WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

належать рахунки: 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки по податках і платежах", 65 "Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплаті праці" та ін.
Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності" призначені для складання Звіту про фінансові результати. Тому для кожної статті Звіту передбачено окремий рахунок: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.
Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" призначені для відображення витрат за елементами: 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82"Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" та ін. Підприємства можуть одночасно використовувати рахунки класів 8 і 9, що дасть змогу системно одержувати інформацію, необхідну для заповнення відповідного розділу Звіту про фінансові результати, а потім перегрупувати ці витрати за видами діяльності і центрами відповідальності.
Суб'єкти малого підприємництва можуть не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності", а обліковувати відповідні витрати тільки за елементами, які одночасно з доходами, відображеними на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності", списувати безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунки класу 0 "Забалансові рахунки" призначені для обліку активів, які не належать підприємству, а також умовних зобов'язань, одержаних і виданих забезпечень. До них належать рахунки: 01 "Орендовані необоротні активи", 02 "Активи на відповідальному зберіганні", 05 "Гарантії і забезпечення видані", 06 "Гарантії і забезпечення одержані", 08 "Бланки суворого обліку" та ін.
Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством фінансів України розроблено і затверджено інструкцію щодо його застосування. В ній наведена характеристика економічного змісту, призначення і структури кожного рахунка, типова кореспонденція рахунків, а також даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку.
Коротке ознайомлення з групуванням рахунків у введеному Плані рахунків бухгалтерського обліку показує, що в ньому враховано економічний зміст рахунків і їх призначення, виходячи з кругообігу господарських засобів. Поєднання цих ознак надає наукової обґрунтованості групуванню рахунків, напрямкам організації всієї системи обліку на підприємствах і в організаціях, складанню фінансової звітності.
План рахунків та інструкція щодо його застосування є важливим засобом державного управління бухгалтерським обліком на підприємствах і в організаціях усіх галузей і форм власності, його упорядкування і раціоналізації, забезпечення єдиного порядку відображення господарських операцій в системі рахунків, можливість узагальнювати показники обліку при складанні балансу та інших форм звітності. Нова концепція національного Плану рахунків зорієнтована на перспективу розвитку ринкової економіки, ефективність використання інформаційних систем з метою забезпечення всіх рівнів управління і зовнішніх споживачів необхідною обліковою інформацією.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством фінансів України від 30.11.99 № 291
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки
(рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
10 Основні засоби 101
102
103
104
105
106
107
108
109 Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби Усі види діяльності
11 Інші необоротні матеріальні активи 111
112
113
114
115
116
117 Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні активи Усі види діяльності
12 Нематеріальні активи 121
122
123
124
125
126
127 Права користування природними ресурсами
Права користування майном
Права на знаки для товарів і послуг
Права на об'єкти промислової власності
Авторські та суміжні з ними права
Гудвіл
Інші матеріальні активи Усі види діяльності
13 Знос необоротних активів 131
132
133 Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів Усі види діяльності
14 Довгострокові фінансові інвестиції 141
142
143 Інвестиції пов'язаним сторонам з метою обліку участі у капіталі
Інші інвестиції пов'язаним сторонам
Інвестиції непов'язаним сторонам Усі види діяльності
15 Капітальні інвестиції 151
152
153
154
155 Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів Формування основного стада Усі види діяльності
16 Довгострокова дебіторська заборгованість 161
162
163 Заборгованість за майно по фінансовій оренді
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська заборгованість Усі види діяльності
17 Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
18 Інші необоротні активи За видами активів Усі види діяльності
19 Негативний гудвіл За видами об'єктів інвестування Усі види діяльності
КЛАС 2. ЗАПАСИ
20 Виробничі запаси 201
202
203
204
205
206
207
208
209 Сировина і матеріали
Куплені напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали Будівельні матеріали
Матеріали, передані у переробку Запасні частини
Матеріали сільськогосподар-ського призначення
Інші матеріали Усі види діяльності
21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі 211
212
213
214
215
216
217
218 Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім'ї бджіл
Доросла худоба, вибракувана з основного стада
Худоба, прийнята від населення для реалізації Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
22 Малоцінні і швидкозношувальніпредмети За видами предметів Усі види діяльності
23 Виробництво За видами виробництва Усі види діяльності
24 Брак у виробництві За видами продукції Галузі

 
 

Цікаве

Загрузка...