WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

правильне і своєчасне документальне оформлення руху та виведення залишків на кожний день за всією номенклатурою цінностей, що знаходяться на зберіганні. Ведення аналітичного обліку за кожним найменуванням цінностей здійснюється самим завідувачем або обліковцем у картках складського обліку (додаток 5).
Картки складського обліку виписуються на кожне найменування, сорт, розмір, профіль, марку окремо. Картка є основою обліку. У ній групуються операції з надходження та витрачання конкретного виду матеріалів і визначається залишок після кожного запису.
Після кожної операції з надходження чи витрачання матеріалів на підставі первинних документів робиться запис у картці складського обліку і виводитьсязалишок матеріалу в кінці робочого дня.
На основі карток відділ постачання може здійснювати операційний контроль за повнотою оприбуткування вантажів і дотриманням норм запасів
Функціонування складу вимагає значних витрат, пов'язаних із утриманням приміщення, устаткуванням складу (для розміщення матеріалів, перевезення, укладки в місця зберігання); внутрішньо-складськими витратами на опалення, освітлення, ремонт приміщень; утриманням транспортних засобів; нарахуванням заробітної плати персоналу складу і відрахувань на соціальне страхування; охороною складів; витратами матеріалів при зберіганні на складі та від псування; витратами на зв'язок, канцелярські потреби та ін.
2.1.1 Облік надходження матеріалів на складі
Усі операції надходження матеріалів на підприємство повинні бути оформлені первинними документами.
Можливі такі напрями надходження запасів на підприємство :
" придбання у постачальника;
" придбання підзвітними особами за готівку;
" виготовлення на даному підприємстві;
" безкоштовне отримання;
" від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
" виявлення надлишків при проведенні інвентаризації;
" обмін на подібні та неподібні активи;
" інші напрями.
Придбання виробничих матеріалів планується підприємством. Для цього укладаються договори постачання, у яких визначається кількість, ціна та якість товарно-матеріальних цінностей, що надійдуть на підприємство, а також терміни завезення кожної партії матеріальних цінностей. При виборі постачальників підприємство повинне врахувати: ціну матеріалів, достатній обсяг їх постачання (що залежить від потужностей постачальників), якість матеріалів, надійність постачальників, сума транспортних витрат на перевезення та складування запасів, можливості отримання знижок при придбанні великих партій запасів та можливість відстрочення оплати на них. Можливі інші напрями надходження запасів, розглянуті вище.
Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають.
На склади також можуть надходити запаси із своїх цехів - це продукція власного виготовлення і зайві одержані й невикористані матеріали, а також матеріали, одержані від ліквідації основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, браку у виробництві та відходи. Ці матеріали оприбутковують на склади за допомогою накладної.
Обмін подібними запасами відбувається тоді, коли активи, які обмі-нюються, мають однакове призначення та застосовуються водній галузі діяльності. Справедлива вартість обмінюваних подібних запасів має від-повідати одна одній. Договірну ціну приймають за справедливу. Від справедливої ціни нараховують податковій кредит і податкове зобов'язання (ст. 4.2. Закону України "Податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР).
Незалежно від того, яка ціна обмінюваних товарів вказується в первинних документах постачальника, вони оприбутковуються так: якшо балансова вартість відпущених товарів є меншою за справедливу їх вартість - оприбуткування здійснюється за тією ціною, за якою були відпущені власні запаси; якщо балансова вартість відпущених товарів є більшою за справедливу їх вартість - оприбуткування здійснюється за справедливою вартістю.
Обмін неподібними запасами досить часто зустрічається при здійє-ненні розрахунків між вітчизняними підприємствами. Його суть полягає втому, що підприємство обмінює запаси, якими володіє в надлишку, на запаси, щодо яких існує потреба на підпрємстві.
Для відображення запасів як об'єктів бухгалтерського обліку Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 21 грудня 1999 р. за № 892/4185, передбачено клас 2 "Запаси". Рахунки цього класу є активними балансовими.
Характеристика елементів запасів в системі рахунків подано в табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика елементів запасів як об'єктів бухгалтерського обліку в системі рахунків
Елементи
Призначення Сфера застосування Синтетичний рахунок
1 2 3 4
Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності Придбані (виготовленні, вирощенні) для подальшої обробки з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб Усі види діяльності (торгова, виробництво продукції, надання послуг) 20 "Виробничі запаси"
Незавершене виробництво Вироби (деталі, вузли тощо), що знаходяться у процесі виробництва, але ще не повністю готові (незакінчені обробкою і складанням деталей тощо); незакінчені технологічні процеси; витрати на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано дохід (на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги) Усі види діяльності 23 "Вироб-ництво"
Товари Матеріальні цінності, що придбані підприємством для подальшого продажу Усі види діяльності 28 "Товари"
Готова продукція Продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробовування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам та стандартам Промисловість 26 "Готова продукція" 25 "Напів- фабрикати"
Малоцінні та швидкозношувані предмети Матеріальні цінності, які використовуються протягом не більше 1 року або операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік, зокрема інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення тощо Усі види діяльності 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації) Тварини, призначені для вирощування і відгодівлі або переведення до складу робочої худоби Сільське господарство підприємств інших галузей з підсобним

 
 

Цікаве

Загрузка...