WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

політику.
Виробничі запаси надходять на склади підприємства з різних джерел:
" від постачальників відповідно до укладених договорів на поставку, в яких зазначено найменування матеріальних ресурсів, обсяги й строки поставок, ціни, способи доставки та інші дані;
" від оприбуткування запасів, виготовлених у своїх виробничих підрозділах;
" у повернення запасів із виробничих підрозділів на склади;
" оприбуткування відходів виробництва; залишків, виявлених при інвентаризації;
" оприбуткування запасів, отриманих від ліквідації основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів;
" надходження через підзвітних осіб.
Кожна господарська операція щодо надходження запасів повинна бути оформлена відповідним первинним документом визначеної форми.
Матеріальні цінності надходять від постачальників разом із супровідними документами, з яких видно коли, в якому обсязі, якої якості, за якою ціною вони відправлені. Працівники відділу постачання перевіряють цю інформацію та порівнюють її з умовами договору. Якщо між даними договору та фактичними даними постачальника немає розходжень, то матеріальні цінності приймаються завідувачем складу, який кожний номенклатурний номер цінностей записує в прибутковий ордер (ф. М-4).
Надходження вантажів від постачальників реєструється в спеціальному журналі (ф. М-1).
Надходження матеріальних цінностей від власних виробничих підрозділів оприбутковується на основі накладних (ф. М-13). Так само оформляється продукція допоміжних та обслуговуючих виробництв, матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, відходи від браку, невикористані у виробництво матеріали, металобрухт тощо.
Витрачання матеріальних цінностей оформляється лімітно-забірними картками, які виписуються на основі даних про випуск продукції та норм витрачання цінностей на одиницю випуску за затвердженими нормами. У лімітно-забірних картах, які виписуються на кожне найменування цінностей, вказується ліміт відпуску
При передачі матеріальних цінностей з одного структурного підрозділу підприємства в інший виписується накладна, яка одночасно служить документом на списання в одному підрозділі та оприбуткування - в іншому.
Інвентаризація запасів проводиться з метою порівняння облікових даних із фактичними.Порядок проведення інвентаризації регламентує Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно -матеріальних цінностей, грошовим коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69. Здійснення інвентаризаційної процедури покладається на спеціально створену постійно діючу інвентаризаційну комісію. Результати проведеної перевірки матеріальних цінностей подають у формі 21-М "Інвентаризаційний опис". Періодичність здійснення інвентаризації запасів має бути не рідше між один раз на рік (перед завершенням звітного року). Під час проведення обов'язкової інвентаризації необхідно перевірити усі види майна та запасів, як власних так і тих, які не належать підприємству.
Після затвердження інвентаризаційного опису всіма членами інвентаризаційної комісії його дані використовуються при складанні "Звіряльної відомості". В цьому документі, який складається і підписується бухгалтером в єдиному примірнику, відображаються результати проведеної інвентаризації запасів, за якими виявлені відхилення. Із "Звіряльною відомістю" під розписку ознайомлюється матеріально відповідальна особа. Результати проведеної інвентаризації мають бути відображені у бухгалтерському обліку в тому місяці, в якому проведено інвентаризацію, але не пізніше грудня звітного року.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", затверджений ВРУ 16 липня 1997 р. № 996-XIV.
2. Закону України "Про податок на додану вартість", затверджений ВРУ 3 квітня 1997 року №16897.
3. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджений ВРУ від 28.12.94 р. № 334/94 (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями).
4. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Зб. Нормативних актів. - К.: СП "Хрінком Інтер", 2000. - 23 с.
5. Конституція України - К., 1996 р.
6. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посіб. / За ред.. проф.. Ф. Ф. Бутинця. - 3 - тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, ПП "Рута", 2001 - 512 с.
7. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально - практичний посібник / За ред.. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс - Клуб", 2000. - 768 с.
8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред.. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3 - тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001 - 672 с.
9. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / За ред. проф., д - ра екон. наук В. В. Сопка та О. В. Бойка. - К.: "Фенікс", 2001. - 468 с.
10. Бондар Н. М. Економіка підприємства. Навч. посіб. - К.: Видавництво А. С. Н., 2004. - 400 с.
11. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з анг. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
12. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
13. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. - 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А. С. К., 2000. - 136 с.
14. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. - 5-те вид. - К.: А. С. К., 2001. - 307 с.
15. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 503 с.
16. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.
17. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 296 с.
18. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3 тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студент. екон. спец. вищ. навч. заклад. - 6 те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 784 с.
20. Цегелик І. І., Бибик Я. Ф., Ємбрик М. Я., Паращич В. Ф. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях). Навч. посібник. - К.: Центр. Навчальна літер., 2004. - 168 с.
21. Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно - практичні матеріали. - Львів: Національний ун-т "Львівська політехніка", 2001. - 728 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...