно установи та джерела його утворення на певну дату.
Звітність - це система підсумкових взаємозв'язаних і взаємозумовлених показників, які характеризують фінансову діяльність установи,
1.2. Організація та ведення бухгалтерського обліку в лікарні.
Закон України "Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації та ведення обліку і складання фінансової звітності, поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.
Бухгалтерія реєструє господарські операції, які створюють образ господарюючого суб'єкта.
Головний лікар лікарні, як керівник, зобов'язаний створити умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма працівниками причетними до ведення бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання обліку первинних документів.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку:
- Забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- Бере участь у оформленні матеріалі пов'язаних з недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі; крадіжками; псування активів підприємства.
В практичному застосуванні основною формою бухобліку в бюджетних установах є меморіально-ордерна.
При меморіально-ордерній формі можна виділити загальну схему обліку (див. рис. 1.2.).
Підставою для бухгалтерського обліку операцій як в бюджетних установах, гак і в не бюджетних підприємствах і організаціях, є первинні документи. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні документи можуть бути паперовими або електронними, але у формі, що доступна для читання та виключає внесення будь-яких змін. Також при електронному записі облікових регістрів має бути забезпечене отримання таких документів на паперових носіях.
Первинні документи, незалежно від форми запису, для надання їм юридичної сили повинні мати такі обов'язкові реквізити, які має перевірити відповідальний виконавець до введення їх в систему:
o назва документа (форми);
o номер та дата складання документа;
o назва установи, від імені якої складено документ;
o місце складання документа;
o назва отримувача коштів;
o зміст операції (підстава для її здійснення);
o сума операції (цифрами та прописом). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо документ створено за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі;
Рис. 1.2. Загальна схема меморіально-ордерної форми обліку в бюджетних установах.
o номери рахунків за дебетом та кредитом;
o назва банку, казначейства (отримувача та платника коштів) і № його коду;
o підписи відповідальних за здійснення операції осіб, правильно оформлені, з розшифровкою (підтвердження підпису на документі в електронному вигляді здійснюється за допомогою електронного коду працівника або електронного підпису);
o призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється платіж (договір, рахунок, товарно-транспортний документ тощо), із зазначенням його номера і дати, зазначенням законодавчого акта, яким передбачене право безспірного стягнення та безакцептного списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт);
o коди економічної класифікації видатків із зазначенням сум (за визначеним форматом) при здійсненні видатків із бюджету або перерозподілі бюджетних коштів;
o коди бюджетної класифікації доходів та термін платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);
o суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість";
o на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення розрахункового документа) відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платник; або отримувача коштів;
o зразки підписів та відбиток печатки, інші додаткові реквізити - для окремих документів.
Первинні документи можуть мати й інші додаткові реквізити.
Використання факсиміле при вчиненні підпису, виправлення і підчистки у розрахунковихдокументах не допускаються. Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для1 відображення в

 
 

Цікаве

Загрузка...