WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ) - Дипломна робота

вносяться у відомість на основі відповідних первинних документів. По кожному робітнику вносять суми заробітної плати, включаючи всі види оплати, тобто премії, доплати за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, надбавки за вислугу років, а також всі види оплат, які не входять до фонду заробітної плати - по лікарняних листах, одноразова винагорода. Підраховується загальна сума чисельної заробітної плати. Далі вказуються усі утримання та відрахування (прибутковий податок, внески у Пенсійний фонд, у фонд обов'язкового соціального страхування, на випадок безробіття, аліменти, аванс та інші). Підраховується загальна сума утримань та визначається сума, яка буде відображається до виплати.
Розрахунково-платіжна відомість підписується керівником облікового апарату та головним бухгалтером. На основі відомості заповнюється платіжна відомість для видачі заробітної плати робочим та службовцям. Платіжна відомість передається в касу для виплати заробітної плати робітникам під розписку, яка затверджує отримання грошей або по довіреності. Заробітна плата виплачується в трьохденний строк, враховуючи день отримання грошей з розрахункового рахунку. По закінченні встановленого строку в платіжній відомості напроти прізвища особи, яка не одержала заробітну плату касир ставить штемпель або від руки пише "Депоновано". Після підраховується по кожній платіжній відомості й записується на титульній частині відомості фактично виплачену суму, суму заробітної плати, яка підлягає депонуванню і звіряють їх з загальним підсумком по відомості. По даним касового звіту у переліку розрахунково-платіжних документів проставляються суми виплаченої і депонованої заробітної плати, а потім підсумок звіряють з залишком по рахунку 661. Бухгалтер, який одержав касовий звіт перевіряє по відомості правильність депонованої заробітної плати і записує суму по кожному депоненту у реєстр депонентів невиданої заробітної плати. Депонентська заборгованість виплачується в установленому порядку по видатковим касовим ордерам. По закінченні трьох років строку позовної давності сума незатребуваної заробітної плати перераховується до бюджету.
3.3 Утримання і вирахування заробітної плати
Прибутковий податок має значне фіскальне значення в структурі зведеного бюджету держави. У 2002р. цей показник склав - 27% від усіх надходжень у бюджет. То все ж з метою реформування діючого податкового законодавства та залучення додаткових коштів до бюджетів Верховною Радою України 22 травня 2003 р. прийнятий Закон "Про податок з доходів фізичних осіб "№ 889-IV, який прийшов на зміну Декрету КМУ "Проприбутковий податок з громадян "від ЗО квітня 1993 p. N 43-93. Дія нового закону про оподаткування доходів фізичних осіб розпочинається з 1 січня 2004 р.
Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачає введення ^єдиної ставки податку замість шкали оподаткування,1^ застосування категорії податкового кредиту, ^>зміни бази при визначенні сум, на які зменшується оподаткований дохід та ін.
Об'єкти та суб'єкти оподаткування
Нормами податкового законодавства передбачено, що нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатичної чи прирівняноїдонеїтаким міжнародним договором іншої діяльності, звільняється від оподаткування або не є платником податку з доходів фізичних осіб.
У випадку, коли платник податку помирає або визнається судом померлим
чи безвісно відсутнім, податок за останній податковий період справляється з доходів такого платника податку при відкритті спадщини, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Визначення суми податку можливе тільки при чіткому та однозначному трактуванні об'єкта оподаткування.
При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість виражена в іноземній валюті, здійснюється перерахунок у гривні за курсом Національного банку України (НБУ) на дату отримання таких доходів.
Якщо доходи отримані не у грошовій формі (бартерні угоди та ін.), об'єкт оподаткування визначається шляхом множення звичайної ціни на розрахований коефіцієнт.
В аналогічному порядку визначається об'єкт оподаткування для сум надмірно витрачених коштів, отриманих на відрядження чи під звіт і не повернутих у встановлений строк.
Сукупний оподаткований дохід
З метою виключення подвійного трактування сум, які включаються або
виключаються з місячного оподаткованого доходу, існує чіткий розподіл
даних сум при визначенні податку на доходи фізичних осіб. Отже, до складу
загального місячного оподатковуваного доходу включаються:
доходи у вигляді заробітної'плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.
Працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму.
Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування.
Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:
а) сум, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;
б) процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інший розмірне встановлено таким цивільно-правовим договором;
в) пені, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;
г) сум шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконституційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у порядку, встановленому законом.
* сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності, згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу;
* дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів; інші доходи, крім

 
 

Цікаве

Загрузка...