WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний - Реферат

складається реєстр прибуткових документів, а на документи, які підтверджують витрачання, - реєстр видаткових документів.
Наприкінці місяця матеріально відповідальні особи складають два реєстри - за прибутковими і видатковими документами, які подають до бухгалтерії.
У реєстрах наводяться такі реквізити:
" період, за який складено реєстри (тиждень, декада, місяць);
" назви документів (прибутковий ордер, накладна, акт приймання
матеріалів, транспортна накладна та ін.);
" номери документів та їх загальна кількість;
" підписи завскладу та бухгалтера, який приймає реєстри.
Реєстри виписуються у двох примірниках: один залишається на складі, а другий, з прикладеними до нього документами, здається на обробку в бухгалтерію. У випадку, коли якийсь документ втрачено, можна встановити вину завскладу чи бухгалтера на підставі зданих за відповідними реєстрами документів.
Приймаючи реєстри, бухгалтер повинен перевірити правильність записів у картках складського обліку всіх документів та виведення залишків. Виконана робота підтверджується підписом у графі картки "контроль".
У кінці кожного місяця завідувач складу переносить лишки на кінець місяця у книгу залишків матеріалів, яку передає в бухгалтерію. Бухгалтер проставляє ціни за кожним найменуванням матеріалів і знаходить залишок у сумовому вираженні як результат множення кількісних значень на відповідні ціни.
2.4. Взаємозв'язок обліку матеріалів на складі з обліком у бухгалтерії.
Представник бухгалтерії повинен не рідше одного разу на тиждень відвідувати склад і перевіряти правильність записів у картках і виведення залишків. Доцільно, щоби завідувач складу записував лише кількість матеріалів, а суму - бухгалтер,який оцінює їх (у наведеному прикладі оцінка матеріалів здійснювалася за методом FIFO). Завідувач складу в кінці місяця повинен згрупувати первинні документи на прибуткові та видаткові.
Облік запасів на складі ведеться у картках складського обліку у кількісному і кількісно-сумовому вираженні. У кінці звітного періоду завідуючий складом складає реєстр приймання-здачі документів (форма М-13), і подає їх бухгалтеру матеріального відділу разом з документами, які підтверджують оприбуткування запасів на склад та списання їх зі складу під розписку. Лімітно-забірні карти здаються в бухгалтерію відразу після використання ліміту. Якщо на кінець звітного місяця ліміт за деякими картами не вичерпаний, то вони все одно подаються до бухгалтерії, де здійснюється їх звірка з другими примірниками карт, що є в цехах.
Бухгалтер приймає реєстр безпосередньо на складі, здійснюючи вибіркову перевірку правильності і повноти заповнення карток і виведення підсумків. У випадку, якщо облік на складі ведеться у кількісному вираженні, станом на останній день звітного місяця, матеріально відповідальна особа заповнює в кількісному вираженні відомість обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14). Бухгалтер проставляє ціни окремих об'єктів обліку запасів, здійснює таксування та виводить обороти (надходження і вибуття запасів за видами) та підсумки залишків на складі за видами запасів (в межах субрахунків та синтетичних рахунків), які звіряє з даними синтетичного обліку.
Здані реєстри обробляються в бухгалтерії таким чином: прикладені первинні документи групуються за окремими ознаками, які визначаються в бухгалтерії. Наприклад, основні, допоміжні матеріали, паливо, запасні частини та ін. Якщо номенклатура (перелік найменувань) дуже велика, то матеріали поділяються на окремі підгрупи. Виділення таких груп залежить від конкретних умов і є необхідним у подальшій роботі бухгалтера для локалізації помилок та їх швидкого пошуку й виправлення. На великих підприємствах таких груп може бути виділено до сотні.
Документи групуються за видами матеріалів, після чого за кожною з груп документів підраховується загальна сума і записується на зворотному боці реєстру.
Оброблені реєстри записуються в нагромаджувальну відомість руху матеріалів, яка складається бухгалтером.
Оскільки в картках складського обліку відображаються, як правило, тільки кількісні показники, а в нагромаджувальних відомостях - сумові показники руху матеріалів, виникає необхідність узгодження даних складського і бухгалтерського обліку. Для перевірки правильності відображення даних на складі застосовується сальдова відомість або книга залишків матеріалів. У ній записуються матеріали в розрізі окремих видів і груп матеріальних цінностей.
Також використовується "Оборотна відомість по товарно - матеріальних рахунках" де ведеться облік матеріалі пртягом звітного періоду (додаток 12). Де вказується залишок на початок місяця, обороти за місяць і виводиться залишок на кінець місяця.
При журнальній формі обліку (додаток 15) підсумкові дані із надходження і вибуття запасів у розрізі субрахунків заносять у відомість 5.1. Відомість ведеться за окремими матеріально відповідальними особами, місцями зберігання і використання матеріальних цінностей. У відомості здійснюється розподіл транспортно-заготівельних витрат пропорційно до вартості витрачених матеріальних цінностей, а також визначається фактична собівартість списаних зі складу запасів, якщо застосовується метод оцінки запасів за середньозваженою собівартістю.
Записи у відомість 5.1 проводяться на підставі документів (звітів), в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний період (декаду, місяць). У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в цех, склад тощо) за місяць виділяються окремими сумами і мають бути рівними.
В "Головні книзі" (додаток 14) ведеться запис дебетових оборотів по кореспондуючим рахункам які пов'язані з виробничими запасами, сировиною і матеріалами. Записи ведуться за кожний місяць з врахуванням сальдо на початок року.
Якщо виявляється розходження між підсумком у цілому за групою матеріалів, які показані в книзі залишків, і сумою, показаною у нагромаджувальній відомості, це означає помилку. Винуватцями помилок можуть бути як завідувач складу, так і працівник бухгалтерії. Тому треба ще раз перевірити правильність перенесення даних із документів у картки складського обліку за групою матеріалів, у якій знайдено розходження. Перевіряється також правильність обробки реєстрів здачі документів і складання нагромаджувальної відомості.
Для швидшого пошуку помилок застосовують такий прийом, як виділення груп у середині рахунка "матеріали". Чим більше виділено груп, тим легше локалізувати і виявити

 
 

Цікаве

Загрузка...