WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

діяльності
68 681
682
683
684
685 Розрахунки по авансах одержаних
Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки по відсотках Розрахунки з іншими кредиторами Усі види діяльності
69 Доходи майбутніх періодів За видами доходів Усі види діяльності
КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
70 Доходи від реалізації 701
702
703
704 Дохід від реалізації готової продукції
Дохід від реалізації товарів Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу Усі види діяльності
71 Інший операційний дохід 711
712
713
714
715
716
717
718
719 Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохідвід операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Одержані штрафи, пені, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Дохід від списання кредиторської заборгованості Одержані гранти та субсидії Інші доходи від операційної діяльності Усі види діяльності
72 Дохід від участі в капіталі 721
722
723
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
Дохід від спільної діяльності
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства Усі види діяльності
73 Інші фінансові доходи 731
732
733 Дивіденди одержані
Відсотки одержані
Інші доходи від фінансових операцій Усі види діяльності
74 Інші доходи 741
742
743
744
745
746 Дохід від реалізації фінансових інвестицій
Дохід від необоротних активів
Дохід від реалізації майнових комплексів
Дохід від неопераційних курсових різниць
Дохід від безкоштовно отриманих активів
Інші доходи від звичайної діяльності Усі види діяльності
75 Надзвичайні доходи 751
752 Відшкодування збитків від надзвичайних подій
Інші надзвичайні доходи Усі види діяльності
76 Страхові платежі За видами страхування Страхова діяльність
77 ................................
78 ................................
79 Фінансові результати 791
792
793
794 Результат основної діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій Усі види діяльності
КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
80 Матеріальні витрати 801
802
803
804
805
806
807
808
809 Витрати сировини і матеріалів
Витрати куплених матеріалів і комплектуючих виробів
Витрати палива й електроенергії
Витрати тари і тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати Усі види діяльності
81 Витрати на оплату праці 811
812
813
814
815
816 Виплати за окладами й тарифами
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату праці Усі види діяльності
82 Відрахування на соціальні заходи 821
822
823
824 Відрахування на пенсійне забезпечення
Відрахування на соціальне страхування
Страхування на випадок безробіття
Відрахування на індивідуальне страхування Усі види діяльності
83 Амортизація 831
832
833 Амортизація основних засобів
Амортизація інших необоротних матеріальних активів
Амортизація нематеріальних активів Усі види діяльності
84 Інші операційні витрати За видами витрат Усі види діяльності
85 Інші витрати За видами витрат Усі види діяльності
86 ...........................
87 ...........................
88 ...........................
89 ...........................
КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
90 Собівартість реалізації 901
902
903 Собівартість реалізованої готової продукції
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг Усі види діяльності
91 Загальновиробничі витрати За видами витрат Усі види діяльності
92 Адміністративні витрати За видами витрат Усі види діяльності
93 Витрати на збут За видами витрат Усі види діяльності
94 Інші операційні витрати 941
942
943
944
945
946
947
948
949 Витрати на дослідження і розробки
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від знецінення запасів Нестачі і втрати від псування цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності Усі види діяльності
95 Фінансові витрати 951
952 Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати Усі види діяльності
96 Втрати від участі в капіталі 961
962
963 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
Втрати від спільної діяльності
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства Усі види діяльності
97 Інші витрати 971
972
973
974
975
976
977
978
979 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Собівартість реалізованих необоротних активів
Собівартість реалізованих майнових комплексів
Втрати від неопераційних курсових різниць
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів
Інші витрати звичайної діяльності
Виплати страхових сум та страхових відшкодувань
Перестрахування Усі види діяльності
98 Податки з прибутку 981
982 Податки з прибутку від звичайної діяльності
Податки з прибутку від надзвичайних подій Усі види діяльності
99 Надзвичайні витрати 991
992
993 Втрати від стихійного лиха
Втрати від техногенних аварій
Інші надзвичайні втрати Усі види діяльності
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
01 Орендовані необоротні активи За видами активів Усі види діяльності
02 Активи на відповідальному зберіганні 021
022
023
024
025 Устаткування, прийняте для монтажу
Матеріали, прийняті для переробки
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
Товари, прийняті на комісію
Майно в довірчому управлінні Усі види діяльності
03 Контрактні зобов'язання За видами зобов'язання Усі види діяльності
04 Непередбачені активи та зобов'язання 041
042 Непередбачені активи
Непередбачені зобов'язання Усі види діяльності
05 Гарантії та забезпечення надані За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності
06 Гаранти та забезпечення отримані За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності
07 Списані активи 071
072 Списана дебіторська заборгованість
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей Усі види діяльності
08 Бланки суворого обліку За видами бланків Усі види діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...