WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

внаслідок господарської діяльності.
Оплата праці в бюджетній установі ведеться на принципах та засадах тих що і в не бюджетних установ. Виходячи з цього облік оплати праці в Надвірнянській центральній районній лікарні теж ведеться на загальноприйнятих принципах ведення обліку праці та її оплати.
Фінансовий стан Надвірнянської центральної районної лікарні є задовільний і є залежним від налагодженості бухгалтерської роботи, правильності її організації, вибраної облікової політики.
Бухгалтерський облік послуг в установах охорони здоров'я ведеться на підставі вимог національних стандартів.
За кожним видом діяльності ведеться окремий облік.
Галуззю охорони здоров'я в широкому розумінні є вся сукупність органів і закладів охорони здоров'я країни, які об'єднані в системі Міністерства охорони здоров'я України та в інших галузевих (відомчих) системах (Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, Служби безпеки України та ін.) До галузі охорони здоров'я крім медичних закладів державної форми власності, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України, входять також медичні заклади комунальної власності, підпорядковані органам місцевого самоврядування, а також медичні заклади приватної і колективної форм власності. Таким чином, говорячи про "галузь охорони здоров'я", ми розуміємо всю сукупність закладів охорони здоров'я даної країни. Цей термін може вживатись у вузькому розумінні, коли до галузі охорони здоров'я (медичної галузі) відносять лише медичні заклади системи Міністерства охорони здоров'я України.
Одним з центральних питань сучасної політики є визнання і забезпечення прав людини у сфері охорони здоров'я, під яким розуміється комплекс прав людини, якими вона наділена у сфері збереження, розвитку та відновлення здоров'я й відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди.51 Зокрема, на отримання медичної допомоги, вибір лікаря і медичного закладу, на таємницю інформації про стан свого здоров'я, право на соціальний захист і обслуговування та ін. передбачені міжнародними актами, Конституцією та Законами України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами і разом з юридичною відповідальністю становлять адміністративно-правовий статус людини (особи) у сфері охорони здоров'я.
Право на охорону здоров'я - це закріплена міжнародними актами й гарантована Конституцією і законами України можливість людини використовувати всі засоби і заходи, спрямовані на збереження або відновлення стану повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, отримання медичної допомоги та відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди.
Зміст цього права визначено у ст. 6 Основ законодавства про охорону здоров'я. Воно, зокрема, передбачає необхідний (належний) життєвий рівень, включаючи їжу, житло, одяг, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, необхідні для підтримання здоров'я людини; безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; кваліфіковану медико- санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я та інші права громадян у галузі охорони здоров'я. Як бачимо, право на охорону здоров'я включає широкий перелік інших прав, які фактично формують його структуру.
Суб'єктами цього права є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території держави. Стаття 49 Конституції України передбачає, що вказані особи мають право на охорону здоров'я, яке полягає у гарантованій державою можливості забезпечити розвиток і збереження фізіологічних та психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності кожної людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя.
Серед вказаних понятійних конструкцій не всі однаково рівноцінні й не відповідають принципу науковості. На нашу думку, це зумовлено не стільки специфікою наукової мови і труднощами термінологічного характеру в поясненні вказаної категорії, скільки недостатньою з'ясовністю теоретико- методологічних основ спеціально-наукового осмислення проблем здоров'я людини та його охорони.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ // Нове діло. 2000. - № 15 (34).- 13-20 жовтня.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
3. Бухгалтерський облік в Україні // під ред. Р.Л.Хом'яка, Львів -2002.
4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В.Кужельного. - К.:А.С.К. - 2001.
5. Курсом реформ - облік 2000: Навч.-практ. посіб. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000.
6. Павлюк І.М., Бойчак О.В. Бухгалтерський облік основних господарський операцій на підприємствах і в організаціях України з 2000 року. Практично-навчальний посібник - Івано-Франк.: Вид-во ІМЕ.2000-
7. Павлюк І.М. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України. Практично-навчальний посібник - Івано-Франківськ: Вид-во ІМЕ.2001.
8. Савич В.І, Орлова В.К Бухгалтерський облік. Навч посібник, Івано-Франківськ, "Полум'я", 2000.
9. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. -3-тє вид., перероб і . доп. - К.: КНЕУ, 2000.
10. Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.П. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства.- К.: Вища школа, 2001.
11. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. - К.: Знання-прес, 2002. - Шакун В.І., Мельник П.В. Правові аспекти підприємницької діяльності. Київ. Джерела.- 1997 р.
12. Собко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві - К.: Техніка, 1995.
13. Б. Нідлз та інші Принципи бухгалтерського обліку - М.: Фінанси і статистика, 1996.
14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник длястудентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Жито-мир: ПП "Рута", 2002. -672с.
15. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. нормативно-практичні мате-ріали / за ред. Р. Хом'яка. Львів - "Інтелект-Захід" 2001 р. - 728 с.
16. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002.-544с.
17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах Укра-їни: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К: А.С.К., 2001.- 784с.
18. Усач Б.Ф.Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
19. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 240 с.
19. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. - Харків: Торсінг, 2002.
20. 14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. - Ірпінь, 2000.
21. 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: АСК, 2002.
22. 16. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. - К.: А.С.К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...